Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Enea AB: Delårsrapport januari - mars 2020

Stockholm, Sverige, 28 april 2020 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Stabilt kvartal utan stora nya affärer

Januari - mars 2020

· Totala intäkter uppgick till 226,8 Mkr (240,9), motsvarande en
minskning med 6 procent. Förra året inkluderade en intäkt på 20 Mkr
avseende en förlikning med en större kund.

· Rörelseresultatet uppgick till 22,6 Mkr (62,2), motsvarande en
rörelsemarginal på 10,2 procent (25,9). Rörelseresultatet exklusive
engångsposter, avseende genomförda omstruktureringar, uppgick till
40,5 Mkr (65,7), motsvarande en rörelsemarginal på 18,3 procent
(27,4).

· Resultat per aktie uppgick till 0,80 kronor (2,14).
· Konsekvenserna av coronapandemin har orsakat förseningar i enstaka
kundprojekt. Verksamheten internt har kunnat fortgå utan större
problem, tack vare IT-stöd och arbete på distans. Vi ser risker för
fortsatta störningar i kundprojekt och för fördröjda
investeringsbeslut under den fortsatta pandemin, även om marknaden
för telekommunikation sannolikt påverkas mindre än ekonomin i stort.

Signifikanta händelser efter periodens slut

· Enea annonserade i april 2020 ett flerårigt 5G-kontrakt värt 15-20
MUSD med en ledande teleoperatör i Nordamerika.

Kommentarer från Jan Häglund, VD och Koncernchef

Eneas omsättning under det första kvartalet var 221,7 Mkr och
rörelseresultatet före engångsposter blev 40,5 Mkr, vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 18,3 procent. Huvuddelen av Eneas affär är
stabil, tack vare en hög andel återkommande intäkter från försäljning
av programvara som är kritisk för kundernas fortsatta drift av
telekom- och företagsnätverk över hela världen. Coronapandemin har
dock inneburit vissa förseningar i enskilda kundprojekt och
investeringsbeslut. Vi förväntar oss att liknande störningar kan
inträffa så länge pandemin påverkar våra nyckelmarknader.

Eneas operativa kassaflöde före förändringar i rörelsekapital var 43,9
Mkr. Starka kassaflöden i kombination med en god likviditet och låg
skuldsättning (Nettoskuld / EBITDA = 0,58) gör att vi har bra
förutsättningar att hantera en period av ökad osäkerhet på marknaden.

Telekommunikation viktigare än någonsin

Coronapandemins konsekvenser för människor, företag och länder är
fortfarande svåra att överblicka. Man kan dock med ödmjukhet
konstatera att telekommunikation spelar en viktigare roll än någonsin
i samhället. Många människor arbetar hemifrån med hjälp av avancerade
verktyg för kommunikation och samarbete på distans. Studenter har
hittat nya sätt att bedriva studier över internet. Videoströmnings-
och speltjänster har sett en ökad användning när människor
tillbringar mer tid hemma. Allt detta har lett till nya trafikmönster
och kraftigt ökade trafikvolymer, upp till 50 procent i flera länder.
Även om en del av denna ökning kommer att återgå när Coronapandemin
är över så finns det skäl att tro att utvecklingen mot ökad
digitalisering och kommunikation kommer att accelerera.

För Enea betyder de större trafikvolymerna att vår programvara används
mer och att vissa lösningar, till exempel videooptimering, blir ännu
viktigare för att våra kunder ska kunna hantera all trafik i
nätverken. Vi har redan fått förfrågningar om utökad kapacitet på
vissa marknader. Kortsiktigt kommer operatörer ha fokus på att
behålla stabila nätverk med minimal manuell påverkan. På längre sikt
kommer dock behoven av kapacitet och nya funktioner bara att kunna
tillfredsställas med ny teknik och mer frekvensspektrum för mobil
kommunikation. Därför tror vi att utbyggnaden av 5G kommer att
fortsätta och vi väljer att fortsätta våra investeringar i
programvara för 5G och cybersäkerhet.

Strategiskt kontrakt för 5G och datahantering

I detta läge är det särskilt positivt att vi i april tecknade ett
strategiskt viktigt 5G-kontrakt med en ledande operatör i
Nordamerika. Det som ofta kallas "network data layer" är en viktig
del av operatörernas kärnnätverk och Eneas molnanpassade programvara
kommer utgöra ryggraden för all datalagring mot vilken
nätverksfunktioner från många andra leverantörer integreras.
Kontraktet möjliggör intäkter på 15-20 MUSD under de närmaste fem
åren, i takt med att kunden bygger ut 5G nätverk och antalet
abonnenter ökar. Kontraktet är tecknat i en direkt relation mellan
Enea och operatören, det vill säga inte via någon av våra partners.
Detta är en viktig referens när andra kunder skall välja leverantör
under kommande år.

Effektiv omställning av företaget

Med hjälp av distribuerade och molnbaserade IT-verktyg för utveckling
och kommunikation har vi lyckats ställa om företaget till den
situation som råder i de länder där vi har våra stora
utvecklingscenter. Vi fortsätter att stödja kunder på distans och att
utveckla och testa nya produkter enligt nya marknadskrav och
standarder.

Under kvartalet har vi slutfört en planerad reduktion av personal i
Sverige och Tyskland. Omstruktureringen genererar engångskostnader om
18 Mkr, vilket är något över tidigare estimat. Förändringen ger oss
en effektivare struktur med färre utvecklingscenter och lägre
kostnader. Vi kommer fortsätta att anpassa organisationen till
affärsläget, till exempel inom vår tjänsteverksamhet i USA där vi
förväntar oss lägre efterfrågan på utvecklingskonsulter under resten
av året.

Framtidsutsikter

Vårt mål om en rörelsemarginal på över 20 procent kvarstår.
Osäkerheten på kort och medellång sikt har dock ökat på grund av
Coronapandemin. Dess följdverkningar kommer med stor sannolikhet att
både försena projekt på annat sätt negativt påverka våra affärer,
vilket riskerar att skapa variationer i resultaten för kommande
kvartal. Vi ser fortsatt positivt på marknadsutsikterna för
programvara i telekom- och företagsnätverk. Vi ser potential för våra
nya lösningar inom virtualisering, cybersäkerhet och 5G och vi
fortsätter därför våra investeringar i produktutveckling och
innovation för långsiktig organisk tillväxt. Utöver detta fortsätter
vi att söka möjliga förvärv som kan stärka vår marknadsposition och
långsiktiga intjäningsförmåga. Sammantaget bedömer vi dock att
konsekvenserna av coronapandemin kommer att påverka vår omsättning
negativt för 2020.

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt
publiceras på www.enea.com

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte
där Jan Häglund, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar
rapporten.

Tid: Tisdagen den 28 april 2020, klockan 08:30.
Länk till webcast: https://financialhearings.com/event/12423
(https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1jIozC-0001Z5-4j&i=57e1b682&c=ziaPxUR...)

Telefonnummer:
SE: +46850558357 UK: +443333009261 US: +18338230586

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2020-04-28 klockan 07:20.

För mer information kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-post: jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson, Executive Assistant
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: lotta.trulsson@enea.com

Om Enea
Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för
telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter
anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät,
virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar
sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq
Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2020 Enea AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enea-ab/r/delarsrapport-januari---mars-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/1006/3098046/1236967.pdf
https://mb.cision.com/Public/1006/3098046/96bf03a1d17e2a27.pdf

Författare Cision News