Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Endomines AB: Delårsredogörelse för Endomines AB - Q1 2020 - Upptrappningen mot kommersiell produktion vid Friday fortsä...

Endomines AB, pressmeddelande 14 maj 2020 kl. 08:30 CET

jan-mar 2020 (jan-mar 2019)

Operativ översikt

· Ett avsiktsavtal har ingåtts med Transatlantic Mining om att köpa
US Grant-gruvan (med anrikningsverk) och Kearsarge-guldprojektet

· Ett koncentratförsäljningsavtal har ingåtts med H&H Metals
beträffande försäljningen av guldkoncentrat producerat vid företagets
Friday-gruva

· Upptrappningen av guldkoncentratproduktionen fortsatte, dock
såldes inget guldkoncentrat från Friday-gruvan under första kvartalet
2020

· Inga personskador har rapporterats under första kvartalet 2020,
LTIFR 0 (12)

Finansiell översikt

· Omsättningen uppgick till 3,0 MSEK (2,1)
· EBITDA uppgick till -27,8 MSEK (-11,5)
· Det totala kassaflödet uppgick till -14,5 MSEK (-11,2)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,37)

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Den 1 april 2020 meddelade Endomines att företaget hade upptagit
ett lån på 3,4 MEUR med teckningsoptioner till främst finska
institutionella investerare, samt Endomines styrelseordförande och
VD.

· Den 2 april 2020 meddelade Endomines att Friday-gruvprojektet i
Idaho framgångsrikt har tagit Orogrande-anrikningsverket i drift.

· Den 7 april 2020 meddelade Endomines att moderbolagets planerade
flytt av hemvisten till Finland från Sverige genom en
gränsöverskridande fusion senareläggs.

· Den 7 april 2020 meddelade Endomines att företaget gör en riktad
nyemission på cirka 1,3 MEUR för att påskynda utvecklingen vid
Friday-gruvan.

· Den 29 april 2020 meddelade Endomines att ett avtal med
Transatlantic Mining hade ingåtts om att köpa US Grant-gruvan (med
anrikningsverk) och Kearsarge-guldprojektet.

· Den 29 april 2020 meddelade Endomines att företaget hade tagit upp
ett kortfristigt lån på 30 miljoner kronor och ingått ett avtal med
Seaport Global för att möjliggöra en långsiktig finansieringslösning.

· Den 12 maj 2020 meddelade Endomines om den första leveransen av
guldkoncentrat från Friday-gruvan

Produktionsuppdatering samt prognos för 2020:
Endomines bryter framgångsrikt sina första strossar och håller
verksamheten igång vid Friday-gruvan i Idaho, USA, under
karantänrestriktionerna till följd av COVID-19-pandemin. Under första
kvartalet fortsatte Endomines upptrappningen av driftseffektiviteten
vid anrikningsverket och fortsatte malmproduktionen vid
Friday-gruvan. Vid anrikningsverket kunde Endomines producera 36 ton
om dagen. Den bearbetade malmen fortsätter att komma från lager av
låghaltig malm härrörande från utvecklingen före produktion och är
inte representativ för den typiska höghaltiga malmen i Friday.

Endomines fortsätter att trappa upp produktionskapaciteten mot
designkapacitetet uppgående till 3 445 ton per månad. Målet är att
uppnå designkapacitet under det andra kvartalet och de tekniska
förutsättningarna för detta är goda. COVID-19 pandemin orsakar dock
utmaningar på personalsidan samt med tillgängligheten av vissa
reservdelar och komponenter vilket försvårar verksamheten i Idaho. Om
rådande omständigheter med pandemin fortsätter genom det andra
kvartalet kan detta föranleda att den planerade designkapaciteten
uppnås först vid ett senare skede.

+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Nyckeltal (koncern) | jan - mar |
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|MSEK om ej annat anges | 2020| 2019| +/-|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Intäkter | 3,0| 2,1| 0,9|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Kostnader |-30,8|-12,6|-18,2|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|EBITDA |-27,8|-11,5|-16,3|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Av- och nedskrivningar | -1,4| -1,8| 0,4|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|EBIT |-29,2|-13,3|-15,9|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Periodens nettoresultat |-44,3|-13,0|-31,3|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Resultat per aktie (SEK) |-0,41|-0,37|-0,04|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|KF från den löpande verksamheten|-30,5|-23,0| -7,5|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Investeringar | -5,2|-23,7| 18,5|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Finansiering | 21,2| 35,5|-14,3|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Likvida medel vid periodens slut| 1,3| 7,8| -6,5|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|Personal vid periodens slut | 43| 28| 15|
+--------------------------------+-----+-----+-----+
|LTIFR | 0| 12| -12|
+--------------------------------+-----+-----+-----+

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som
lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000
arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats
för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

VD Greg Smith: "I början av det första kvartalet meddelade Endomines
att bolaget har ingått ett avsiktsavtal med Transatlantic Mining om
att köpa US Grant-gruvan (med anrikningsverk) och
Kearsarge-guldprojektet. Med tillägget av tillgångarna från
Transatlantic kan vi ta att stort steg mot vårt första mål att uppnå
en produktion på 40 000 uns guld per år samt möjliggör en väg för
Endomines till att uppnå en produktion på 100 000 uns guld per år.
Efter rapporteringsperioden har vi meddelat att vi ingått ett
försäljnings- och köpavtal med Transatlantic Mining.

Vi har även kunnat göra vissa betydande framsteg i Friday-projektet
och från och med årsslutet framgångsrikt övertagit hela gruvdriften
vid Friday-gruvan och även framgångsrikt tagit
Orogrande-anrikningsverket i drift, och närmar oss kommersiell
produktion vid kvartalets slut. Efter några motgångar har vårt team
arbetat hårt för att slutföra projektet vilket utgör ett viktigt steg
framåt för företaget.

Det gläder mig även mycket att vi har ingått ett guldkoncentratavtal
med H&H Metals, vilket säkrar en försäljningskanal för vårt
guldkoncentrat från Friday-gruvan. Vi ser fram emot att bygga ett
långvarigt förhållande med H&H Metals. Vi har nu bevisat vår förmåga
att själv bygga och driva en gruva vilket skapar ett betydande
mervärde för våra aktieägare när vi fortsätter utveckla vår, i mitt
tycke, exceptionella projektportfölj."

Kontaktperson
Greg Smith, VD, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14,
marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande klockan 08.30 CEST den 14 maj 2020.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/endomines-ab/r/delarsredogorelse-for-endomine...
https://mb.cision.com/Main/2472/3111792/1247577.pdf
https://mb.cision.com/Public/2472/3111792/a05c6c26ebcaa71c.pdf

Författare Cision News