Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Empir Group AB: Delårsrapport Januari - Mars 2022

Från och med det första kvartalet 2021 redovisas Advoco Communication AB och Frontnode AB som avyttrad verksamhet. Från och med det tredje kvartalet redovisas Xavi Solutionnode koncernen som avyttrad verksamhet. Från och med det första kvartalet 2022 redovisas Nodebis Applications koncernen som avyttrad verksamhet. Jämförelsetalen i koncernens resultaträkning har därför räknats om så att den avyttrade verksamheten ska kunna presenteras separat från kvarvarande verksamheter.

Januari - Mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,2) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (-2,8) mkr
  • Periodens resultat uppgick till 8,7 (16,2) mkr

Resultat per aktie uppgick till 1,58 (2,92) kr

VD har ordet
 

Empir har följt sin plan att bli ett renodlat ägarbolag redo för nya investeringar i spännande It bolag. Koncernen är obelånad, har en viss kassa, betydande räntebärande långfristiga fordringar och en mindre kvarvarande rörelse samt en aktiv aktie på Nasdaq Small Cap och därtill nya huvudägare. Delårsrapporten visar att läget är gott inför en spännande fortsättning under ny styrelse efter årsstämman.  

Med ett resultat per aktie om 1,58 och ett eget kapital per aktie om 15,02 kronor per aktie efter den extra utdelningen i januari av 5 536 085 aktier, (1,25 per aktie och ca 6,9 mkr), i Nodebis Applications till våra ägare samt en kassa om ca 51 mkr per rapportdagen står Empir på stadig mark som jag känner viss tillfredställelse att lämna över till den nya styrelsen.

Det var en klar besvikelse att den annonserade strukturaffären med VivaBem Brasil, verksam inom digital hälsa, inte gick att landa. Detta trots intensiva förhandlingar ända tills tidsfristen gick ut utan att avtal kunnat ingåtts. Empir påverkas dock inte väsentligt av detta bakslag, snarare tvärtom på många sätt. Vi har rensat bordet och är direkt redo för större nya affärer när tillfälle ges. Under tiden fortsätter vi renodlingen och har kvittat cirka hälften av Empirs stora räntebärande fordran till en investering i IT koncernen Xavi Solutionnode som från 29 april 2022 åter är ett större intressebolag till Empir.

Under 2021 delade Empir ut ca 15,4 mkr (2,78 kr per aktie). Empir startade 2022 med ytterligare en extra utdelning (aktier i Nodebis Applications) om ca 6,9 mkr och 1,25 kr per aktie. Styrelsen har dessutom föreslagit årsstämman en ordinarie utdelning om ca 8,3 mkr och 1,50 kr per aktie. Den 4 maj 2022 kallade Empir till extra bolagsstämma för att ta beslut om att dela ut 11 072 170 aktier i Xavi Solutionnode, ca 14,4 mkr och ca 2,60 kr per aktie, om den extra bolagsstämman så beslutar. Totalt skulle detta innebära att Empir redan första halvåret 2022 kommer att ha delat ut ca 29,6 mkr och vilket motsvarar 5,35 kronor per aktie. Även 2022 kommer bli ett år med hög direktavkastning till våra aktieägare.

Empir har en lång tradition att äga, strukturera tjänstebolag och digitaliserings processer.  Svensk digital teknik har alla förutsättningar att lyckas och Empir och Empirs aktieägare har

fortsatt goda möjligheter att kapitalisera på samhällsförändringarna som kommer kräva IT resurser och digital affärsutveckling.

Utsikter

Under 2021 har koncernens struktur förändrats radikalt och efter kvartal 1 2022 består koncernen endast av ett mindre dotterbolag. Därefter har Empir förvärvat ca 30% i det noterade bolaget Xavi Solutionnode som då blir ett intressebolag till Empir. Renodlingen kommer att fortsätta hela första halvåret och Empir är sedan redo för nya spännande IT affärer.

Bolaget ser att efterfrågan på IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att gynnas av de olika kriser i samhället som vi har tvingats ta oss igenom. Vi ser inga tecken på att behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället i mycket snabb takt måste anpassa sig.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se
 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 08.30 CET.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Författare Cision