Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021

ELECSTER OYJ                 OSAVUOSIKATSAUS 4.11.2021 KLO 8:30


 

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2021

Elecsterin kolmannen kvartaalin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta, liikevoitto lähes vertailukauden tasolla

Yhteenveto luvuista

Tammi-syyskuu:

  • Liikevaihto 26,1 MEUR (1-9/2020: 29,1 MEUR)
  • Liikevoitto 1,3 MEUR (3,3 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,9 MEUR (3,5 MEUR)
  • Tulos/osake 0,18 EUR (0,72 EUR)
  • Omavaraisuusaste 51,1 % (50,1 %)

Heinä-syyskuu:

  • Liikevaihto 9,7 MEUR (7-9/2020: 8,9 MEUR)
  • Liikevoitto 1,1 MEUR (1,2 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 1,0 MEUR (1,3 MEUR)
  • Tulos/osake 0,20 EUR (0,27 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n asiantuntijoiden syyskuun 2021 euroaluetta koskevissa kokonaistaloudellisissa arvioissa ennakoidaan globaalin talouskasvun elpymisen jatkuvan,joskin jatkuvat tarjontakapeikot ja koronaviruksen entistä herkemmin tarttuvan deltamuunnoksen leviäminen varjostavat lyhyen aikavälin kasvunäkymiä. Viimeaikaiset kyselytutkimukset viittaavat kasvun vaimenemiseen erityisesti kehittyvissä markkinatalouksissa. Vaikka maailmantalouden elpyminen etenee kaksilla raiteilla siten, että kehittyneiden talouksien elpyminen on nopeampaa, kehittyvien markkinatalouksien viimeaikaiset ostopäällikköindeksit viittaavat kuilun kaventumiseen näiden alueiden ja myös talouden sektorien välillä.

Maailmantalouden kasvun odotetaan kiihtyvän jälleen vuoden jälkipuoliskolla, kun taloudet vähitellen avautuvat uudelleen, tartunnat vähenevät ja erityisesti kehittyvissä talouksissa rokotuskattavuus paranee nopeasti. Vaikka monissa kehittyneissä talouksissa on jo onnistuttu rokottamaan yli puolet väestöstä,kehittyvissä markkinatalouksissa rokotukset ovat edenneet paljon hitaammin.

Elecsterille tärkeillä kehittyvillä markkinoilla pitkittynyt pandemia on aiheuttanut epävarmuutta, joka on heijastunut erityisesti ulkopuolista rahoitusta edellyttäviin meijerikonekauppoihin. Olemme arvioineet, että tilanne alkaa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla parantua. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme ylittikin vertailuvuoden tason konemyynnissä. Uusien kauppojen solmiminen on kuitenkin ollut normaalia hitaampaa asiakkaidemme pitkittyneiden rahoitusneuvottelujen johdosta.

Myös pakkausmateriaalitoimitusten kokonaisvolyymi konsernissa ylitti kolmannella neljänneksellä vertailuvuoden tason. Pakkausmateriaalitoimitusten kokonaisvolyymi konsernissa vuoden alusta lähtien on edellisen vuoden tasolla mutta raaka-aineiden hintataso on ollut selkeästi korkeampi kuin vertailukaudella. Myös kuljetuskustannuksissa on ollut huomattavaa nousua. Kohonneita kustannuksia emme ole kyenneet siirtämään myyntihintoihin täysmääräisesti, joka on alentanut sekä suhteellista että euromääräistä kannattavuutta.

Kuluvan vuoden tulosta on edellä mainittujen tekijöiden lisäksi heikentänyt venäjän ruplan selvä vahvistuminen suhteessa euroon. Venäjän yhtiön realisoitumattomat valuuttakurssitappiot ovat nostaneet konsernin kuluvan vuoden rahoituskuluja selvästi.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 26,1 milj. euroa (29,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 10,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (3,3 milj. euroa), eli 4,8 % (11,3 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 0,9 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

Heinä-syyskuu

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,7 milj. euroa (8,9 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 8,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma oli 50,7 milj. euroa (50,6 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli 19,9 milj. euroa (19,8 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä toimitusten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli 15 % vertailuvuotta suurempi. Myös kannattavuus muodostui edellisvuotta paremmaksi. Sekä pakkauskone- että pakkausmateriaalitoimitusten määrä oli vuosineljänneksellä korkeampi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat ovat olleet koko alkuvuoden keskimääräisesti korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Tämä rasitti tulosta varsinkin kolmannella vuosineljänneksellä.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat matalemmat kuin vertailuvuonna myös kannattavuuden jäädessä alhaisemmaksi.

Myös alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot- segmentin liikevaihto jäi selkeästi vertailuvuoden alapuolelle, joka heijastui myös koko segmentin kannattavuuteen.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 27.4.2021 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa).


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 277(292), josta ulkomailla 151(163). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 275(289).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 8,10 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 8,26 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 226 000 (12,4 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamista liputusilmoituksista on julkaistu pörssitiedotteet 30.3.2021 ja 9.9.2021. 

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

IMF:n viimeisimmässä raportissa maailmantalouden ennustetaan kasvavan 5,9 prosenttia vuonna 2021 ja 4,9 prosenttia vuonna 2022 eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän vuonna 2021 kuin heinäkuun ennusteessa. Vuoden 2021 alaspäin suuntautuva tarkistus heijastaa kehittyneiden talouksien – osittain toimitushäiriöiden vuoksi – ja matalan tulotason kehittyvien maiden luokituksen laskua, mikä taas suurelta osin johtuu pandemiatilanteen pahenemisesta. Tätä tasoittavat osittain joidenkin hyödykkeitä vievien kehittyvien markkinoiden vahvemmat lyhyen aikavälin näkymät. Deltavariantin nopea leviäminen ja uusien varianttien uhka ovat lisänneet epävarmuutta siitä, kuinka nopeasti pandemiasta selvitään.Poliittiset valinnat ovat vaikeutuneet, ja liikkumavara on rajallinen.

Kolmannella vuosineljänneksellä saimme kurottua ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikevaihdossa syntynyttä negatiivista eroa vertailuvuoteen. Jouduimme kuitenkin toteamaan, että pandemian synnyttämä epävarmuus hidastuttaa Meijerikone-asiakkaidemme tarvitsemia rahoituspäätöksiä. Myös muoviraaka-aineiden hintakehitys on edelleen ollut epäsuotuisaa ja osaltaan vaikuttaa siihen, että 29.10.2021 annetulla tiedotteella muutimme kuluvaa tilikautta koskevaa ohjeistusta. Vertailuvuoden viimeinen vuosineljännes oli liikevaihdon osalta koko vuoden paras. Vallitsevissa olosuhteissa ja tilauskantamme huomioiden emme usko, että voimme ylittää vertailukautta niin paljon, että se riittäisi kattamaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla syntyneen negatiivisen eron liikevaihdossa ja osakekohtaisessa tuloksessa.

Taloudellinen ohjeistus (päivitetty pörssitiedotteella 29.10.2021)

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon jäävän edellisvuotta pienemmäksi ja osakekohtaisen tuloksen heikkenevän edellisvuoteen nähden.

 

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
           
LIIKEVAIHTO 9.721 8.925 26.104 29.053 39.401
 
Författare GlobeNewswire