Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

Eniro: Eniro AB bokslutskommuniké 2019

Eniro publicerar bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns att ladda
ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

FJÄRDE KVARTALET: OKTOBER - DECEMBER 2019

· Totala rörelseintäkter uppgick till 246 MSEK (320), en minskning
med 23 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 11
procent.

· EBITDA uppgick till 22 MSEK (37). EBITDA har påverkats positivt
jämfört med föregående år med 12 MSEK som en föjld av IFRS16.
EBITDA-marginalen uppgick till 8,9 procent (11,6). Justerad EBITDA
uppgick till 20 MSEK (38). IFRS 16 effekten ovan har återförts i
justerat EBITDA.

· Periodens resultat uppgick till -45 MSEK (-557). Den nedskrivning
av immateriella tillgångar om 570 MSEK som skedde under fjärde
kvartalet föregående år förklarar i allt väsentligt skillnaden i
resultatet mellan kvartalen.

· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,69 SEK (-8,38)
före och efter utspädning.

· Omstruktureringskostnader, avseende effektivisering av
säljorganisationen, uppgick i fjärde kvartalet till 10 MSEK (1).

· Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att utdelning inte
ska utgå på vare sig stam- eller preferensaktier.

HELÅRET: JANUARI - DECEMBER 2019

· Totala rörelseintäkter uppgick till 1 060 MSEK (1 393), en
minskning med 24 procent. Justerat för avyttrade enheter var
minskningen 9 procent.

· EBITDA uppgick till 76 MSEK (206), i vilket förlust vid avyttring
av aktier i dotterbolag om 32 MSEK ingår. EBITDA har påverkats
positivt jämfört med föregående år med 40 MSEK som en föjld av
IFRS16. EBITDA-marginalen uppgick till 7,2 procent (14,8). Justerad
EBITDA uppgick till 92 MSEK (209). IFRS 16 effekten ovan har
återförts i justerat EBITDA

· Styrelsen beslutade 2019-10-28 att göra en icke
kassaflödespåverkande nedskrivning av värdet på goodwill om 306 MSEK
varefter periodens resultat uppgick till -634 MSEK (-588).

· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -9,57 SEK (-8,91)
före och efter utspädning.

· Eniro avyttrade Proff-bolagen till Asiakastieto Group Plc samt UC
AB, varvid kontant köpeskilling om 120 MSEK samt en ränta om 3 MSEK
erlades på tillträdesdagen den 1 juli 2019. Härefter har Eniro
påkallat skiljeförfarande mot Asiakastieto Group Plc samt UC AB
avseende krav på ytterligare köpeskilling samt upplupen men ej erlagd
ränta.

· Omstruktureringskostnader, avseende effektivisering av
säljorganisationen, uppgick för helåret till 24 MSEK (2).

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

· Styrelsen i Eniro AB föreslår plan för ny rekapitalisering
innebärande ett utbyte av konvertibler samt obligationer till
inlösenbara preferensaktier av en ny serie A och kallar till extra
bolagsstämma måndagen den 2 mars 2020, se pressmeddelande av den 29
januari 2020.

· Av effektivitetsskäl har styrelsen beslutat att justera tidplanen
för rekapitaliseringen och flytta fram årsstämman till den 29 maj
2020.

Okt-dec* Okt-dec Jan-dec* Jan-dec
MSEK 2019 2018 2019 2018
Rörelseintäkter 246 320 1 060 1 393
EBITDA 22 37 76 206
Justerad EBITDA 20 38 92 209
Rörelseresultat -26 -565 -396 -513
Periodens resultat -45 -557 -634 -588

Kassaflöde från den löpande 41 27 51 45
verksamheten

Räntebärande nettolåneskuld exklusive -920 -822 -920 -822
konvertibellån och
pensionsförpliktelser

* Effekter av IFRS 16 Leasing är medtagna år 2019 men inte 2018, se
vidare Not 1.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553
310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00,
anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med
digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar,
filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner
att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro
Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge,
Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no,
krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala
tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på
Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eniro/r/eniro-ab-bokslutskommunike-2019,c3032257
https://mb.cision.com/Main/908/3032257/1191722.pdf

Författare Cision News