Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-14

Elos Medtech AB: Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2023

I enlighet med 2022 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Därtill ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2022 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Om samma aktieägare är både bland de till röstetalet tre största samt till kapitalandelen den största sker representation endast med en deltagare från samma aktieägare, medan den aktieägare som till kapitalandelen kommer närmast i följd erbjuds att representeras i valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd. Kallade ledamöter enligt ovan har tagit på sig att representera respektive aktieägare, vilket har skett inom en vecka.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

 • Lovisa Lander, utsedd av EM Intressenter AB (TA Associates)
 • Thomas Öster, utsedd av familjen Öster (inkl. bolag)
 • Kent Molin, utsedd av familjen Molin
 • Jonas Fridh, utsedd av Bank Julius Baer & Co LTD

Valberedningens ordförande är Lovisa Lander, utsedd av valberedningen. Styrelsens ordförande Magnus René är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans, per den 31 augusti 2022, cirka 97 procent av röstetalet, för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls onsdag den 3 maj 2023.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2023:

 • Val av ordförande vid årsstämma
 • Antal ledamöter i styrelsen
 • Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
 • Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
 • Arvode till revisor
 • Val av revisor
 • Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma 2023 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan skicka e-post till valberedning@elosmedtech.commed rubrik "Till Valberedningen" eller brev till Elos Medtech AB, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg, märkt "Till Valberedningen", senast 20 januari 2023.

Göteborg 2022-10-14

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Lovisa Lander, valberedningens ordförande,
telefon: +44 (0)20 7823 0211, e-post: llander@ta.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Författare Cision