Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Elanders AB: Kallelse till Elanders årsstämma 2020

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25
juni 2020, kl. 10.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal.

------------------------------------------------------------------------

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset kommer ett
antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman för att minska
risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman:

* Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 09.30.
* Ingen mat eller dryck kommer att serveras och inga gåvor kommer att
delas ut.
* Anförandet av verkställande direktören kommer att hållas mycket kort.
* Styrelsen och bolagsledningen kommer, med några få undantag, inte
närvara i stämmolokalen.
* Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på
dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att
erhålla enligt lag.
* Antalet deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas.
Aktieägare ombeds därför också att, om möjligt, avstå från att ta med
biträden.
* Aktieägare uppmanas att noga överväga möjligheten att istället för
att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att rösta på
förhand genom poströstning (se nedan).

Elanders följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom råd och
föreskrifter från myndigheter, och kommer publicera uppdaterad information
om årsstämman på webbplatsen om nödvändigt.

------------------------------------------------------------------------

RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen
den 18 juni 2020, dels senast torsdagen den 18 juni 2020 anmält sin avsikt
att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman.
Sådan registrering, som kan vara tillfällig, begärs hos den som förvaltar
aktierna och måste vara verkställd torsdagen den 18 juni 2020. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

I Elanders finns totalt 35 357 751 aktier, varav 1 814 813 A-aktier med tio
röster per aktie och 33 542 938 B-aktier med en röst per aktie. Aktierna
berättigar till sammanlagt 51 691 068 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

ANMÄLAN
Anmälan kan ske på bolagets hemsida, www.elanders.com

, alternativt via e-post arsstamma@elanders.com

, skriftligen till Elanders AB (publ), Årsstämman, Flöjelbergsgatan 1C, 431
35  Mölndal eller på telefon 031-750 07 21. Vid anmälan ska anges namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier
samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller
motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid
före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på www.elanders.com

och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

POSTRÖSTNING
Aktieägare rekommenderas utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär
användas som finns tillgängligt på www.elanders.com

. Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som
så önskar. Separat anmälan behöver inte göras vid poströstning utan det
ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till arsstamma@elanders.com

alternativt postas i original till Elanders AB (publ), Årsstämman,
Flöjelbergsgatan 1C, 431 35 Mölndal. För att gälla som anmälan måste det
ifyllda formuläret vara Elanders tillhanda senast torsdagen den 18 juni
2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Formuläret kan också skrivas under
elektroniskt med BankID på www.elanders.com

. För att gälla som anmälan måste elektronisk underskrift vara registrerad
senast torsdagen den 18 juni 2020. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens
utskott
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
a) omval av Carl Bennet;
b) omval av Pam Fredman;
c) omval av Dan Frohm;
d) omval av Erik Gabrielson;
e) omval av Linus Karlsson;
f) omval av Cecilia Lager;
g) omval av Anne Lenerius;
h) omval av Magnus Nilsson;
i) omval av Johan Stern;
j) omval av Caroline Sundewall; och
k) omval av Carl Bennet som styrelseordförande.
14. Val av revisor
15. Beslut avseende valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

UTDELNING (PUNKT 10 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019 och
att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny
räkning.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 11 ? 14)
Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande,
Hans Hedström (Carnegie Fonder), Fredrik Karlsson (Svolder), Carl
Gustafsson (Didner & Gerge Fonder) och Sophie Nachemson-Ekwall
(representant för de mindre aktieägarna), föreslår:

* att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
* att styrelsen ska bestå av tio ledamöter utan suppleanter,
* att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 4 322 000 kronor
(4 204 000 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till
styrelsens ordförande utgår 730 000 kronor (710 000) och till övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 365 000 kronor
(355 000) vardera, att ersättning till ordförande i
revisionsutskottet utgår med 148 000 kronor (144 000), att ersättning
till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 74 000 kronor
(72 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i
ersättningsutskottet utgår med 76 000 kronor (74 000) samt att
ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med
38 000 kronor (37 000) per ledamot,
* att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Pam Fredman, Dan
Frohm, Erik Gabrielson, Linus Karlsson, Cecilia Lager, Anne Lenerius,
Magnus Nilsson, Johan Stern och Caroline Sundewall,
* att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,
* att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
* att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen
för offert, och
* att omval sker av bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se
valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

VALBEREDNING (PUNKT 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

* att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning
inför årsstämman 2021 bestående av styrelsens ordförande samt en
representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31
augusti 2020,
* att uppdra åt styrelsens ordförande att, i samråd med
representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om
någon representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska
utses,
* att för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå
från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten
övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det
största aktieägandet i bolaget,
* att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell
aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny
representant till ledamot i valberedningen,
* att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som
sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders,
valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om
valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för
större aktieägare plats i valberedningen, samt
* att valberednin...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.