Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

ELTEL: Eltel AB ger aktieägarna möjlighet att poströsta inför årsstämman 2020

Styrelsen i Eltel AB (publ) ("Eltel") har beslutat att aktieägarna får
utöva sin rösträtt vid den kommande årsstämman den 4 maj 2020 genom
att rösta på förhand genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198)
om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-
och föreningsstämmor. Eltel uppmanar aktieägarna att använda denna
möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid årsstämman och därmed bidra till att minska risken
för smittspridning av viruset som orsakar COVID-19.

En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för
poströstning. Formuläret finns tillgängligt på Eltels webbplats,
www.eltelgroup.com.

· Det ifyllda formuläret för poströstning, med eventuella bilagda
behörighetshandlingar, ska vara Eltel tillhanda senast den 29 april
2020 kl. 17.00 CEST.

· Det ifyllda formuläret för poströstning ska skickas i original
till Eltel via post till: "Eltel AB, attn: Henrik Sundell, Box 126
23, 112 92 Stockholm", eller via e-post till:
bolagsstamma@eltelnetworks.se.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis
och/eller annan behörighetshandling biläggas formuläret för
poströstning. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret för
poströstning.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade) måste ha genomförts senast den 27 april 2020
och att anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 28 april
2020 även om aktieägaren väljer att poströsta. Instruktioner om detta
finns i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel. +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och
kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av
lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till
projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation,
installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk
för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande
generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder
euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel
AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eltel/r/eltel-ab-ger-aktieagarna-mojlighet-at...
https://mb.cision.com/Main/11435/3094484/1234016.pdf

Författare Cision News