Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Endomines AB: Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

Endomines AB, pressmeddelande 28.5.2020 kl. 12:00 CEST

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 29 juni 2020 kl. 14.00 i Advokatfirman Cederquists
lokaler på Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm. Inregistrering sker
från kl. 13.45.

Viktig information med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Med anledning av utbrottet av coronaviruset och covid-19 och för
bolagets aktieägares säkerhet och för att undvika ytterligare
smittspridning, uppmanar Endomines alla aktieägare att inte delta
personligen vid årsstämman. Aktieägare ombeds istället delta via
ombud eller att rösta på distans genom poströstning.

Som en försiktighetsåtgärd har Endomines även beslutat att vidta
särskilda åtgärder vid årsstämman 2020. Årsstämman kommer hållas så
effektiv och kort som möjligt genom att VD-anförande utgår och den
allmänna frågestunden kommer att vara begränsad, dock utan att
inskränka aktieägares rättigheter. Ingen förtäring kommer bjudas på
före eller efter stämman. Bolagsledningen och styrelsen kommer på
grund av rådande reserestriktioner inte ha möjlighet att delta
fysiskt vid stämman. Deltagande av övriga närvarande som inte är
aktieägare kommer att begränsas. VD-anförande kommer att spelas in på
förhand och läggas upp på webbplatsen efter årsstämman.

Styrelsen i Endomines har mot bakgrund av covid-19-pandemin även
beslutat att aktieägare i bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid
årsstämman 2020 per post, enligt de tillfälliga bestämmelser om detta
som riksdagen har beslutat. Aktieägarna uppmanas därför att, på det
sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning istället
för att delta fysiskt vid stämman.

Rätt att delta och anmälan

För att få delta i årsstämman måste aktieägare

·
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den
23 juni 2020, och

· anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 23 juni
2020.

Anmälan om deltagande kan ske

·
skriftligen till bolaget under adress Endomines AB (publ), "Årsstämman
2020", Postbox 5822, 102 48 Stockholm,

· per telefon +358 50 544 68 14, eller
· per e-post anmalan@endomines.com.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som
företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud och förvaltarregistrerade aktier

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att
underlätta inpasseringen vid stämman, vara Endomines tillhanda senast
tisdagen den 23 juni 2020. Eventuell fullmakt ska insändas i
original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på
www.endomines.com/sv.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (inklusive finska
aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos
Euroclear Finland Oy) måste, för att äga rätt att delta i årsstämman,
begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i
eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste
vara verkställd tisdagen den 23 juni 2020, vilket innebär att
aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren
härom.

Poströstning

Styrelsen i Endomines har beslutat att aktieägarna i Endomines vid
årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta på
förhand. Endomines uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i
syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid
stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen av
covid-19.

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska,
utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande enligt ovan, använda ett särskilt formulär. Formuläret
finns tillgängligt på www.endomines.com/sv.

Det ifyllda formuläret måste vara Endomines tillhanda senast fredagen
den 26 juni kl. 17.00. Det ifyllda formuläret ska skickas till den
adress eller e-postadress som anges under "Rätt att delta och
anmälan" ovan. Formuläret skickas med fördel in redan i samband med
aktieägarens anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom
ombud. Aktieägaren får inte förse poströstningsformuläret med
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

15. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av
teckningsoptioner till

a) bolagets styrelseordförande och
b) bolagets verkställande direktör
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Tone Myhre-Jensen, Cederquist, ska
väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 (B) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019 och att
balanserad förlust och överkursfond samt årets resultat, totalt 120
419 274 kronor, förs över i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå
med oförändrat 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter
med oförändrat 200 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att
inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget,
att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad
ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och
säkerhetskommittén ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per
styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot
arbetar i och att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och
säkerhetskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor per år,
samt att ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000
kronor per deltagande ledamot.

Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 10 och 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
fem stycken utan styrelsesuppleanter och att omval sker av
styrelseledamöterna Michael Mattson, Rauno Pitkänen, Thomas Hoyer,
Jeremy Read och Ingmar Haga.

Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga ska omväljas till
styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets
webbplats, www.endomines.com/sv.

Punkt 12 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs
rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet
av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Anna
Rozhdestvenskaya kommer utses till huvudansvarig revisor för det fall
PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga
personerna i koncernledningen ("Ledningen"), samt styrelseledamöter,
i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Endomines strategi är att öka bolagets värde genom att utveckla dess
tillgångar till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med hållbar
praxis för all gruvverksamhet. Därtill strävar Endomines efter
tillväxt genom fusioner, företagsköp och andra samarbetsarrangemang.
Endomines strävar efter att utveckla dess resursbas genom förvärv av
fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med
begränsade investeringar kan sättas i produktion. För ytterligare
information om bolagets affärsstrategi, se www.endomines.com/sv.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen och värdeskapande,
inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och
behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda
mål. Endomines ska därför erbjuda konkurrenskraftig totalersättning,
tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor
samt kunna erbjuda s.k. "sign on"-bonus i avsikt att rekrytera bäst
lämpade ledande befattningshavare. Ersättningsformerna ska motivera
Ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas
intressen.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättning till Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning,
eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram,
pension och övriga förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen revideras årligen och ska vara marknadsmässig samt
baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Författare Cision News