Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Emotra: Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I dag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Vid stämman
beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med totalt 162 750 kronor, 69 750 kronor till
styrelseordföranden (1,5 prisbasbelopp) och 46 500 kronor (1
prisbasbelopp) vardera till två externa/oberoende ordinarie
styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och en
revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor skall utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Claes Holmberg, Jan Pilebjer* och Lars-Håkan Thorell omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman om nyval av Anna Sjörs*, som ordinarie ledamot att ersätta avgående ledamoten Margit Ferm. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Thomas Nilsson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att Marcus Hellsten omväljs som revisorssuppleant. * oberoende styrelseledamöter, enligt Spotlight Stockmarkets regelverk

Anna Sjörs Dahlman, född 1981, medicine doktor inom
rehabiliteringsmedicin. Hon har en bakgrund inom teknisk biologi, med
inriktning på medicinsk teknik, och har i sin forskning arbetat med
att mäta fysiologiska reaktioner som uppstår till följd av lång-
eller kortvarig stressbelastning, smärta, sömnbrist, fysisk aktivitet
etc. Mycket av denna forskning har genomförts vid Institutet för
stressmedicin i Göteborg. Hon har även gästforskat vid Naval
Postgraduate School i Monterey, USA kring biologiska effekter av
skiftarbete och störd sömn och hon är sedan 2013 styrelseledamot i
svensk beteendemedicinsk förening. Anna har via sin forskning och
tidigare samarbete med Lars-Håkan Thorell ett kunnande inom
elektrodermala mätningar och även en djupare förståelse för
EDOR-Testet. Idag arbetar Anna med forskning kring trötthetsdetektion
och fysiologisk övervakning av förare vid Statens väg- och
transportforskningsinstitut.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Stämman fattade beslut om följande ändring av bolagsordningen:

+--------------------------+-------------------------------------------+
|Tidigare lydelse |Ny lydelse |
+--------------------------+-------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra|
|AktiekapitalAktiekapitalet|lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 |
|skall utgöra lägst |kronor. |
|1 760 804,10 kronor och | |
|högst 7 043 216,40 kronor.| |
+--------------------------+-------------------------------------------+
|§ 5 Antal aktierAntalet |§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara|
|aktier skall vara lägst |lägst 26 315 789 och högst 105 263 156 |
|9 517 860 och högst |stycken. |
|38 071 440 stycken. | |
+--------------------------+-------------------------------------------+

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 13)

Stämman fattade beslut om minskning av aktiekapitalet med 4 380
699,994 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker
utan indragning av aktier. Aktierna kvotvärde efter minskningen
kommer att uppgå till 0,019 kronor. Minskningen förutsätter tillstånd
av Bolagsverket och ändring av bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemisson av aktier
(punkt 14)

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för
gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier
som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp
om 2,5 miljoner euro (total emissionslikvid).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller
eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets
metod EDOR®.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

Daniel Poté, VD, Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/emotra/r/kommunike-fran-arsstamma-i-emotra-ab...
https://mb.cision.com/Main/11655/2814729/1045897.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.