Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Enea AB: Kommuniké från Enea AB:s årsstämma 2020

Stockholm, Sverige, 6 maj 2020 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, ("Bolaget"), ägde
rum onsdagen den 6 maj 2020, kl. 16.30 i Kista Science Tower,
Färögatan 33 i Kista.

Årsstämman beslutade följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen för räkenskapsåret 2019.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att antalet
styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Omval av ledamöterna Anders Skarin,
Birgitta Stymne Göransson, Kjell Duveblad och Mats Lindoff, omval av
Anders Lidbeck som styrelseordförande samt nyval av Charlotta Sund
som ledamot. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers omvaldes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 1 915 000 kronor att fördelas
med 500 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor till övriga
av stämman utsedda ledamöter och med 240 000 kronor avseende
utskottsarbete att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och vardera 40 000 kronor till två ledamöter samt
50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000
kronor till ledamot. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt
faktura.

Valberedningen
Stämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts
fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet
innebär att förvärv på Nasdaq Stockholm ("Börsen") eller genom
erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier
att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av
samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske
även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska
kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala
antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman
år 2021. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris
inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen
bedömt marknadsvärde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att
finansiera fortsatt tillväxt och expansion

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission i syfte att kunna finansiera fortsatt tillväxt
och expansion, t.ex. i samband med företagsförvärv, för tiden intill
årsstämman år 2021. Bemyndigandet innebär en rätt för styrelsen att
emittera aktier till ett antal som motsvarar högst tio procent av
antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen till stämman.
Betalning för nya aktier kan ske kontant, genom kvittning eller mot
tillskjutande av apportegendom. Nyemission ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen
ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på
www.enea.se
(http://www.enea.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/).

För mer information kontakta:
Jan Häglund, VD & koncernchef
E-post: jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson, Executive Assistant
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: lotta.trulsson@enea.com

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för
telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter
anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät,
virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar
sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq
Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2020 Enea AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enea-ab/r/kommunike-fran-enea-ab-s-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/1006/3105169/1243170.pdf

Författare Cision News