Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-28

Enersize: Emissionsutfall i Enersize Oyj - tillförs 42,5 MSEK genom företrädesemission samt riktad emission

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") har slutfört en
företrädesemission och en riktad emission som totalt tillfört bolaget
cirka 42,5 MSEK. Teckning i företrädesemissionen tillsammans med den
riktade emissionen uppgår sammanlagt till 90,4 procent av det
tidigare publicerade teckningsutrymmet i företrädesemissionen.

Den företrädesemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner som
offentliggjordes den 24 september 2019 ("Företrädesemissionen") har
tecknats till totalt 81,25 procent där cirka 47,6 procent tecknades
med stöd av teckningsrätter och cirka 33,6 procent tecknades utan
stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget
cirka 38,2 MSEK före emissionskostnader. Härutöver tillförs Bolaget
cirka 4,3 MSEK i en riktad emission i enlighet med styrelsens
bemyndigande för kvittning av projektlån och fordringar ("Riktade
emissionen").

Genom emissionerna tillförs Enersize kapital för att kunna stärka
organisationens försäljnings-, marknadsförings- och
produktionsorganisation samt återbetala Bolagets kortfristiga lån.
Genom emissionerna stärks Bolagets balansräkning avsevärt.

"Det känns fantastiskt att vi nu står med ett riktigt bra
emissionsresultat där bolaget tillförs 42,5 MSEK i kapital och kan
konstatera att vi nu kan starta den expansion vi har förberett för
och aggressivt börja bearbeta vår försäljningspipeline. Vi avser
därför att fortsätta förstärka säljorganisationen och därmed öka vårt
fokus på försäljningen, initialt i Norden och Europa, men även
fortsatt i Kina och globalt. Emissionen har tillfört bolaget
nödvändig likviditet och avsevärt stärkt vår balansräkning.", säger
Anders Sjögren, VD på Enersize.

Antal aktier

Den nu genomförda företrädesmissionen omfattade 58 825 944 aktier till
en teckningskurs om 0,65 SEK eller 0,06 EUR per aktie. Av totala
antalet teckningsanmälningar var 34 489 567 aktier (cirka 48 procent)
med stöd av teckningsrätter och 24 336 377 aktier (cirka 34 procent)
utan stöd av teckningsrätter.

Härutöver har 6 613 800 aktier tillkommit genom den nu genomförda
Riktade emissionen vilket innebär att Bolaget totalt tillförs 65 439
744 nya aktier. Efter genomförda emissioner ökar antalet aktier i
Bolaget från 36 201 508 till totalt 101 641 252, vilket resulterar
till en utspädningseffekt om cirka 64 procent.

Efter båda emissionerna har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande
till 6 047 743 aktier vilket motsvarar cirka 6,0 procent av Bolaget.
Vidare har befintliga storägare Loudspring Oyj, Formue Nord Fokus
A/S, Thorkel Investments Oy och Kivla Oy ökat sitt innehav till 26
833 507 aktier, vilket sammanlagt motsvarar 26,4 procent av Bolaget.

Teckningsoptioner

De vidhängande teckningsoptionerna av serie 2-2019 (TO2) har
lösenperiod från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september
2020. Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda
genomsnittskursen under perioden från och med den 13 augusti 2020
till och med den 27 augusti 2020, dock aldrig högre än 1,30 SEK (0,12
EUR) eller lägre än 0,65 SEK (0,06 EUR). Villkoren är att det krävs
en (1) teckningsoption för att teckna en (1) aktie, vilket innebär
att Bolaget kan erhålla som lägst cirka 19 MSEK och som högst cirka
38 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan
tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Riktad nyemission

I enlighet med bemyndigandet på extra bolagsstämma den 24 september så
har styrelsen beslutat om en riktad kvittningsemission i syfte att
konvertera två återstående projektlån till fordringsägarna GLD
Holding AB och till BietBi Holdings samt att konvertera delar av lön
och fordringar till personal och rådgivande bolag till aktier.

Den Riktade emissionen har skett till samma kurs som teckningskursen i
Företrädesemissionen, dvs 0,65 SEK, men har inte berättigat till
teckningsoptioner (TO2). Den Riktade emissionen har genomförts i
syfte att stärka Bolagets balansräkning och har då teckningsoptioner
(TO2) ej utgetts, genomförts till sämre villkor än det som erbjudits
övriga aktieägare i Företrädesemissionen.

Sammantaget så har projektlån och fordringar för 4 298 970 SEK
kvittats till totalt 6 613 800 aktier, varav 4 056 922 aktier till
fordringsägare och 2 556 878 till personal och rådgivande bolag.

Omräkning av lösenpris för teckningsoptioner av serie TO1

Med anledning av Företrädesemission har omräkning gjorts i enlighet
med villkoren för teckningsoptionsprogrammet 1/2019 avseende
teckningskurs och/eller antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av.

För TO1/2019 är den nya teckningskursen 3,22 SEK (tidigare 4,00 SEK).
Tidigare gav fyra (4) teckningsoptioner rätt till teckning av en (1)
ny aktie, nytt antal teckningsoptioner som berättigar till teckning
av en (1) ny aktie är tre (3).

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i
samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 oktober 2019 kl 8.30.

Enersize i korthet

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan
Enersize (https://enersize.com/) åstadkomma 10-50% energibesparingar
i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och
övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över
flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av
företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och
betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder
globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft,
vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget
har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg
och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
www.enersize.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
Enersize och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Enersize kommer endast att ske genom det prospekt som Enersize
offentliggjorde den 24 september 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA, nyemitterade aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt
tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där
Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider
mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt finsk och svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA
och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Enersize aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Enersize lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/emissionsutfall-i-enersize-oyj---t...
https://mb.cision.com/Main/15739/2942681/1130714.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.