Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-16

ELLWEE offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen för ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av extra bolagstämma den 19 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,9 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 47 procent. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40,0 MSEK eller cirka 53 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. ELLWEE tillförs cirka 74,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör finansiering av förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB, Bolagets fortsatta verksamhetsexpansion samt stärker Bolagets balansräkning.

Teckningstiden i ELLWEEs nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 12 maj 2022. Totalt tecknades nyemissionen till cirka 34,9 MSEK eller cirka 47 procent, varav cirka 43 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40,0 MSEK eller cirka 53 procent, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,2 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs ELLWEE cirka 74,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB, Bolagets fortsatta verksamhetsexpansion samt stärker Bolagets balansräkning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 20 april 2022.

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 23 2022, ombokas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq First North Growth Market.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 18 174 204,94 SEK från cirka 3 855 134,39 SEK till cirka 22 029 339,32 SEK och antalet aktier med 374 388 620 aktier från 79 415 768 aktier till 453 804 388 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 82,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Jim Larsson
VD
Mobiltelefon: +46 70 181 20 23

Om oss


ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar samt utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle).

Bolagets strategiska målsättning är att tillgodose marknadens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet.

Koncernen har utöver svenska bolag även ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC. 
 
För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellweegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som ELLWEE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-16 20:12 CEST.

Bifogade filer


ELLWEE offentliggör utfall i företrädesemissionen

Författare MFN