Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Electra Gruppen AB: Electra Gruppen kallar till Årsstämma - Rättelse

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-05-28

Rättelse: 2020-05-27 lämnades en rättelse men bilagan saknades i det
pressmeddelandet.
Därav lämnar vi en ny rättelse med kallelsen som bilaga.  

 

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl
11.00 i Electras lokaler på
Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets
hemsida, www.electra.se

samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan
återfinns även material som ska
finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag.

Den som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare
VPC) förda aktieboken
avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB,
Box 730, 391 27
Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se.
Anmälan kan också göras via
bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha inkommit till bolaget
senast torsdagen den
18 juni 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer,
antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med
så få fysiskt
närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att
utöva sina rättigheter
som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller
liknande upplägg. Information
om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans
genomförande.

Förslag till dagordning på årsstämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019                    
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 respektive per den 31 december
2019
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt
för revisorerna
14. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor
15. Fråga om ersättning, rörliga ersättningar och andra anställningsvillkor
för bolagets ledning,
styrelse och övriga anställda.
16. Valberedning inför 2021 års stämma
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller
Bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning
lämnas. Styrelsen kommunicerar
att trots att Bolagets resultatutveckling hittills under 2020 samt att dess
finansiella ställning skulle medge
ett förslag till stämman att besluta om utdelning enligt tidigare lämnat
förslag (3,25 kr/aktie) väljer styrelsen
att inte föreslå någon utdelning. Detta i syfte att försäkra sig om att
bolaget ska vara väl rustat och ha oinskränkt
handlingsfrihet om konjunkturutvecklingen väsentligen skulle försämras.
Styrelsen öppnar för att kalla till en extra
bolagsstämma under hösten i syfte att hantera frågan kring utdelning om
förutsättningar för detta kan anses föreligga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584
59, mobil 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO, telefon 0480-584 09, mobil 072-585 01 22

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail
utvecklar och driver koncept för butikskedjor,
som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och
driver moderna IT- och webblösningar i kombination
med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning.
Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på
Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 27/5 2020 kl. 08.30.

Bilagor

* Pressmeddelande 200528_rättelse

* KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020-06-25

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.