Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Elos Medtech AB: Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Dubbelsiffrig tillväxt och förbättrad lönsamhet

· Nettoomsättningen för året ökade och uppgick till 644,7 MSEK
(577,9), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 11,6%. Efter
valutajusteringar var tillväxten 8,0%.

· Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 47,6 MSEK (42,7).
Rörelsemarginalen före engångsposter under 2018 var 7,4% jämfört med
7,4% under motsvarande period föregående år.

· Rörelseresultatet efter engångsposter uppgick till 38,9 MSEK (42,7).
Rörelsemarginalen efter engångsposter under 2018 var 6,0% jämfört med
7,4% under motsvarande period föregående år.

· Resultat efter finansnetto uppgick till 28,5 MSEK (26,4).
Finansnettot har påverkats positivt av valutakurs-differenser på 0,5
MSEK (-7,2).

· Resultat efter skatt uppgick till 20,9 MSEK (22,6), vilket motsvarar
2:59 kr (3:74) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 66,1 MSEK (62,1), och
uppgick efter investeringar till -13,8 MSEK (24,5).

Utdelning
· Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 kr per aktie för
verksamhetsåret 2018.

VD Jan Wahlström kommenterar Q4

Vi avslutade 2018 starkt. Årets sista kvartal blev det åttonde
tillväxtkvartalet i rad och med en ökning på 13 procent når vi vårt
strategiska mål om tvåsiffrig tillväxt även detta kvartal. Jag kan
glädjande konstatera att samtliga affärsområden utvecklas fortsatt
positivt och att vi har fått med oss resultatet på ett sätt som vi
inte tidigare lyckats med.

I syfte att fokusera på vår huvudaffär har vi gjort en översyn av våra
produkt- och utvecklingsprojekt och valt att skriva ner dessa till en
kostnad av 7 MSEK som redovisats som engångskostnader. Detta ligger i
linje med strategin för framtida tillväxt kopplad till affärsområdena
Orthopedics och Dental Implant Systems som ärmotorerna i vår affär.

Vi har haft ett fantastiskt tempo inom Orthopedics även under det
sista kvartalet. Tillväxten ligger nu på årlig tillväxt om 20 procent
och förväntas dessutom öka tack vare den ökade efterfrågan som vi
kommer att kunna möta genom vårt beslut att bygga ut fabriken i
Memphis. Inom Dental Implant Systems har vi tappat något i jämförelse
med inledningen av året. Detta hör samman med hur den dentala
implantatmarknaden utvecklas övergripande, vår tillväxt är dock
fortsatt positiv med 2 procent under året. I linje med vårt fokus på
specialisering har vi kommit överens med en kund inom vibration att
flytta del av produktion till kunden, vilket frigör produktionsyta.
Detta ger oss ytterligare möjlighet att växa inom Dental.

Vi växer inom alla segment. Vi har löst mycket av de problem vi såg i
en av våra enheter med en positiv resultatförbättring som följd. För
året nådde vi 99,7 MSEK i EBITDA före engångskosnader och hade en
resultatförbättring även efter engångskostnader.

Marknaden för medicintekniska produkter är fortsatt stark och trenden
är tydlig mot ökad konsolidering. Vi ser även ett ökat intresse hos
våra kunder att outsourca mer och fokusera på sin kärnkompetens, en
gynnsam utveckling för oss som kontraktstillverkare. De viktigaste
faktorerna framåt vid val av partner är leveranssäkerhet och
kvalitet. Detta stämmer väl överens med Elos Medtech som står för
kvalitet, kompetens och innovation. Att vi dessutom efter periodens
utgång har tilldelats 10 MDKK för forskning på vit titanyta, är ett
erkännande av den höga kvalitet vår forskning håller och även en
möjlighet att på sikt kunna arbeta fram fler egna produkter.

Jag är stolt över den resa vi gjort under året och inte minst över
implementeringen av vår "Code of Conduct" där vi med "Care" som
ledord tydligt tar ansvar för en hållbar verksamhet med konkreta
hållbarhetsmål. Genom transformativ medicinsk högteknologi höjer vi
livskvaliteten för människor över hela världen. Förtroende är
fundamentalt i vår bransch och det är något som ska genomsyra hela
vårt affärsled - vi är vad vi gör.

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Christian Bergaust, ekonomichef, 0702 93 50 40, e-post:
christian.bergaust@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Infomationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 februari 2019 kl 14:00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech---bokslutskommu...
https://mb.cision.com/Main/1719/2743705/993245.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.