Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-27

Electrolux Professional AB delårsrapport Q1 2022

Första kvartalet, januari-mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 484 Mkr (1 661). Omsättningen ökade med 49,6%. Organiskt ökade försäljningen med 25,5%. Förvärvet av Unified Brands bidrog med 19,9%
  • EBITA uppgick till 236 Mkr (103), motsvarande en marginal om 9,5% (6,2).  EBITA inkluderar integrationsrelaterade kostnader för Unified Brands om -15 Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 199 Mkr (88), motsvarande en marginal om 8,0% (5,3).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -42 Mkr (23).
  • Periodens resultat uppgick till 155 Mkr (55) och resultat per aktie till 0,54 kronor (0,19)

Alberto Zanata, VD och koncernchef:

"Försäljningsåterhämtningen som startade under förra året har fortsatt under det första kvartalet och vi har nu haft fyra kvartal i rad med god försäljningstillväxt. Försäljningen i de flesta länder är nu tillbaka eller nästan tillbaka till 2019 års nivåer, före pandemi, och några få länder ligger till och med över nivåerna före pandemin. I flera länder i Asien-Stillahavsregionen är vi emellertid fortfarande efter i försäljningen.

Försäljningen ökade organiskt under kvartalet med 25,5% jämfört med föregående år och växte med 49,6% inklusive verksamheten i det nyligen förvärvade Unified Brands. Försäljningen var särskilt stark i Amerika, men även Europa hade mycket god tillväxt, medan övriga regioner hade mindre tillväxt.

EBITA för det första kvartalet uppgick till 236 Mkr (103), vilket motsvarar en marginal på 9,5% (6,2). EBITA inkluderar integrationsrelaterade kostnader för Unified Brands på -15 Mkr. Därmed uppgår den underliggande EBITA-marginalen till 10,1%. Resultatförbättringen beror främst på ökade försäljningsvolymer.

Trots kraftfulla åtgärder har prishöjningar inte fullt ut kompenserat för de ökade komponent-, råvaru- och logistikkostnaderna och den negativa nettoeffekten var cirka  -70 Mkr under kvartalet. Givet fortsatta kostnadsökningar kommer vi att genomföra ytterligare prishöjningar eller tillägg under det andra kvartalet.

Försäljningen inom Customer Care uppvisade ett starkt kvartal, och bidrog positivt till resultatet. Även försäljningen till kedjor i USA utvecklades väl och flera nya medelstora utrullningar pågår.

Sedan februari har vi efter Rysslands invasion av Ukraina bevittnat en humanitär kris. Som företag har vi en stark vilja att stödja behövande människor och samhällen i Ukraina. Hittills har vi bidragit genom att tillhandahålla köksutrustning för att stödja flyktingar som passerar gränserna till EU. Vi skänker även pengar till Internationella Röda Korset, matchande våra medarbetares gåvor.

Trots det osäkra geopolitiska läget har trenden med en stark orderingång fortsatt. I kombination med den starka orderstocken, ger det oss tilltro för det andra kvartalet, även om vi förväntar oss att utmaningarna inom råvaru- och komponentförsörjningen fortsätter."
 

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Författare Cision