Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Emotra: Emotra AB (publ)Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed
delårsrapport för det första kvartalet 2020.

Kommentarer från VD

Sammanfattande analys av väsentliga händelser under 2020

· Nya forskningsresultat visar att hyporeaktiva har signifikant
högre risk för återfall i depression, manuskript nära att lämnas in
för publicering

· Styrelsen har fattat beslut om att återfall i depression är ett
strategiskt viktigt område för Emotra.

· PCT- ansökan för att skydda den nya applikationen av EDOR har
lämnats in

· Avtal har tecknats med universitetssjukhuset i Warszawa för
genomförandet av klinisk studie kring återfall i depression.

· Avtal har tecknats med universitetet i Linköping om vetenskapligt
samarbete i samband med planering och genomförande av kliniska
studier kring återfall i depression

· Diskussioner med olika centra och forskare pågår och är olika
långt gångna

· I januari 2020 flyttade Emotra in på AstraZeneca BioVentureHub
· Företrädesemission genomfördes i mars månad och inbringade 4,66
MSEK före emissionskostnader

· Manuskript som redogör för multicenterstudien EUDOR-A lämnades i
januari 2020 in för publicering i vetenskaplig tidskrift

· Som en konsekvens av Covid-19 problematiken har Emotras anställda
blivit delvis korttidspermitterade. Allt arbete som bedrivs görs
hemifrån.

· Emotra har ingått avtal med RISE om att fortsätta digitaliseringen
av analysprocessen och utveckla funktionalitet med hjälp av
maskininlärning (AI-baserad teknik)

· Göteborgs tingsrätt har den 27 maj meddelat Emotra beträffande en
ansökan om stämning från ett italienskt konsultföretag, ABC Form Srl.
Semplificata ("ABC"), för arbeten, i huvudsak utförda av professor
Marco Sarchiapone under perioden 2014 - 2017. ABC har i målet vid
tingsrätten yrkat att Emotra ska förpliktigas betala närmare 1,7 mkr
plus vissa räntor och ersättning för rättegångskostnader. Emotra
kommer i blivande svaromål att bestrida ABC:s talan i dess helhet.

Nya möjligheter för Emotra med större marknadspotential

Depression och behandling av depression är ett av de allra största
indikationsområdena inom sjukvården. För Emotras del innebär detta en
mycket stor marknadspotential. Varje år drabbas över 320 miljoner
människor i världen av depression och var fjärde svensk drabbas någon
gång i livet av en depression så allvarlig att den kräver behandling.
Kopplat till dessa siffror finns stora kostnader både för samhälle
och arbetsgivare. Med andra ord finns globalt ett stort
patientunderlag.

Ett av huvudproblemen med återfall i depression är att det saknas
objektiva diagnostiska markörer som ger information för indelning i
högre och lägre risk och vägledning för behandling. Eftersom det är
så många som drabbas av depressioner och återfall i fler
depressionsepisoder, skulle förbättrad diagnostik leda till stora
kostnadsbesparingar för samhället samtidigt som patienter kan få
bättre och säkrare vård. Här finns ett behov där EDOR® Test kan ge
biologisk och objektiv information som är värdefull.

Indikationen återfall i depression är av strategisk vikt för bolaget.
Patientgruppen, hyporeaktiva, som identifieras med EDOR, är densamma
som den som har ökad risk för självmord. Kan sjukvården identifiera
gruppen och därigenom förhindra återfall i depression minskar man
samtidigt risken för självmord. Fokus för bolaget är nu att bygga upp
en grund med evidens för indikationen i olika kliniska miljöer. Under
februari månad 2020 tecknade Emotra avtal med universitetssjukhuset i
Warszawa om genomförandet av en klinisk studie i syfte att verifiera
relationen mellan hyporeaktiva och förhöjd risk för återfall i
depression. Studien planeras att starta senare under våren 2020.
Diskussioner med olika centra och forskare pågår och är olika långt
gångna för olika projekt.

Bolaget har under perioden lämnat in ytterligare en patentansökan "A
device and a method to identify persons at risk for depressive
relapse" till svenska Patent- och registreringsverket, PRV. En
PCT-ansökan förbereds för att skydda det nya indikationsområdet.
Europa, USA, Japan och Kanada är prioriterade marknader i Emotras
arbete med patentansökningar.

Forskning, teknisk utveckling och studier

Återfall som kliniskt problemområde har beskrivits som ett av de mest
omfattande och angelägna inom dagens psykiatri. För att kunna bygga
upp en grund med evidens för den här användningen har Emotra påbörjat
ett fokuserat arbete för forskning och studier kring återfall i
depression. Bolaget avser att samarbeta med kliniska centra som har
infrastruktur, forskningserfarenhet och tillgång till patienter för
studier. Dessa samarbeten är en förutsättning för att få tillgång
till data av hög kvalitet och därigenom sprida användningen av EDOR.

Inom teknisk produktutveckling har de första stegen till att
digitalisera och automatisera analystjänsten tagits. Under våren 2019
genomfördes ett examensarbete på Chalmers där artificiell
intelligens/maskininlärning för EDOR användes. Arbetet visade på goda
möjligheter att använda dessa teknologier och detta kommer att ligga
till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. Den nya tekniken
erbjuder goda möjligheter till utökat patentskydd för Emotra.Vad
gäller forskning och teknisk utveckling, ökar Emotra insatserna för
att söka externa medel och att engagera sig med möjliga partners för
samarbete.

Marknadsstrategi

Det nya indikationsområdet har tillfört en större potential med fler
möjligheter för Emotra, samtidigt som det förflyttat fokus hos de
olika grupper som Emotra fört diskussioner med under
marknadsföringsarbetet. Situationen nu är att flera av de kliniker
som Emotra är i diskussion eller har avtal med har ett intresse av
ytterligare evidens för återfall då man ser en större användbarhet
för testet i samband med återfall än för bedömning av suicidrisk.
Baserat på användning och information från dessa klinker, kan man
förvänta sig en större volym för den nya indikationen i
rutinanvändning.

Strategiskt gäller samma målsättning som tidigare, att etablera en
första plattform av användare och partners för en vidare expansion.
För Emotra kommer således marknaden att byggas upp stegvis över tid.
För Emotras del, kan det komma fram mer information som kan vara av
intresse eller öka potentialen för produkten via dessa samarbeten.
Under förutsättning att dessa studier faller väl ut, öppnar sig en
betydligt större och mer lättillgänglig marknad än den Emotra
tidigare fokuserat på.

Beviljat patent från PRV, patentansökningar och varumärkesskydd

Emotra har under perioden lämnat in ytterligare en patentansökan " A
device and a method to identify persons at risk for depressive
relapse" till svenska Patent- och registreringsverket, PRV. Denna
patentansökan är den första av flera ansökningar eftersom
riskmarkörer för återfall som kliniskt tema bedöms vara av stort
intresse inom psykiatri och psykologi. En PCT-ansökan förbereds för
att skydda det nya indikationsområdet. Europa, USA, Japan och Kanada
är prioriterade marknader i Emotras arbete med patentansökningar.
Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan
nr 15/024,908 "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK".
Patent meddelades den 21 maj, 2019, som U.S. Patent No. 10,292,636.
Japanska patentverket meddelade i slutet av juli 2018, godkännande
för Emotras ansökan nr 2016-516080 "A DEVICE FOR USE IN THE
EVALUATION OF SUICIDE RISK". Tidigare har svenska Patent- och
registreringsverket, PRV, meddelat beviljande av Emotras
patentansökan, nr 1300614-3, "Apparatur för användning vid bedömning
av självmordsrisk". Ytterligare patentansökningar har lämnats in i
EU och Kanada. EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016,
beviljande av varumärkesskydd för EDOR[®] inom EU.

Om mental hälsa och depression och självmord

Globalt står mentala sjukdomar för 30 procent av de icke-dödliga
sjukdomarna. Bara i Sverige beräknas kostnaderna för samhället vara
80 miljarder årligen, av vilka depressionssjukdomar ensamt står för
35 miljarder och man räknar med att kostnaderna fortsatt kommer att
öka fram till år 2030. Bakgrunden till dessa kostnader är dels den
höga prevalensen av mentala sjukdomar och dels att nästa alla av dem
som drabbas av dessa sjukdomar inte är fullt ut fungerande inom
arbete eller utbildning. En väsentlig del av den höga prevalensen
beror på att en stor del av patienterna, återfaller i depressionen
efter behandling. Man vet att cirka 50 procent av patienter som haft
depression kommer att ha ytterligare en eller flera episoder senare i
livet. Därtill kommer att 80 procent av de som haft två depressioner
kommer att återfalla fler gånger. Konsekvensen är att en person som
har haft en depression, i medeltal drabbas av ytterligare mellan fem
och nio episoder under sin livslängd.

Psykiatriska åkommor och självmord är tätt sammanlänkade där 90
procent av självmordsnära patienter har en mental sjukdom. Mer
specifikt är 60 procent av självmorden relaterade till depression,
med missbruk av alkohol som ytterligare en bidragande faktor. Andra
riskfaktorer, viktiga att känna till för att förstå patientens risk
är fysisk ohälsa, relationsproblem, socioekonomiska/demografiska
faktorer och patientens sjukdomshistoria. Inom Europa, har en av sex
personer problem med sin mentala hälsa och deprimerade är den enskilt
största patientgruppen.

Metoden EDOR®

EDOR är en metod som adderar biologisk information och utgör ett
komplement till den kliniska intervjun och anamnesen. Eftersom
hyporeaktivitet är en biomarkör som är oberoende av kliniska skalor,
patientens ålder och kön, ger den biologisk information för att ge en
mer komplett bedömning av patienten. EDOR står för "Electro Dermal
Orienting Reactivity" och fungerar som en biomarkör för risk för
deprimerade. Baserat på patientens elektrodermala reaktioner till
neutrala ljudsignaler, identifierar testet patienter som reaktiva
eller hyporeaktiva. Testet mäter respons på stimuli över tid, dvs hur
snabbt man vänjer sig till något i ens omgivning. Patienter som
slutar reagerar mycket snabbt eller som inte alls reagerar,
identifieras som hyporeaktiva. Hyporeaktiva, deprimerade patienter
har visat sig vara mer sårbara för självmordsförsök och självmord,
associeras till tidigare självmordsförsök och nya data pekar även på
en ökad risk för återfall.

Ett EDOR produktsystem består av tre delar: hörlurar, EDOR-Box och en
dator. Hörlurana, som är kopplade till EDOR-Box, kalibreras för att
standardisera den neutrala ljudsignalen som spelas upp. EDOR-Box
generar signalerna till hörlur...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.