Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Empir Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Empir Group

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 27 mars 2019

Empir Group AB ("Bolaget" eller "Empir Group") har idag, den 27 mars
2019, hållit extra bolagsstämma. Vid stämman fattades beslut om att
godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").

Villkoren för Företrädesemissionen i korthet

Enligt villkoren för nyemissionen berättigar på avstämningsdagen den
29 mars 2019 varje aktie av serie A till en teckningsrätt av serie A
och varje aktie av serie B till en teckningsrätt av serie B. Nio
teckningsrätter av serie A respektive serie B berättigar till
teckning av två nya aktier av motsvarande aktieslag. Teckningskursen
är 15,00 kr per aktie och således kommer nyemissionen vid
fullteckning inbringa en emissionslikvid om cirka 15 Mkr före
emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 2 april
2019 till och med den 16 april 2019. Emissionen omfattar högst 14 814
aktier av serie A och 991 746 aktier av serie B, sammanlagt totalt
högst 1 006 560 aktier i bolaget. Genom nyemissionen kan
aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 11 316 270,31 kronor.

För ytterligare information om nyemissionen, vänligen se tidigare
pressmeddelande av den 4 mars 2019. Ytterligare information om
nyemissionen kommer att finnas tillgänglig i det prospekt som
förväntas offentliggöras den 28 mars 2019.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

28 mars 2019 Planerat datum för offentliggörande av prospekt

Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen

29 mars 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

2 april 2019 Första dag för handel i BTA B

2 - 12 april 2019 Handel i teckningsrätter av serie B

2 - 16 april 2019 Teckningsperiod

Omkring 22 april 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Empir Group i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 15.30 CET.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga
bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från
Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom
allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och
arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad
olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998
noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Empir Group. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Empir Group kommer endast att
ske genom det prospekt som Empir Group beräknar kunna offentliggöra
omkring den 28 mars 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
Empir Group har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Empir Groups aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/empir-group-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagss...
https://mb.cision.com/Main/468/2774255/1014889.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.