Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-11

Empir Group AB: Delårsrapport Januari - September 2021

Från och med det första kvartalet 2021 redovisas Advoco Communication AB och Frontnode AB som avyttrad verksamhet. Från och med det tredje kvartalet redovisas Xavi Solutionnode koncernen som avyttrad verksamhet. Jämförelsetalen i koncernens resultaträkning har därför räknats om så att den avyttrade verksamheten ska kunna presenteras separat från kvarvarande verksamheter.

Januari - September 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (12,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,3 (-14,7) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 18,4 (2,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 3,32 (0,48) kr

Juli - September 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,7 (3,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,3 (-2,0) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 11,3 (1,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,04 (0,28) kr

VD har ordet
 

Med en kursuppgång 2021 om ca 98 % fram till rapporttidpunkten kan man, efter tre kvartal, konstatera att det skett en permanent omvärdering av vår verksamhet som noterat ägarbolag.  Koncernen är obelånad, har en viss kassa, betydande räntebärande långa fordringar och en kursnivå som ger oss handlingsfrihet att åter börja växa.

Empir har sedan sommaren fått en betydande andel nya ägare samtidigt som ett antal tidigare större aktieägare har avyttrat sina innehav. På den kommande extra bolagsstämman, som är sammankallad till den 23 november 2021, har styrelsen föreslagit en bantad ny styrelse för att anpassa koncerns övergripande styrning till den minskade storleken och karaktären av finansiell förvaltning av det kvarvarande innehavet, fordringarna och kassan.

Ett förnyat större förvärv kommer att ha en avgörande inverkan på koncernens framtida inriktning och var vi kommer att hitta tillväxten igen.  

Styrelsens beslut att ge ytterligare en efterutdelning i form av utdelning av Xavi Solutionnode B-aktier om 1,28 kronor per aktie (bokfört värde), villkoras av ett godkännande på den sammankallade extra bolagsstämman den 23 november 2021. Därmed skulle den totala utdelningen bli 2,78 kronor per aktie för 2021 totalt cirka 15,4 mkr varav cirka 8,3 mkr kontant, vilket skapar en konkurrenskraftig direktavkastning för vår aktie.

Koncernens framtida organiska tillväxt återfinns nu i vårt affärssegment Apply. Apply har stora möjligheter att påskynda sin tillväxt inom fordonsadministration, både organiskt och via mindre förvärv. Vi avser att fortsatt vara en del av den allt snabbare delningsekonomin. Fordon av alla slag är en resurs som allt fler önskar hyra efter behov och då behövs systemlösningar för bokningar, uppföljning av nyttjandet och inte minst tillgängligheten. Detta är något som Portifys lösningar tillhandahåller och säkerställer.

Empir har, efter perioden, kommunicerat att man avser att särnotera dotterbolaget Empir Vezzel med Empir Apply rörelsen under 2022 på en mindre marknadsplats.

Empir kommer fortsätta investera i IT lösningar och samhällets ökade digitalisering. Främst genom egna applikationer som ökar produktiviteten för våra kunder och deras avkastning. Att efterfrågan på Empirs IT tjänster skulle gå ner tror vi inte på. Digitaliseringen kommer att accelerera och den generella efterfrågan av IT tjänster kommer att öka med tiden, inte minska.

Vår uttalade strategi är att växa, huvudsakligen genom förvärv. Vi är nu åter redo för att ta hand om nya verksamheter. Empir koncernen behöver tillväxt som koncern och inte minst behöver moderbolaget fylla upp sin kostym som noterat bolag. Vi ser att vi kan hantera ett större förvärv. Allt är möjligt, speciellt nu när vi kan använda vår aktie som betalningsmedel igen och har nöjet att se ett antal nya större aktieägare bland våra ägare.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor. Vi avser fortsätta investera inom sektorn informationsteknik och i första hand inom produkter och tjänster med egen applikationsutveckling.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller, administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra investerare, portföljbolag, och kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Coronapandemin går mot sitt slutskede och det mesta är åter i "det nya normala" där de flesta restriktionerna i Sverige är borttagna. Större acceptans för online-möten ger nya möjligheter att effektivisera kundmöten och även ta affärer som inte nödvändigtvis ligger geografiskt nära.

Empir Apply

När vi i våras sålde våra IT- och Telekombolag gav det oss möjlighet att fokusera på nya investeringar och företagsbyggande i tillväxtområden.

Vi ser fortsatt stark tillväxt i marknaden för Portifys och Miljöbilcentralens erbjudande inom Fleet Intellligence, framför allt i offentlig sektor. Kraven på ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan är en långsiktig stark trend. Här finns en stor efterfrågan på tjänster för minskad miljöpåverkan, minskat CO2-avtryck och andra smarta tjänster för fordonsflottan. Vi fortsätter att vidareutveckla vårt starka koncept inom detta område.  Framtidens fordonsparker kommer att präglas av delningsekonomi, minimal miljöpåverkan och nya tekniker.  Där vill vi vara en betydande spelare.

Xavi Solutionnode (tidigare Xavitech)

Xavi Solutionnode har per 2021-08-30 avyttrats som dotterbolag och ingår nu som intressebolag i Empir koncernen. Empir Group äger vi denna periods slut cirka 30 % i Xavi Solutionnode koncernen. Efter rapportperioden har styrelsen föreslagit en utdelning av 5 536 085 B-aktier i Xavi Solutionnode. Om den extra bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas Empir Group inneha cirka 7,4 % av aktierna och cirka 7,3 % av rösterna i Xavi Solutionnode vilket innebär att Xavi Solutionnode inte är ett intressebolag i Empir koncernen.

Utsikter

Under 2021 har koncernens struktur förändrats radikalt samtidigt som en majoritet av aktierna har förvärvats av ett antal nya aktieägare samtidigt som vårt börsvärde har fördubblats sedan årsskiftet. Vi har arbetat med att renodla och koncentrera koncernen i våra två dotterbolag, som under perioden, genom avyttringar nu är ett dotterbolag i Apply och ett särnoterat intressebolag, Xavi Solution

Vi har använt vår kassa, efter försäljningen av Advoco, till att bli skuldfria och till att genomföra strukturförändringar samt till investeringar i vårt segment Apply. Vi skapar förutsättningar att åter börja förvärva nya enheter inte minst efter sommarens kursuppgång i Empir aktien samt det faktum att Empir har fått flera nya aktieägare vilket är intressant när det gäller Empirs kommande utvecklingsplaner.

Empir har under perioden valt en ny styrelse som har kommunicerat en ny utdelningspolicy till en fast utdelning om 1,50 kronor per aktie. Efter rapportperioden har bolaget kommunicerat att man föreslår en extra bolagsstämma den 23 november 2021 att dela ut ytterligare 1,78 kronor per aktie (Xavi Solutionnode B-aktier), vilket innebär, att om stämman så beslutar, att den totala utdelningen för 2021 blir 2,78 kronor per aktie.  

Den 20 maj offentliggjorde styrelsen nya finansiella mål och ny utdelningspolicy att dela ut en fast utdelning om 1,50 kronor per år om bolagets situation i övrigt så tillåter.

Empirs uttalade strategi är att växa genom förvärv och efter de senaste årens utdelningar och avyttringar finns betydande kapacitet att åter börja växa genom förnyade affärer. Våra KPI

är oförändrade att

 • Fortsatt förbättra det egen genererat kassaflöde, nu i vårt enda kvarvarande affärssegment Empir Apply med produktbolagen Portify och Miljöbilsbolaget.

 • En egen aktie som är rimligt värderad är en förutsättning som betalningsmedel enligt Empirs förvärvsmodell, innebärande att ca 50 % av betalningarna ska ske i form av nya egna aktier. Per rapporttidpunkt har Empirs aktiekurs ökat med ca 98 % sedan årsskiftet 2020 / 2021 vilket underlättar Empirs tillväxt möjligheter.

 • Att förvärven kan belånas för att spara på koncernens egengenererade likvida medel, vilket är extra viktigt i orostider då Empir behöver säkra tillgången på likviditet för alla eventualiteter i den existerande verksamheten för att åter börja växa under de kommande åren. Under perioden har Empir amorterat sina gamla räntebärande lån och är efter detta skuldfri. Nya förvärv bör därför åter kunna genomföras med ny belåning på rimliga villkor.

Med dagens nettokassa, räntebärande fordringar och ingen belåning ser vi möjligheter att återigen kunna växa 2022 och framåt. Dotterbolaget är idag i första hand inriktade på god kostnadskontroll och organisk tillväxt för att förbättra det löpande kassaflödet.

Koncernmoderbolaget har bantats ner till ett minimum för att kunna vara en noterad koncern på Nasdaq Small Cap inför 2022 och kommer vara en ren förvaltningsorganisation och har ett betydande expansions och förvärvsbehov av ett lite större förvärv för ett bättre resursutnyttjande. Vi växer helst inom icke konsultativ verksamhet inom nya applikationsområden, så som information, fordon, fastigheter, finans mm.

Bolaget ser att efterfrågan på IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att gynnas av den pandemikris vi har haft. Vi ser inga tecken på att behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället nu på allvar har börjat svänga runt. Det nya "normal" läget kommer vara annorlunda och om något så kommer det vara mer digitalt. Vi försöker ständigt anpassa vår organisation, inte till dagens läge eller gårdagens, utan till den verklighet vi vaknar upp till i morgon dvs slutet av 2021 och framtiden därefter, som helt garanterat blir spännande. Vi har lagt ut kursen och försöker läsa vår omvärld. Vi tror att vår renodling som rent ägarbolag och därmed en starkt decentraliserade organisation med all rörelse i dotter- och intressebolag är en stor fördel. Vi har många känselspröt ute på ett antal olika geografiska och vertikala marknader under ett fokuserat ägarledning. Vi menar att Empir har lyckats positionera sig för ny expansion och att vi är redo att agera snabbt i en föränderlig värld.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se
 

Granskning

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08.30 CET.

Författare Cision