Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-02

Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden

  

Väsentliga händelser Väsentliga händelser efter kvartalet
under kvartalet

  • För att · Den 31 oktober publicerade tidskriften Respiratory

säkerställa den Research en studie från det medicinska universitetet i
långsiktiga Innsbruck som visar att ColdZyme hindrar de utbredda och
finansieringen av mycket smittsamma omikronvarianterna BA.4 och BA.5 från
verksamheten att fästa vid och infektera mänskliga celler. Enligt
genomförde bolaget forskargruppen som genomfört studien öppnar detta
en företrädes möjligheten att ColdZyme kan användas för att förhindra
-emission i spridning av SARS-CoV-2. Fortsatta kliniska studier
september om cirka krävs för att bekräfta effekten in-vivo.
74,7 MSEK före
emissionskostnader.
Företrädesemissionen
tecknades fullt ut
och tecknades till
63 procent med stöd
av teckningsrätter
och 1 procent utan
stöd av tecknings
-rätter. Resterande
del, motsvarande 36
procent, tecknades
av bolagets tre
största ägare samt
VD och
styrelseordförande i
enlighet med
garantiåtaganden.

Andra händelser
under kvartalet

  • Bolagets

munspray
lanserades i
Mexiko och
Turkiet vilket
utökade
bolagets
marknad med
fler än 200
miljoner
konsumenter.

Tredje kvartalet Januari-september

  • Nettoomsättningen · Nettoomsättningen uppgick

uppgick till 18,5 MSEK till 32,3 MSEK (38,5).
(15,4). · Rörelseresultatet uppgick

  • Rörelseresultatet till -46,6 MSEK (-34,7).

uppgick till -12,6 MSEK ( · Resultatet per aktie, före
-6,0). och efter utspädning, uppgick

  • I rörelseresultatet till

ingår engångskostnader om -0,31 SEK (-0,24).
6,2 MSEK · Kassaflödet från den löpande
som effekt av verksamheten uppgick till
omförhandling av avtal 37,7 MSEK (-29,3).
med två av bolagets · Nettokassan uppgick till
samarbetspartners. 57,3 MSEK (35,7).

  • Resultat per aktie,

före och efter
utspädning, uppgick till
-0,08 SEK (-0,04).

  • Kassaflödet från den

löpande verksamheten
uppgick till
-6,0 MSEK (-16,2).

  • Kassaflödet från

finansieringsverksamheten
uppgick till 81,1 MSEK,
varav 69,1 MSEK avser
nyemission gjord i
september.

"Den studie som publicerats i Respiratory Research visar att ColdZyme har potential att gå från att vara en förkylningsprodukt till att bli ett komplement till vaccin i skyddet mot Covid-19. Efter några mycket tuffa år tyder nu många tecken på att Enzymatica är igenom det stålbad som pandemin innebar för oss. Vi ser goda möjligheter till expansion på nya och befintliga marknader, vi har en bra organisation på plats och starka samarbetspartners. Jag är övertygad om att vi har några spännande och framgångsrika år framför oss", säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com
Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Författare Cision