Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Epiroc: Kallelse till årsstämma i Epiroc AB

Stockholm: Årsstämman i Epiroc AB äger rum tisdagen den 12 maj 2020
kl. 16.00 i Norra Latin City Conference Centre, Barnhusgatan 7B,
Stockholm. Inregistrering från kl. 15.30.

Åtgärder med anledning av COVID-19 pandemin

För att sätta hälsa och säkerhet i första rummet i samband med
Covid-19 pandemin, har Epiroc beslutat att korta Årsstämman 2020 så
mycket som möjligt.

· Ingen förtäring kommer att serveras, varken före eller efter
stämman.

· Inga anföranden kommer att hållas på stämman. Ett anförande med
den verkställande direktören kommer att publiceras efter stämman på
Bolagets webbplats

· Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på
dagordningen.

· Deltagande av bolagets koncernledning och styrelseledamöter kommer
att begränsas.

Aktieägare ombeds att överväga möjligheten att istället för att
närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt
och röstinstruktioner till ett av Euroclear särskilt utsett ombud.
För mer information om den möjligheten, som erbjuds kostnadsfritt av
Euroclear, se www.euroclearproxy.se.

Aktieägare som representeras av annat ombud än den lösning som
Euroclear erbjuder, ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för
ombudet. Sådan fullmakt finns tillgänglig på
www.epirocgroup.com/arsstamma.

Epiroc har en stark finansiell ställning. Styrelsen har således
föreslagit en utdelning men utvärderar kontinuerligt effekterna av
COVID-19-pandemin och kan komma att ändra sitt förslag före
årsstämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken onsdagen den 6 maj 2020,

· dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 6 maj 2020 per
post: Epiroc AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm, per telefon: 08-401 43 02 vardagar kl. 09.00-16.00, eller
via webbplatsen www.epirocgroup.com/arsstamma.

Vänligen se hela kallelsen nedan, eller besök
www.epirocgroup.com/arsstamma.

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
ola.kinnander@epiroc.com
Jörgen Ekelöw, Chefsjurist
010 755 0108
jorgen.ekelow@epiroc.com

Kallelse till årsstämma i Epiroc AB

Aktieägarna i Epiroc AB ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den
12 maj 2020 kl. 16.00 i Norra Latin City Conference Centre,
Barnhusgatan 7B, Stockholm. Inregistrering sker från kl. 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2020,

dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 6 maj 2020:

· per post: Epiroc AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm,

· per telefon: 08-401 43 02 vardagar kl. 09.00-16.00, eller
· via webbplatsen www.epirocgroup.com/arsstamma.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få
delta i årsstämman. Sådan tillfällig registrering måste vara
verkställd senast onsdagen den 6 maj 2020. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren/banken härom.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.epirocgroup.com/arsstamma
samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder
juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig
firmatecknare. För att underlätta inpassering vid årsstämman bör
fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god
tid före stämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av
Euroclear förda aktieboken kommer enbart att användas för
registrering och upprättande av röstlängd. För information om hur
dina personuppgifter behandlas, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Inträdeskort kommer att skickas till de som anmält sig till
årsstämman. Årsstämman kommer att simultantolkas till engelska. Vid
omröstning och val kommer elektronisk utrustning att användas i viss
omfattning.Inga anföranden kommer att hållas på stämman. Ett
anförande med den verkställande direktören kommer att publiceras
efter stämman på Bolagets webbplats www.epirocgroup.com/arsstamma.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
c) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
d) avstämningsdag för utdelning
9. Bestämmande av antalet
a) Styrelseledamöter
b) revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
10. Val av
a) styrelseledamöter
b) styrelsens ordförande
c) revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
11. Fastställande av arvode
a) kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och ersättning för arbete i styrelseutskott
b) åt revisorer eller registrerade revisionsbolag
12. Styrelsens förslag till beslut avseende
a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2020
13. Styrelsens förslag avseende mandat att
a) förvärva A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2020
b) förvärva A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
c) överlåta A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2020
d) sälja A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
e) sälja A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2015, 2016 och 2017 års personaloptionsplaner
14. Årsstämmans avslutande
Punkt 8 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och
avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2019 fastställs till
2,40 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första
utbetalningstillfället betalas 1,20 kronor med avstämningsdag den 14
maj 2020 och vid det andra utbetalningstillfället 1,20 kronor med
avstämningsdag den 29 oktober 2020. Beslutar årsstämman enligt
förslagen, beräknas utdelningen avseende det första
utbetalningstillfället komma att utsändas av Euroclear den 19 maj
2020 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 3
november 2020.

Punkterna 1, 9 och 10 - Valberedningens förslag avseende
stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande och övriga
styrelseledamöter och revisionsbolag

Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra
Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay
Brufer, Alecta och Javiera Ragnartz, SEB Investment Management AB,
som tillsammans representerar mer än 30 % av totala antalet röster i
Bolaget, samt Ronnie Leten, styrelsens ordförande, lämnar följande
förslag till beslut:

Punkt 1: Sven Unger väljs till stämmoordförande.

Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara nio. Ett registrerat
revisionsbolag ska utses.

Punkt 10: Styrelse: Omval av Lennart Evrell, Johan Forssell, Jeane
Hull, Ronnie Leten, Ulla Litzén, Astrid Skarheim Onsum och Anders
Ullberg. Utse Sigurd Mareels och Helena Hedblom till nya
styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Ronnie Leten till
styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval av Deloitte AB vilket
också är vad revisionsutskottet rekommenderat.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig
www.epirocgroup.com/arsstamma.

Punkt 11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning
för utskottsarbete och revisionsarvode

Styrelsearvode till ordföranden med 2 050 000 (2 050 000 föregående
år) kronor och 640 000 (640 000) kronor var till övriga ledamöter som
inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet
260 000 (260 000) kronor och 175 000 (175 000) kronor var till övriga
ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet 125 000 (125 000)
kronor och 90 000 (90 000) kronor var till övriga ledamöter; och 70
000 (70 000) kronor var till styrelseledamot som deltar i annat
utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas intresse för
Bolagets långsiktiga utveckling föreslår valberedningen att varje
styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av
styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del
kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande
de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp
av egna A-aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband
med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om
mandat. Skillnaden i kostnad för Bolaget om samtliga
styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av
syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a.
kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut avseende
a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2020

12 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och andra medlemmar
i koncernledningen som hädanefter benämns som "ledande
befattningshavare". Riktlinjerna är framåtblickande, d.v.s. de ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och ändringar i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats eller godkänts
av stämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

För mer information avseende Bolagets affärsstrategi se den senast
tillgängliga årsredovisningen på Epiroc koncernens hemsida: Länk
(...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.