Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Eniro: Eniros bokslutskommuniké 2018

Eniro publicerar bokslutskommuniké för 2018. Rapporten finns att ladda
ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

FJÄRDE KVARTALET: OKTOBER - DECEMBER 2018

· Totala rörelseintäkter uppgick till 320 MSEK (384), en minskning
med 17 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade
de totala rörelseintäkterna med 16 procent.

· EBITDA uppgick till 37 MSEK (44). EBITDA-marginalen uppgick till
11,6 procent (11,5). Justerat EBITDA uppgick till 38 MSEK (62).

· Styrelsen har beslutat att göra en icke kassaflödespåverkande
nedskrivning av värdet på goodwill med -565 MSEK, baserat på bland
annat en bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande
verksamheten.

· Periodens resultat uppgick till -542 MSEK (232).
· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -8,16 SEK (10,39)
före utspädning och -8,16 SEK (10,18) efter utspädning.

· Vid utgången av kvartalet har cirka 95 procent av kunderna i
Sverige, Norge och Danmark övergått till den nya affärsmodellen med
ett bredare erbjudande baserat på abonnemangsavtal.

· I början av oktober ersattes hela Eniros banklån om nominellt 925
Mkr av ett obligationslån i Eniro AB, och som löper utan negativ
likviditetspåverkan i form av amortering eller räntebetalning fram
till slutet av 2021, till vilken läggs en utökad finansiering om
cirka 63,75 MSEK.

· I oktober 2018 genomfördes försäljningen av det polska, helägda,
dotterbolaget Eniro Polska till det polska bolaget Equinox
Investments. Transaktionen gav en reavinst på ca 44 MSEK och
kassaflödeseffekt om + 16 MSEK.

· I början av december träffade Eniro och PRI en överenskommelse som
innebär att PRI reducerar sitt krav på pantsatta medel från 200 Mkr
till 182 Mkr för tiden fram till den 30 september 2020. Detta innebär
således en tidsbegränsad likviditetsförstärkning för Eniro om 18 Mkr.
I gengäld erhåller PRI pant i bolagets tillgångar upp till 35 Mkr,
med prioritet före Eniros obligationsinnehavare.

· Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att utdelning inte
skall utgå, vare sig på stam-, eller preferensaktier.

HELÅRET: JANUARI - DECEMBER 2018

· Totala rörelseintäkter uppgick till 1 393 MSEK (1 649), en
minskning med 16 procent. Exklusive Print, som avvecklades under
2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 13 procent.

· EBITDA minskade med 9 procent till 206 MSEK (226).
EBITDA-marginalen uppgick till 14,8 procent (13,7).

· Styrelsen har beslutat att göra en icke kassaflödespåverkande
nedskrivning av värdet på goodwill med -568 MSEK, baserat på bland
annat en bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande
verksamheten.

· Periodens resultat uppgick till -573 MSEK (124).
· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -8,69 SEK (10,09)
före och efter utspädning.

· Rörelsekostnaderna var 233 MSEK lägre än motsvarande period
föregående år, till stor del som en följd av det genomförda
åtgärdsprogrammet.

· Eniro Finland förvärvade finska Elisas outsourcingverksamhet inom
kundservice- och svarsserviceverksamhet. Förvärvet stärker Eniros
position som den ledande utvecklaren och leverantören av
kundservicelösningar i Finland.

Okt Okt Jan-dec Jan
-dec -dec -dec
MSEK 2018 2017* 2018 2017*
Rörelseintäkter 320 384 1 393 1 649
EBITDA 37 44 206 226
Justerad EBITDA 38 62 209 296
Rörelseresultat -565 2 -513 -14
Periodens resultat -542 232 -573 124
Kassaflöde från den löpande 27 6 5
verksamheten 45
Räntebärande nettolåneskuld exklusive -822 -775 -822 -775
konvertibellån och
pensionsförpliktelser

* Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IFRS 15
Intäkter från avtal med kunder

Eniros bokslutskommuniké kommer att finnas tillgänglig på engelska
under morgondagen.

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel 08-553 310 00

Hassan Tabrizi, finansdirektör, tel 08-553 310 00

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2018, kl
21.50 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med
kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar
Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden.
Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster
samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro
Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group
har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark,
Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och
har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniros-bokslutskommunike-2018,c2738673
https://mb.cision.com/Main/908/2738673/989279.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.