Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-27

Eneas delårsrapport januari-mars 2022

Första kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 242,1 Mkr (214,0), motsvarande en ökning med 13 procent. Omsättningen ökade med 8 procent i fasta växelkurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till 62,5 Mkr (75,1), motsvarande en marginal om 25,8 procent
  (35,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 Mkr (44,7), motsvarande en rörelsemarginal på -1,5 procent (20,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,2 Mkr (43,5).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 kronor (2,02).

Väsentliga händelser under och efter kvartalets utgång

 • Efter kvartalets utgång annonserades ett treårigt avtal med en nordamerikansk mobiloperatör avseende kärnnätverksapplikationer för 5G och Wi-Fi. Programvarulicenser motsvarande ett värde av 2,8 MUSD har intäktsförs i första kvartalet 2022, resterande intäkter redovisas under avtalsperioden. Det totala kontraktsvärdet uppgår 5,1 MUSD.
 • Den 7:e april tecknades ett avtal om att avyttra verksamheten Tjänster för Programvaruutveckling till AROBS Transilvania Software (AROBS). Transaktionen innebär en avyttring av 100 procent av aktierna i Enea Software AB:s helägda dotterbolag Enea Services Romania SRL till ett bolagsvärde av 17,9 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis, inklusive normaliserat rörelsekapital. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2022.
 • I mitten av april månad ingick Enea ett låneavtal med en facilitet med fast löptid om EUR 40 miljoner samt en revolverande facilitet om SEK 350 miljoner. De nya faciliteterna ska användas till refinansiering av befintlig skuld, finansiering av rörelsekapital, samt finansiering av framtida förvärv. De nya kreditfaciliteterna löper på tre år.
 • Under februari månad har antalet aktier och röster i Enea AB ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 243 000 C-aktier. Antalet aktier i Enea AB uppgår till 21 858 231 aktier, 21 615 231 är stamaktier med en röst vardera och 243 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 21 639 531 röster.

Kommentar från koncernchefen

Det förändrade geopolitiska läget gör att cybersäkerheten i telekomsystem är mer aktuell än någonsin. Vi bedömer att många länder och teleoperatörer behöver öka investeringar i säkerhet och vi fortsätter därför en satsning där kostnader för produktutveckling och försäljningsresurser kortsiktigt påverkar lönsamheten.

Försäljningen i det första kvartalet 2022 blev 242 Mkr, vilket är 8 procent mer än samma period förra året i jämförbara valutor. AdaptiveMobile Security, som vi förvärvade i juli förra året, utvecklas enligt plan och förklarar omsättningsökningen men bidrar till en lägre bruttomarginal på grund av en större andel tjänsteintäkter jämfört med den övriga programvaruverksamheten. Den valutajusterade organiska tillväxten i övriga bolaget var -7 procent. Denna minskning beror dels på en väntad nedgång i vår traditionella operativsystemsaffär (-21 procent), dels på en svag utveckling i kvartalet av produktgruppen nätverkslösningar (-4 procent). Vi är inte nöjda med denna negativa tillväxt men ser ändå positivt på affärsmöjligheter i kommande kvartal. Våra stora kundprojekt inom datahantering förväntas generera intäkter senare under året, i enlighet med avtalade leveransmål. Vi påverkas fortfarande av de senaste årens hinder för nyförsäljning och förseningar på 5G-marknaden. Därför var det glädjande att vi kunde teckna ett nytt 5G och Wi-Fi kontrakt värt 5,1 MUSD med en stor nordamerikansk telekomoperatör. Affären innebär en breddning av relationen med en befintlig kund och är ett bra exempel på försäljningssynergier mellan affärsområden som vi tidigare förvärvat som separata bolag.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 20 Mkr, motsvarande 8 procent av omsättningen, vilket är lägre än vår långsiktiga ambition. Detta är delvis en effekt av säsongsvariationer på telekommarknaden där andra halvåret vanligtvis genererar högre intäkter och rörelseresultat. Ökad inflation i länder där vi har utvecklingspersonal i kombination med valutaförändringar bidrog också till ökade rapporterade operativa kostnader. Omstruktureringen av operativsystemsverksamheten, vilken genomförts enligt plan i det första kvartalet till en kostnad av 23 Mkr, kommer få full effekt från och med april i år. Sammantaget bedömer vi att ökade intäkter i kombination med effektiviseringar och kostnadskontroll gör att vi kan nå en högre lönsamhet för helåret.

Den 7:e april tecknade vi ett avtal med det rumänska företaget AROBS om en försäljning av vår verksamhet för programutvecklingstjänster. Affären, som förväntas slutföras under det andra kvartalet, innebär att vi blir ett renodlat produktbolag med fokus på programvara för telekom och cybersäkerhet. Transaktionen, som baseras på ett bolagsvärde av 17,9 MEUR, kommer att stärka vår finansiella ställning, generera en positiv effekt på bolagets bruttomarginal samt på resultat per aktie under 2022.

Vi ser ett stort intresse på marknaden för vårt erbjudande inom cybersäkerhet och vi har produkter och expertis som kan skydda nationer, telekomoperatörer och abonnenter mot angrepp och intrångsförsök. Vinsten av Global Mobile Award (GLOMO) i kategorin bästa autentiserings- och säkerhetslösning för mobilnätverk vid årets Mobile World Congress i Barcelona är ytterligare en bekräftelse av vår ledande position inom detta område.

Framtidsutsikter
Marknaderna för datahantering i 5G och avancerad cybersäkerhet är i början av en spännande fas där vi kan utmana etablerade konkurrenter och ta marknadsandelar med innovativa produkter och nya affärsmodeller. Vi har ambitionen att kraftfullt öka intäkterna, med god lönsamhet, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsställning.

Enskilda affärer och licensintäkter kan skapa variationer i intäkter mellan enskilda kvartal. Denna effekt har ökat i takt med att nätverkslösningar utgör en större del av vår totala omsättning. Vårt långsiktiga mål avseende omsättningsökning och en rörelsemarginal överstigande 20 procent kvarstår, men det osäkra omvärldsläget och ett svagt första kvartal gör att vi nu bedömer det som utmanande att nå lönsamhetsmålet under 2022.

Den fullständiga delårsrapporten bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av delårsrapporten. Presentationen genomförs på engelska av Jan Häglund, verkställande direktör och koncernchef, samt Ola Burmark, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

 • Datum: 27 april 2022
 • Tid: klockan 8:30
 • Länk till webbsändning: https://financialhearings.com/event/43233
 • Telefonnummer till telefonkonferens:
  +46 8 5664 2695 (Sverige)
  +44 33 3300 9260 (Storbritannien)
  +1 631 913 1422 PIN: 69736549# (USA)

Referenser

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: jan.haglund@enea.com

Ola Burmark, Finanschef
E-mail: ola.burmark@enea.com

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Enea är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt Europeiska unionens marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:20 den 27 april 2022.

Bifogade filer


Enea Delårsrapport Kvartal 1 2022 SV

Författare MFN