Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Emotra: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger
härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019.

Sammanfattning perioden januari - mars 2019

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 903 kSEK (-1 807)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,07 SEK (-0,13)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 7 088 kSEK (6 437)
· Nya data visar att hyporeaktiva har högre risk för återfall i
depression

· Patentansökan som skyddar den nya applikationen inlämnad
· Ett flertal nya forskningsstudier har inletts
Händelser efter rapportperiodens utgång

· Viktig forskningsstudie har accepterats för publicering
· Förslag på bemyndigande i kallelsen till årsstämman
· Patent i USA beviljat för EDOR-Test
· Inga övriga händelser efter periodens utgång

Kommentarer från VD, Sammanfattning av väsentliga händelser under
första kvartalet 2019

· Fortsatt fokus mot sjukhus och mottagningar i ett antal större
städer i Europa

· Diskussioner om rutinmässig utprovning pågår med ytterligare
sjukvårdskedjor och kliniker

· Ett ledande brittiskt psykiatrisjukhus provar ut EDOR i
rutinmässig verksamhet

· Manuskript angående den biologiska mekanismen som förklarar hur
specifika skador i hjärnan ger upphov till hyporeaktivitet och ökad
risk för självmord, är under framtagning

· Forskningsresultat visar att hyporeaktiva har signifikant högre
risk för återfall i depression

· Återfall i depression nu ett strategiskt viktigt område för Emotra
· Patentansökan för att skydda den nya applikationen av EDOR har
lämnats in till svenska patentverket, PRV

· Arbetet med att starta upp nya studier kring återfall har
påbörjats

· Manuskriptet till EUDOR-A studien närmar sig färdigställande för
att lämnas in, planeras sändas in för publicering under maj månad
2019

Marknadsföring/marknadsstrategi

Fokusmarknad för Emotra är fortsatt större städer i Europa. Avsikten
är att etablera en första närvaro på dessa platser för att sedan
expandera till nya marknader där Emotra har patentskydd.
Marknadsarbetet riktas främst mot privata sjukhus och sjukhuskedjor
där nya metoder kan tas upp snabbare än i den offentliga sjukvården.
Emotras målsättning är att skapa en första plattform av användare och
nå acceptans bland dessa. På sikt avser Bolaget att gå vidare utifrån
detta för att uppnå en bredare användning inom vården.

Under kvartal 1, 2019, har sjukhus i London fortsatt att prova ut
metoden med målet att införa EDOR i den rutinmässiga vården.
Erfarenheten här är att det tar tid eftersom, det är tekniska,
praktiska och medicinska faktorer som påverkar processen. Bolagets
bedömning är emellertid att det är en tidsfråga innan det första
kommersiella avtalet i Storbritannien är på plats. Med de reaktioner
Emotra mötts av finns goda utsikter att på sikt få ett tillräckligt
antal psykiatriska mottagningar som kan bli föregångare och
förebilder för andra kliniker.

Parallellt med marknadsbearbetningen kommer Emotra att stötta och
uppmuntra till att mer forskning görs i klinisk miljö. Detta görs
också till viss del av marknadsföringsskäl. Tanken är att
kontinuerligt skapa nya data för att öka kännedomen om metoden och
kunskapen om hyporeaktivitetens betydelse.

Forskning, utveckling och studier

Under 2018 och början av 2019 har flera initiativ till studier och
vetenskapliga arbeten startats där olika frågeställningar är av
intresse. Det har resulterat i att ett flertal studier är pågående
och ytterligare några kommer att startas. Under ett av dessa projekt
har nya data kommit fram som visar att hyporeaktiva personer oftare
återfaller i depression jämfört med normalt reaktiva. Det här är ett
nytt fynd och en ny indikation och således ett nytt användningsområde
för Bolagets metod.

Emotra har under första kvartalet påbörjat arbetet med att fokusera
forskning och studier kring det här kliniska problemområdet, vilket
har beskrivits som ett av de mest omfattande och angelägna inom
dagens psykiatri. Strategin för Bolaget är att samarbeta med centra
som har utbyggd infrastruktur för forskning och som har specifik
kunskap och tillgång till patienter för studier. Dessa samarbeten är
av central betydelse för Emotra och en förutsättning för
genomförandet av studier med hög kvalitet inom för Bolaget relevanta
områden. Dessutom är forskningssamarbeten en effektiv metod för att
få in nya kliniker i användningen av EDOR.

Inom produktutvecklingen, påbörjades i slutet av 2018 ett
examensarbete som syftar till att tillämpa artificiell
intelligens/maskininlärning för analys av genomförda tester med EDOR.
Arbetet pågår alltjämt. Förutom arbetena ovan pågår andra
forskningsarbeten som kommer att rapporteras längre fram, däribland
artikeln från den avslutade multicenterstudien, EUDOR-A, vars
manuskript nu snart är klart att skickas in till en vetenskaplig
tidskrift.

Lars-Håkan Thorell, Emotras forskningschef och upphovsmannen bakom
EDOR, har gått vidare i sitt arbete med att utröna den biologiska
mekanismen bakom hyporeaktivitet. Arbetet inleddes under andra
kvartalet 2018 och har fortsatt under första kvartalet 2019. Nu är
målsättningen att färdigställa en vetenskapliga artikel för
publicering. Ett annat fokus för arbetet är att medverka vid
internationella kongresser och vetenskapliga möten för att sprida
kännedom om hyporeaktivitet och EDOR-Testet.

Beviljat patent från PRV, patentansökningar och varumärkesskydd

Emotra har under perioden lämnat in ytterligare en patentansökan " A
device and a method to identify persons at risk for depressive
relapse" till svenska Patent- och registreringsverket, PRV. Denna
patentansökan är den första av flera ansökningar eftersom
riskmarkörer för återfall som kliniskt tema bedöms vara av stort
intresse inom psykiatri och psykologi.

Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan
nr 15/024,908 "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK".
Patent kommer att meddelas den 21 maj, 2019, som U.S. Patent No.
10,292,636

Japanska patentverket meddelade i slutet av juli 2018, godkännande för
Emotras ansökan nr 2016-516080 "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF
SUICIDE RISK". Tidigare har svenska Patent- och registreringsverket,
PRV, meddelat beviljande av Emotras patentansökan, nr 1300614-3,
"Apparatur för användning vid bedömning av självmordsrisk".
Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU och Kanada.

EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016, beviljande av
varumärkesskydd för EDOR® inom EU.

Om mental hälsa, depression och självmord

Psykiatriska åkommor och självmord är tätt sammanlänkade där 90
procent av självmordsnära patienter har en mental sjukdom. Mer
specifikt är 60 procent av självmorden relaterade till depression,
med missbruk av alkohol som ytterligare en bidragande faktor. Andra
riskfaktorer, viktiga att känna till för att förstå patientens risk
är fysisk ohälsa, relationsproblem, socioekonomiska/demografiska
faktorer och patientens sjukdomshistoria. Inom Europa, har en av sex
personer problem med sin mentala hälsa och deprimerade är den enskilt
största patientgruppen.

Globalt står mentala sjukdomar för 30 procent av de icke-dödliga
sjukdomarna. Bara i Sverige beräknas kostnaderna för samhället vara
80 miljarder årligen, av vilka depressionssjukdomar ensamt står för
35 miljarder och man räknar med att kostnaderna fortsatt kommer att
öka fram till år 2030. Bakgrunden till dessa kostnader är dels den
höga prevalensen av mentala sjukdomar och dels att de som drabbas av
dessa sjukdomar inte är fullt ut fungerande inom arbete eller
utbildning. En väsentlig del av den höga prevalensen beror på att en
stor del av patienterna, återfaller i depressionen efter behandling.

Man vet att cirka 50 procent av patienter som haft depression kommer
att ha ytterligare en eller flera episoder senare i livet. Därtill
kommer att 80 procent av de som haft två depressioner kommer att
återfalla fler gånger. Konsekvensen är att en person som har haft en
depression, i medeltal drabbas av ytterligare mellan fem och nio
episoder under sin livslängd.

Metoden EDOR®

EDOR är en metod som adderar biologisk information och utgör ett
komplement till den kliniska intervjun. Eftersom hyporeaktivitet är
en biomarkör, oberoende av kliniska skalor och av patientens ålder
och kön, ger den ny och värdefull information så att sjukvården på
bästa sätt ska kunna anpassa behandlingen vid depression.

EDOR står för "Electro Dermal Orienting Reactivity" och fungerar som
en biomarkör för självmordsrisk. Testet identifierar patienter som
reaktiva eller hyporeaktiva, baserat på patientens elektrodermala
reaktioner till neutrala ljudsignaler. Elektrodermala signaler kan
detekteras genom att en svag ström läggs över huden på fingrarna. När
sedan hjärnan stimuleras, går en reaktion ut via nervsystemet och
öppnar svettkörtlarna i huden, som ökar ledningsförmågan och den
uppmätta strömmen.

På så sätt kan man mäta respons på stimuli över tid. Testet undersöker
hur snabbt man habituerar, vänjer sig, till något som händer i ens
omgivning. Patienter som slutar reagerar mycket snabbt eller som inte
alls reagerar, identifieras som hyporeaktiva. Hyporeaktiva,
deprimerade patienter har visat sig vara mer sårbara för
självmordsförsök och självmord.

Ett EDOR produktsystem består av tre delar: hörlurar, EDOR-Box och en
dator. Hörlurana, som är kopplade till EDOR-Box, kalibreras för att
standardisera den neutrala ljudsignalen som spelas upp. EDOR-Box
generar signalerna till hörlurarna och läser av reaktioner från
patienten. Filen med data på patientens reaktioner skickas till
Emotras molnlösning med hjälp av mjukvara, specifik för EDOR.

Ett test med utrustningen tar 20-30 minuter att utföra. Patienten
sitter med en testledare som övervakar själva testproceduren.
Testpersonen placerar två fingrar på elektroder, som finns på
EDOR-Boxen och lyssnar samtidigt på ljudsignaler. Sekvensen av
ljudsignaler upplevs som slumpmässig av patienten.

Patienten placerar två fingrar på EDOR-Box och lyssnar på en neutral
ljudsekvens i ett par hörlurar

En testledare hanterar information, övervakar patienten och skickar
filer till Emotras molnlösning för analys av reaktionsmönster. uoud

Patienten upplever inget obehag under testproceduren. Hela
testsekvensen är standardiserad. Endast tillgång till ett ostört rum
behövs för att få en bra miljö för testet.

Fördelar med EDOR:

· Ger information om risk för självmordsförsök och självmord på kort
och lång sikt

· Objektiv biomarkör som är oberoende av kliniska skalor samt av
patientens ålder och kön...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.