Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2020

ÅRET INLEDS STABILT I EN OSÄKER OMVÄRLD

Januari - mars 2020
· Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 158,9 MSEK
(189,9), en minskning om -16,3 procent jämfört med samma period
föregående år. Efter hänsyn tagen till förändringar i valutakurser
uppgick förändringen till -18,4 procent.

· Under första kvartalet 2019 såldes ett färdigvarulager om 13,3 MSEK
till Bruel & Kjaer. Exluderat denna försäljning uppgick förändring i
nettoomsättning för perioden till -10%.

· Rörelseresultatet uppgick till 11,9 MSEK (21,4), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 7,5 procent (11,3).

· Resultat efter finansnetto uppgick till 6,6 MSEK (20,6).
Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser i
kvartalet med 2,2 MSEK (2,4) och uppgick till -5,3 MSEK (-0,8).

· Resultat efter skatt uppgick till 5,4 MSEK (15,3).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,0 MSEK (9,4), och
uppgick efter investeringar till 2,8 MSEK (-13,5).

· Resultat per aktie uppgick till 0:67 kr (1:90) per aktie.
VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q1

Covid-19 får allt större konsekvenser på samhället och ovissheten är
mycket stor. Med respekt och ödmjukhet inför detta så är jag oerhört
tacksam över att vi under 2019 lyckats bygga en solid ekonomisk och
organisatorisk grund för Elos Medtech. Vi gick in i 2020 och den nu
pågående krisen med koncernens bästa resultat genom tiderna i ryggen.
Fördelarna med att enträget ha arbetat med kostnadseffektiviseringar
och att bedriva verksamhet på flera kontinenter och i flera segment
har blivit mer påtagliga i spåren av pandemin. Trots detta ser vi en
markant försäljningsnedgång under kommande halvår, vilken är
tydligast inom dental och vi arbetar därför med att ytterligare
minimera kostnaderna. Då detta har varit en mycket annorlunda start
på året där virusutbrottet är i fokus, har vi valt att i denna
rapport utöka informationen med en extra sida om vår bedömning och de
åtgärder vi vidtar, se sidan 4.

Givetvis kommer covid-19 att påverka Elos Medtech men under första
kvartalet såg vi inga större störningar i försäljningen och vi
inledde året stabilt trots den osäkerhet som råder i omvärlden. Den
nedgång vi förutsåg i februari för första halvåret bedöms dock slå
hårt på nästa kvartal. Nettoomsättningen för perioden om 159 MSEK
ligger i linje med försäljningen i höstas men är betydligt lägre än
försäljningen i kvartal 1 2019 då vi hade en lagerförsäljning till
Bruel & Kjaer på över 13 MSEK. Rörelseresultatet ligger på 12 MSEK,
väl i linje med hösten 2019. Även resultatet är svårt att jämföra med
kvartal 1 föregående år då detta var starkt påverkat av
engångseffekter.

Arbetet med att effektivisera produktionsflöden och optimera processer
har fortsatt i samma anda som tidigare. Under början av året
tvingades vår kinesiska fabrik att hålla stängt under 21 dagar till
följd av covid-19 och jag är mycket stolt över att våra medarbetare i
Kina lyckades hantera den långa nedstängningen utan leveransproblem.

Min nuvarande bedömning är att covid-19 utbrottet kommer att ha en
negativ finansiell påverkan på bolaget under hela 2020 och jag ser en
betydande försäljningsnedgång i kvartal 2 och 3. Vi har
korttidspermitterat ca 200 personer i två av våra fabriker och följer
kontinuerligt utvecklingen i kundernas efterfrågan för att återgå
till normal produktion så snart behovet är tillbaka. Med det vi vet
idag har vi bedömt att vi framgent kan producera och leverera i
förväntan med kundernas behov.

Vissa typer av produkter som vi tillverkar är prioriterade av lokala
myndigheter och dessa produkter prioriteras såklart även av oss.
Exempelvis så har vår enhet i Memphis klassats som en prioriterad
verksamhet av myndigheterna med anledning av de traumaprodukter som
vi tillverkar. Och vi har sett ett betydande ökat behov från Getinge,
gällande formsprutade detaljer till ventilatorer och har därför
ställt om viss del av produktionen inom Life Science för att kunna
möta detta. Även om det är en mindre del i vår totala produktion så
utgör detaljerna en betydelsefull del av en livskritisk behandling
och är därmed av största vikt för snabb och säker leverans.

Vi har också uppskjutna produktlanseringar hos våra kontraktskunder
inom andra områden, något vi kommer se effekter av under 2020. Då
utvecklingen är oförutsägbar är det inte möjligt att sia om vilken
långsiktig påverkan pandemin kommer att ha på Elos Medtech. Vi följer
utvecklingen noga för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut.
Vårt primära fokus är att säkra våra medarbetares hälsa och jobb samt
minimera bolagets finansiella risk.

Omställning handlar om inställning. Med ett flexibelt förhållningssätt
rustar vi för att möta både minskad och ökad efterfrågan utifrån hur
sjukvården ställs om under krisens framfart.

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Ewa Linsäter, Group CFO, 076-33 32 33, e-post:
ewa.linsater@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech-delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/1719/3103754/1241586.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.