Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-26

Epiroc delårsrapport Kv4 2021

  • Orderingången ökade 25% till MSEK 11 643 (9 329), organisk ökning med 19%.
  • Intäkterna ökade 14% till MSEK 11 173 (9 806), organisk ökning med 9%.
  • Rörelseresultatet ökade 17% till MSEK 2 594 (2 212), inklusive jämförelsestörande

poster om MSEK 40 (-67).*

  • Rörelsemarginalen uppgick till 23.2% (22.6) och den justerade rörelsemarginalen

var 22.9% (23.2).

  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.70 (1.35).
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 415 (2 156).
  • Förvärv av Mobilaris MCE, som tillhandahåller avancerade lösningar för positionering,

och FVT Research, en specialist inom batterikonvertering av gruvfordon.**

· Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.00 (2.50) per aktie att betalas ut i två lika delar.

VD-kommentar

Ett framgångsrikt år
2021 var ytterligare ett spännande år med både framgångar och utmaningar. Hög kundaktivitet i kombination med ökad investeringsvilja ledde till rekordhög orderingång på MSEK 45 648. Intäkterna ökade och både rörelseresultat och -marginal nådde nya rekord, trots utmaningar med covid-19-pandemin och störningar i leverantörskedjan. Vi slutförde åtta förvärv, lanserade banbrytande innovationer och gjorde stora framsteg inom hållbarhet.

Ett starkt avslut på 2021
Efterfrågan var fortsatt stark och orderingången ökade med 25% till MSEK 11 643 i kvartalet. Det motsvarar en organisk tillväxt på 19% jämfört med föregående år. Förvärv bidrog med 4%. Eftermark-naden utvecklades starkt med en organisk tillväxt på 19% för Service och 16% för Tools & Attachments. Jag är övertygad om att vår lokala närvaro med skickliga servicetekniker och stödfunktioner för eftermarknaden bidrar till utvecklingen. Utrustning växte också starkt och orderingången ökade 20% organiskt.

Sekventiellt, dvs. jämfört med föregående kvartal, minskade orderingången 5% organiskt, vilket ska jämföras med det rekordhöga tredje kvartalet. På kort sikt förväntar vi oss att efterfrågan på både utrustning och eftermarknad kommer att ligga kvar på en hög nivå. 

Rekordhöga intäkter och resultat
Intäkterna ökade organiskt 9% till rekordhöga MSEK 11 173. Vårt rapporterade rörelseresultat ökade 17% till MSEK 2 594. Den justerade rörelse-marginalen uppgick till 22.9%. Den fick stöd av valuta, medan förvärv påverkade negativt. Utmaningarna i leverantörskedjan ökade. 
Det operativa kassaflödet ökade till MSEK 2 415 (2 156). Vi hade ett positivt kassaflöde från rörelsekapitalet, trots den starka tillväxten. 
Ambitiösa klimatmål validerade 
Vi driver branschens omställning mot en lägre klimatpåverkan, inte minst genom vårt ökande utbud av batterielektrisk utrustning. Våra ambitiösa klimatmål, inklusive vårt åtagande att halvera koldioxid-utsläppen från användning av såld utrustning fram till 2030, validerades av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Det innebär att vår branschledande position inom hållbarhet har förstärkts ytterligare.
Uppnår fantastiska saker tillsammans
Covid-19-pandemin håller fortfarande världen i ett järngrepp, men vår främsta prioritet förblir, precis som alltid, säkerhet, samtidigt som vi stödjer våra kunder i deras verksamhet. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och vidtar åtgärder vid behov och där det behövs.

2021 var verkligen ett rekordår. Vi har visat att vi snabbt anpassar oss till förändringar och att vi alltid är beredda att göra det lilla extra för att stödja våra kunder. Jag är stolt över att leda detta fantastiska bolag. Vi vågar tänka nytt och som team och i samarbete med våra kunder och affärspartner åstadkommer vi stora saker tillsammans. Jag ser fram emot ytterligare framgångar under 2022.

Helena Hedblom
VD och koncernchef 

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer (https://www.epirocgroup.com/se/investors/financial-publications)-sida.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106
ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022 kl.11:30.

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder.
 

Författare Cision