Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma
den 26 juni 2020. Med anledning av den situation som råder på grund
av spridningen av coronaviruset kommer Enorama Pharma AB:s årsstämma
inte att arrangeras som vanligt. Baserat på svenska myndigheters
föreskrifter och rekommendationer och i syfte att minska risken för
smittspridning samt för att värna Enorama Pharma AB:s aktieägares och
medarbetares säkerhet genomförs årsstämman genom förhandsröstning
(poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman hålls
därmed utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud.

Eftersom stämman hålls utan fysiskt deltagande, kommer det inte att
finnas möjlighet att ställa frågor vid stämman. Aktieägare som vill
ställa frågor kan göra det genom att i förväg skicka frågor
skriftligen till Enorama Pharma AB, Södergatan 3, 211 34 Malmö eller
via e-post till bolagsstamma@enorama.se senast den 16 juni 2020.

VD Mats Rönngards presentation av bolagets verksamhet kommer att
hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.enorama.se den 26 juni
2020.

Enorama Pharma uppmanar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid
stämman genom förhandsröstning enligt nedan angiven ordning.
Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs
efter slutlig sammanställning av röstningen.

I förhandsröstningsformuläret kan aktieägarna begära att beslut i
något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till en
fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en
ren förhandsröstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om
det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget
begär det.

Förutsättningar för deltagande

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämman har den som dels
upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken avseende förhållandena fredagen den 19 juni 2020, dels
senast torsdagen den 25 juni 2020 till bolaget anmäler sig, genom att
avge sin förhandsröst så att den är poströsta.se
(https://www.postrosta.se) tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering kan vara
tillfällig och måste vara verkställd innan den 19 juni 2020 och bör
begäras i god tid före denna dag hos förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta
på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska
aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats, www.enorama.se. Formuläret måste
fyllas i och skickas in senast torsdagen den 25 juni 2020. En
aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver
inte särskilt anmäla sig till årsstämman utan det inskickade
röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska
fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas
formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
formuläret.

Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud
finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.enorama.se
(https://www.enorama.se/investerare/arsstamma-2019).

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

10. Val av styrelseledamöter
11. Val av styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och
aktierelaterade instrument

14. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Micael Karlsson,
advokatfirman Delphi, som ordförande vid årsstämman 2020.

Punkt 7 b - Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke
anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå med två
prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera ett
prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsprinciper.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet
styrelseledamöter ska vara 6 stycken, utan suppleanter.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Mats Persson, Anders Ermén, Mats Rönngard, Tomas
Eriksson, Bengt Jönsson och Anders Dahlin.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under
perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god
kompetens för att hantera bolagets fortsatta utveckling. Enligt
valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor
betydelse för bolaget. Valberedningen kommer fortsatt verka för god
kompetens och att uppnå en jämn könsfördelning bland ledamöterna.
Styrelsesamman-sättningen innebär vidare att minst två av
styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen liksom i förhållande till bolagets större aktieägare.

Punkt 11 - Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Ermén.

Punkt 12 - Val av revisor

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB. Revisionsbolaget har
meddelat att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget
kommer auktoriserade revisorn Martin Henriksson att utses till
huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
och aktierelaterade instrument

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om att öka bolagets aktiekapital med högst 129 644,062 kr. Ökningen
av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till
konvertering respektive nyteckning av aktier till ett högsta antal av
829 722 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport,
kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket
1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i
övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som
ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att
vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket och Euroclear.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor
enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med
förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra
riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 - Fastställande av riktlinjer för valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för
valberedningen enligt följande.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Representanter för de två
största aktieägarna i bolaget, per den 31 december 2020, samt
styrelsens ordförande (sammankallande) ska utgöra valberedning.
Valberedningen ska utse dess ordförande vid sitt första sammanträde,
styrelsens ordförande får inte utses till ordförande i
valberedningen. Utöver styrelsens ordförande ska ingen annan
styrelseledamot eller anställd ingå i valberedningen. Om en
föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår
ska kvarvarande ledamöter i samråd utse en ersättare.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens
ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäliga kostnader som
valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan
uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15 - Fastställande om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Ersättningsutskottet föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar bolagets ledande befattningshavare.
Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvoden, vilka beslutas av
bolagsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och
fastställas av styrelsen. Ersättningen ska fastställas med syfte att
främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.
Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension och
annan sedvanlig förmån. Styrelsearvode ska inte utgå till ledande
befattningshavare som är anställda i koncernen. Bolagets närstående
ska kunna arvoderas för konsulttjänster inom deras respektive
kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster
ska utgå ett marknadsmässigt arvode.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig hos bolaget
och på bolagets...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.