Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 juni, 2018

Efterfrågan stiger - bygger ut i USA

April - juni 2018

· Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 166,0 MSEK
(155,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 6,7%. Efter
valutajusteringar var tillväxten 5,8%.

· Rörelseresultatet uppgick till 5,2 MSEK (13,5). Rörelsemarginalen i
andra kvartalet 2018 var 3,1% jämfört med 8,7% under motsvarande
period föregående år. Rörelseresultatet har belastats med
engångskostnader uppgående till 5,6 MSEK.

· Resultat efter finansnetto uppgick till 5,2 MSEK (5,9). Finansnettot
har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 2,4 MSEK (-5,3).

· Resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (4,9), vilket motsvarar
0:42 kr (0:81) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 19,6 MSEK (20,6), och
uppgick efter investeringar till 2,2 MSEK (13,7).

Händelser under kvartalet

· Som ett led i vår expansionsstrategi har Elos Medtech Onyx genomfört
markköp i Memphis och nybyggnation påbörjas under tredje kvartalet.

· Den legala process som inletts mot Onyx Medical LLC i US Federal
Court i Chicago är avslutad utan att det konstaterats fel, ansvar
eller förseelse avseende Onyx Medicals agerande.

VD Jan Wahlström kommenterar

Elos Medtechs strategiska resa mot tillväxt fortsätter i ett högt
tempo. Vi har under första halvåret stärkt vår position som
nyckelpartner inom utveckling och tillverkning på? marknaden för
medicinteknik. Elos Medtech är ett varumärke som står för kvalitet,
kompetens och innovation. Organisk tillväxt för kvartalet ligger på
6,7 procent, vilket för halvåret ger en tillväxt på 8,5 procent.
Omsättningen för halvåret uppgår till 322 MSEK (297) och det innebär
att vi nu når över 600 MSEK sett över de senaste rullande tolv
månaderna.

Vi fortsätter att fokusera på Orthopedics och Dental Implant Systems
och på att ytterligare stärka vårt varumärke. Målet är att samtliga
enheter ska vara specialiserade och erbjuda produkter som är
"best-in-class". Med fokuserade insatser kan vi utvecklas snabbare
och effektivare.

Vår strategi med tydligt segmentsansvar har börjat visa resultat. Inom
Dental Implant Systems har vi implementerat en rad förändringar.
Målet är ökad specialisering och renodling mot en tydligare
nischmarknad inom dentala implantat och protetik samt utveckling av
ett större tjänsteutbud inom produktutveckling och design. Under
första halvåret har vi en försäljningsutveckling på 4 procent. Vi har
en ökad efterfrågan på nya projekt från flera nyckelkunder samtidigt
som vi har tappat ett antal produkter, huvudsakligen till kunders
egen produktion.

Inom Diagnostics har vi stärkt positionen hos våra befintliga kunder
genom flera nya projekt samtidigt som vi expanderar vårt erbjudande
globalt. Tillväxten uppgick till 14 procent under första halvåret.
Under tredje kvartalet 2017 såg vi en stabilisering av tidigare
turbulens inom Hearing Device & Vibration och vi förväntade oss en
återhämtning under 2018. Försäljningen har fortsatt sin starka
utveckling och tillväxten för halvåret uppgår till 26 procent.

Tillväxten inom Orthopedics uppgår till 11 procent under andra
kvartalet. Efterfrågan från kunder inom trauma- och robotkirurgi har
ökat och vår amerikanska verksamhet har vuxit med 22 procent under
halvåret. Under kvartalet har vi genomfört markköp i Memphis och
nybyggnation påbörjas i tredje kvartalet. Utbyggnaden innebär en
fördubbling av produktionsytan och vi gör maskininvesteringar för att
öka kapaciteten. Vår satsning i Memphis innebär att vi får en
skattelättnad om 12 MSEK över en nio-årsperiod. Investeringen för
utökad kapacitet kommer uppgå till cirka 100 MSEK under 2018-2019.
Den legala process som inletts mot Onyx Medical LLC i US Federal
Court i Chicago är avslutad utan att det konstaterats fel, ansvar
eller förseelse avseende Onyx Medicals agerande. Rörelseresultatet
har belastats med 1,3 MSEK i samband med processen.

För kvartalet uppgår rörelsemarginalen inklusive kostnader av
engångskaraktär till 3,1 procent. För första halvåret uppgår
rörelsemarginalen till 5,1 procent. Lönsamheten i koncernen är därmed
i linje med våra förväntningar, med undantag för en enhet, där vi nu
gör en rad förändringar. Genom ökad specialisering, avveckling av
projekt som inte passar vårt fokus samt omlokalisering av maskiner
mellan våra enheter kommer vi att få en positiv effekt på
lönsamheten.

Resultatet för kvartalet exklusive engångskostnader var 6,5 procent
vilket är i linje med de senaste kvartalen. Vi har dock ett antal
engångskostnader som försämrar resultatet. Dessa berör såväl den
legala processen med Onyx Medical LLC, som avveckling av
produktsortiment Cresco, men avser även organisatoriska förändringar
på vår produktionsenhet i Timmersdala. Vi arbetar intensivt med
förbättringar och förväntar oss en resultathöjning.
Engångskostnaderna uppgår totalt till 5,6 MSEK.

Under det första halvåret har vi påbörjat utrullningen av vår
plattform för tillväxt och expansion. Elos Medtech ses som en stabil
och kunnig nyckelpartner. Framöver ska vi fortsatt vara ihärdiga i
vårt förbättringsarbete. Med en marknad i stark tillväxt är det här
möjligheterna till vår framgång, expansion och lönsamhet ligger.

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com Christian Bergaust, CFO, 070-293 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 13.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech-delarsrapport-1...
http://mb.cision.com/Main/1719/2578329/880804.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.