Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

Envirologic: Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)

Uppsala 2020-03-26

Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan "Bolaget")
kallas till årsstämma

den 24 april 2020 kl. 13.00 i Bolagets lokaler Söderforsgatan 1, 752
28 Uppsala.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har den som

· dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2020, samt

· dels senast kl.12:00 den 21 april 2020 till Bolaget anmält sin
avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Söderforsgatan
1, 752 28 Uppsala eller per e-post till VD
johan.wennerberg@envirologic.se. Uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt
aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och
registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före
stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan
göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan.
Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i
god tid före den 18 april 2020 begära tillfällig omregistrering
(rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Förslag till föredragningslista på stämman

· 1 Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
· 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
· 3 Val av ordförande vid stämman.
· 4 Godkännande av dagordningen.
· 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

· 6 Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
· 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
· 8 VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets
revisor.

· 9 Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och tidigare VD Jan Sandberg.
· 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

· 11 Val av styrelse och revisorer.
· 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
· 13 Val av Valberedning.
· 14 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
· 15 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

· 16 Stämmans avslutande

Förslag till beslut vid årsstämman i Envirologic AB (publ)

Följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman

· § 9 b) Förslag till disposition av bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust -4 598 895 kr, årets vinst 641
851 kr och överkursfond 19 498 240 disponeras så att i ny räkning
överföres 15 541 196 kr.

· § 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och en
styrelsesuppleant skall väljas. Enligt bolagsordningen skall
styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt
högst två styrelsesuppleanter.

· § 11 Val av styrelse och revisorer.
Valberedningen föreslår omval av Leif Glantz, Jan Sandberg, Kenneth
Alness och att nuvarande styrelsesuppleant Christer Pamrin väljs in
som ordinarie styrelsemedlem samt nyval av Anna Leinder och Anders
Lundström. Till styrelsesuppleant föreslås nuvarande styrelsemedlem
Anders Lif.

· Valberedningen föreslår omval av Linda Sandler till revisor och
Sten Åke Eriksson till revisorssuppleant.

Yttrande beträffande valberedningens förslag till nyval av
styrelsemedlemmar

Valberedningen har som underlag till sitt förslag genomfört en
utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utifrån bolagets
långsiktiga strategiska utvecklingsriktning har särskild fokus lagts
på bedömningen av styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Anna Leinder är född 1976 och är svensk medborgare. Anna har
erfarenhet av att etablera och driva internationella sälj- och
service organisationer. Anna har under många år arbetat inom pappers-
och massaindustrin, bland annat som VD för GL&V Sweden AB.

Sedan några år tillbaka driver Anna en egen konsultbyrå inom bland
annat strategi, innovation och HR. I tillägg till ovan är hon också
grundare och VD för Diretto, en digital lönebyrå för privatpersoner.

Anna Leinder anses vara oberoende gentemot Envirologic AB och
bolagsledningen.

Anna äger 2000 B-aktier direkt och via bolag per dagen för denna
kallelse

Anders Lundström är född 1964 och är svensk medborgare. Han har en
civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH och arbetat som vd för
börsnoterat bolag, ledare och styrelsemedlem inom ett flertal
branscher som IT, industriell automation och nanoteknologi. Det som
genomsyrar Anders bakgrund är affärsutveckling och att skapa tillväxt
i aktuella företag. Anders är idag styrelseordförande i W5 Solutions
och Frank Digital Experiences samt styrelsemedlem i Enersize. Anders
Lundström anses vara oberoende gentemot Envirologic AB och
bolagsledningen. Anders äger inga aktier i Envirologic AB, direkt och
via bolag per dagen för denna kallelse.

· § 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Valberedningen föreslår att arvodera Anna Leinder, Anders Lundström
och Kenneth Alness med 1 (ett) prisbasbelopp vardera, i övrigt skall
inga styrelsearvoden utgå. Styrelsemedlemmars eventuella operativa
arbete samt revisorernas arbete ska arvoderas enligt räkning som
skall godkännas av VD.

· § 13 Val av Valberedning
De tre ägarkonstellationerna nedan utgör tillsammans > 50% av
röstetalet för samtliga aktier i Envirologic AB och föreslår
gemensamt:

a. Att valberedningen skall bestå av 3 personer.
b. Omval av Christer Pamrin representerande Ramsta Innovation AB samt
Företagssupport Christer Pamrin AB och Anders Landelius
representerande Akumal Invest AB samt Xcaret Invest samt Leif Glantz
representerande Svesin Investment AB.

c. Christer Pamrin som ordförande i valberedningen.
d. Valberedningens uppgift skall, primärt, vara att föreslå
Årsstämman:

i. Antal ordinarie styrelseledamöter och antal styrelsesuppleanter.
ii. Lämpliga styrelsemedlemmar, såväl ordinarie som suppleanter
iii. Styrelsearvoden.

· § 14 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner varvid styrelsen
bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant
betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i
övrigt förenas med villkor. Syftet med förslaget är att ge styrelsen
handlingsfrihet i samband med eventuella företagsförvärv,
kapitalanskaffning och vid rekryteringar.

Fullständiga och slutliga förslag till beslut enligt ovan samt
årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga
hos Bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress innan årsstämman. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär
kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats,
www.envirologic.se

Övrigt

Bolaget har för närvarande 9 867 453 utestående aktier, varav 395 100
aktier av serie A (10 röster/aktie) och 9 472 353 aktier av serie B
(1 röst/aktie). Antalet röster är 13 423 353.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag för rengöring av hälsovådliga
utrymmen med hjälp av avancerad robotteknik.

Envirologic utvecklar robotar för automatisk rengöring av hälsovådliga
utrymmen.

Bolaget levererar tekniska lösningar, som hjälper kunderna att på ett
kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att
äventyra hälsan hos de anställda.

Robotar har sålts och installerats i ett stort antal länder, totalt
har mer än 800 robotar levererats till kunder i Europa, Nordamerika,
Australien och Asien.

Marknadspotentialen inom den europeiska lantbrukssektorn överstiger 10
000 MSEK.

Världsmarknaden för robotsystem inom denna sektor leds av Envirologic.

Den viktigaste kundbranschen är idag djurproduktion.

Bolaget har som långsiktigt mål att vidareutveckla tekniken inom flera
andra branscher.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs
produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta VD
Johan Wennerberg via johan.wennerberg@envirologic.se eller 018-39 82
30.

Bolaget följer myndigheternas rekommendationer beträffande eventuell
framflyttning av Årsstämman p.g.a. Covid-19 smittorisk.

Uppsala i mars 2020

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Johan Wennerberg
+46 18 39 82 30
info@envirologic.se

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör
av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic
har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper
kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska
miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande
kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla,
helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för
problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt
aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB
har sin verksamhet i Uppsala.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/envirologic/r/kallelse-till-arsstamma-i-envir...
https://mb.cision.com/Main/11646/3069411/1218313.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.