Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Electra Gruppen AB: Electra Gruppen kallar till Årsstämma - Rättelse

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-05-27

Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande 2020-05-27 saknades uppgifter
avseende agenda för stämman,
vem som har rätt att delta samt att kallelsen i sin helhet inte var bilagd.
Den saknade informationen
kompletteras i detta pressmeddelande.

 

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl
11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20
i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida,
www.electra.se

samt är även publicerad i Post- och Inrikes
tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt
för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag.

Den som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare
VPC) förda aktieboken avseende förhållandena
torsdagen den 18 juni 2020,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB,
Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon
0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras via
bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha
inkommit till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020. Vid anmälan ska
uppges namn, person- eller organisationsnummer,
telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med
så få fysiskt närvarande personer som
möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter som
aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt
på distans eller liknande upplägg. Information om detta kommer meddelas via
bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans
genomförande.

Förslag till dagordning på årsstämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019                    
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för
räkenskapsåret 2019 respektive per den 31 december 2019
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt
för revisorerna
14. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor
15. Fråga om ersättning, rörliga ersättningar och andra anställningsvillkor
för bolagets ledning, styrelse och övriga anställda.
16. Valberedning inför 2021 års stämma
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller
Bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning
lämnas. Styrelsen kommunicerar att trots att Bolagets
resultatutveckling hittills under 2020 samt att dess finansiella ställning
skulle medge ett förslag till stämman att besluta om
utdelning enligt tidigare lämnat förslag (3,25 kr/aktie) väljer styrelsen
att inte föreslå någon utdelning. Detta i syfte att försäkra
sig om att bolaget ska vara väl rustat och ha oinskränkt handlingsfrihet om
konjunkturutvecklingen väsentligen skulle försämras.
Styrelsen öppnar för att kalla till en extra bolagsstämma under hösten i
syfte att hantera frågan kring utdelning om förutsättningar
för detta kan anses föreligga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584
59, mobil 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO, telefon 0480-584 09, mobil 072-585 01 22

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail
utvecklar och driver koncept för butikskedjor,
som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och
driver moderna IT- och webblösningar i kombination
med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning.
Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet
i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq
OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 27/5 2020 kl. 08.30.

Bilaga

* Pressmeddelande 200527_rättelse

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.