Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

ELTEL: Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2020

Eltel AB (publ) höll idag, den 4 maj 2020, sin årsstämma 2020.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade,
i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för
räkenskapsåret 2019. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2019.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
ledamöter. Ulf Mattsson, Gunilla Fransson, Håkan Dahlström, Roland
Sundén och Joakim Olsson omvaldes som styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes
Ulf Mattsson.

Stämman valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska uppgå till
totalt 299 400 euro och fördelas enligt följande:

· 100 000 euro till styrelsens ordförande,
· 33 000 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
· 10 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro
till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för
offert.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till bolagets ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
respektive om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning,
betalning med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om
nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10
procent av det registrerade aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid
inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska
ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av
bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning, mot betalning med
apportegendom eller genom kvittning.

För ytterligare information:
Henrik Sundell, Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och
kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av
lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till
projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation,
installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk
för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande
generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder
euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel
AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eltel/r/beslut-vid-eltel-ab-s-arsstamma-2020,...
https://mb.cision.com/Main/11435/3103495/1241386.pdf

Författare Cision News