Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-04

Empir Group AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPIR GROUP AB

Aktieägarna i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 maj 2022 klockan 10.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels                     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2022,

dels                     anmält sig till Bolaget senast den 20 maj 2022 under adress Empir Group AB, Södermälarstrand 65 C, 118 25 Stockholm, eller per telefon 08 - 446 55 00 eller via e-post info@empirgroup.se.I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 18 maj 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 20 maj 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Empir Group AB, Södermälarstrand 65 C, 118 25 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.empir.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 - Beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), varvid en aktie i Bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till två aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ).

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ).

Xavi Solutionnode AB (publ):s aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME. Värdet på utdelningen av aktierna av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Bolagets aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 14 393 821 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2021 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor. Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 12 maj 2022 beslutar om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor. För det fall årsstämman den 12 maj 2022 godkänner styrelsens utdelningsförslag uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen således till 65 399 522 kronor.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Södermälarstrand 65 C i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.empir.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 536 085, varav 81 480 aktier är av serie A och 5 454 605 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 626 940,5. Bolaget äger inga egna aktier.

______________

Stockholm i maj 2022

Empir Group AB

Styrelsen

Författare Cision