Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

ELTEL: Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2020

Januari-mars 2020

· Nettoomsättning 236,6 miljoner euro (251,0). Total tillväxt -5,7 %
och organisk tillväxt[1)] inom Power och Communication -1,5 %

· Operativt EBITA[2)] -2,1 miljoner euro (-3,0) och operativ
EBITA-marginal -0,9 % (-1,2)

· EBIT -2,2 miljoner euro (-3,6) och EBIT-marginal -0,9 % (-1,4)
· Resultat efter skatt -4,8 miljoner euro (-7,4)
· Resultat per aktie -0,03 euro (-0,05), före och efter utspädning
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,7 miljoner euro
(-33,8)

· Nettoskuld[3)] 133,8 miljoner euro (194,2)
Väsentliga händelser under och efter första kvartalet

· Den 22 januari 2020 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra sin
tyska Communication-verksamhet till Circet Group. Transaktionen
beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 19 miljoner euro och
ha ett positivt resultat om cirka 13 miljoner euro på Group EBIT
under andra kvartalet.

· Den 23 mars 2020 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra det
svenska affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket, LFV.
Transaktionen beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 17
miljoner euro och ha ett positivt resultat om cirka 6 miljoner euro
på Group EBIT under andra kvartalet.

· I slutet av mars 2020 kom Eltel överens med sina banker om tillägg
till det befintliga finansieringsavtalet som löper ut i slutet av
första kvartalet 2021. Tilläggen inkluderar bland annat en 12
månaders förlängning av de nuvarande kreditfaciliteterna fram till
mitten av första kvartalet 2022.

· Under perioden januari 2020-april 2020 tecknade Eltel fem
betydande kontrakt till ett värde av cirka 240 miljoner euro.

[][][][]
Miljoner euro jan jan Förändring Miljoner euro jan-dec 2019
-mar -mar %
2020 2019
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 74,2 87,0 -14,7 Power 377,7
Communication 160,1 161,4 -0,8 Communication 698,4
Other 2,3 3,1 -23,8 Other 13,2
Koncern 236,6 251,0 -5,7 Koncern 1 087,6
Operativt Operativt
EBITA[2)] EBITA[2)]
Power -3,4 -4,2 18,6 Power -17,5
Communication 4,2 4,6 -8,8 Communication 18,1
Other -0,3 -0,1 -153,3 Other -0,8
Ej allokerade -2,6 -3,3 22,9 Ej allokerade -11,2
poster[4)] poster[4)]
Koncern -2,1 -3,0 32,0 Koncern -11,3

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 20
för definitioner av nyckeltal.

3) Nettoskulden hänvisar till nettoskuld i finansieringsavtal. Se
sidan 8 för beräkning.

4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av
koncernlednings- och stödfunktioner.

Koncernchefens kommentar

Under det första kvartalet förbättrade vi operativt EBITA trots att
nettoomsättningen minskade enligt förväntan. I slutet av kvartalet
var rörelsekapitalet 74 miljoner euro lägre jämfört med samma period
under förra året och nettoskulden har minskat med mer än 60 miljoner
euro jämfört med första kvartalet 2019.

Vi har vunnit betydande och strategiskt viktiga kontrakt inom både
Power- och Communication-segmenten i Finland och Sverige. Det är ett
bevis på att Eltel fortsätter att leverera högkvalitativ service och
därför är kundernas första val. Dessa nya kontrakt, främst ramavtal,
är repetitiva och förutsägbara affärer med sunda marginaler och låg
kapitalbindning.

Vår strategi att i allt högre grad fokusera på de nordiska länderna
fortskrider enligt plan. Vi tecknade avtal för att avyttra vår tyska
Communication-verksamhet samt vårt svenska affärsområde Aviation &
Security. Avyttringarna kommer ytterligare förbättra Eltels
finansiella ställning. Under 2020 kommer vi också att slutföra 10
stora och kapitalintensiva projekt inom High Voltage och Power
Transmission International. Det är den här typen av stora,
kapitalintensiva projekt som vi, i linje med strategin, inte längre
går in i.

Under kvartalet minskade försäljningen inom Power-segmentet till följd
av svagare marknad för High Voltage Polen och eftersom vi minskar vår
exponering mot större projekt. Bättre projekt- och kostnadskontroll
förbättrade operativt EBITA.

Nettoomsättningen i segment Communication växte organiskt med 5,5
procent trots det betydande volymfallet vi har sett i Sverige. Detta
är ett resultat av ökad omsättning på övriga marknader, särskilt i
Danmark. Norge fortsätter att prestera bra och Finland gör goda
framsteg.

Den nuvarande COVID-19 pandemin påverkade Eltel marginellt under det
första kvartalet. Diverse restriktioner minskade tillgängligheten av
arbetskraft på sina ställen och vi såg ett något ökat
sjukskrivningstal. Vi såg även fåtalet projektförskjutningar och, på
kunders begäran, införande av arbetsplatsbegränsningar. Den totala
påverkan förblev emellertid begränsad eftersom samhällets livslinor
alltid måste säkerställas. Myndigheter och kunder har utnämnt Eltel
som en kritisk leverantör och därmed givits tillstånd att leverera
tjänster även i en krissituation.

Framöver kommer vi att fortsätta fokusera på vår strategi, Operational
Excellence, och på att öka vår nordiska marknadsandel. Förbättrad
produktivitet och lönsamhet är grundläggande för Eltel att nå vårt
långsiktiga mål om en EBITA-marginal på 5 procent med ett stabilt
kassaflöde och en sund balansräkning.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, CFO
Tel. +358 40 548 3695 saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 29 april 2020 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och
kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av
lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till
projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation,
installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk
för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande
generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder
euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel
AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eltel/r/eltelkoncernen--delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/11435/3099769/1238590.pdf

Författare Cision News