Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-12

EQT AB: EQT offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnotering på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER
AUSTRALIEN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA BEGRÄNSNINGAR ÄR
TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
DETTA PRESSMEDDELANDE

Den 2 september 2019 offentliggjorde EQT AB (publ) ("EQT AB" eller
"Koncernen"), en differentierad investeringsfirma aktiv inom
privatmarknaden1 (http://#_ftn1), sin avsikt att genomföra en
börsnotering av EQT AB:s aktier på Nasdaq Stockholm. Idag
offentliggörs prospekt och prisintervall för erbjudandet
("Noteringen" eller "Erbjudandet"). EQT:s förvaltade kapital ("AUM")
uppgår till cirka 40 miljarder euro och är fördelat på 19 aktiva
fonder, vilka investerar inom flera geografiska områden, sektorer och
strategier, med målsättningen att skapa stabil och attraktiv
avkastning. För sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2019
genererade Koncernen intäkter om 295 miljoner euro, en justerad
EBITDA om 140 miljoner2 (http://#_ftn2) euro och ett justerat
resultat om 109 miljoner3 (http://#_ftn3) euro.

Erbjudandet i korthet

· Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom
intervallet 62-68 SEK per aktie ("Prisintervallet"), vilket motsvarar
ett marknadsvärde för Koncernen om cirka 59,1-64,8 miljarder SEK
efter Erbjudandets genomförande (motsvarande 5,5-6,0 miljarder euro4
(http://#_ftn4)).

· Erbjudandet omfattar 190 596 780 aktier, varav 86 634 900
nyemitterade aktier och 103 961 880 aktier som säljs av befintliga
aktieägare.

· De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Koncernen cirka
5,4-5,9 miljarder SEK före avdrag för noteringskostnader (motsvarande
501-550 miljoner euro[4]).

· I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till
Erbjudandet kommer vissa av de säljande aktieägarna att förbinda sig
att sälja upp till 10 396 188 aktier, motsvarande högst 5,5 procent
av det totala antalet aktier i Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen").

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
omfattar Erbjudandet maximalt 200 992 968 aktier, vilket motsvarar
cirka 21,1 procent av aktierna och rösterna i EQT AB efter
Erbjudandets genomförande.

· Förutsatt att Erbjudandet tecknas till fullo, och baserat på
Prisintervallet, uppgår Erbjudandets totala värde till cirka
11,8-13,0 miljarder SEK (motsvarande 1,1-1,2 miljarder euro)[5], och
12,5-13,7 miljarder SEK (motsvarande 1,2-1,3 miljarder euro)5
(http://#_ftn5) förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till
fullo.

· Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella
investerare, och ett begränsat antal andra berättigade investerare, i
Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

· Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå
mellan 13-23 september 2019.

· Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå mellan
13-20 september 2019.

· Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 24 september
2019 under kortnamnet "EQT".

Conni Jonsson, styrelseordförande och grundare av EQT: "Efter ett
kvarts sekel av hårt arbete, framgångar och utmaningar samt stark
tillväxt, är EQT välpositionerat inför framtiden. Genom
börsnoteringen välkomnar vi nya aktieägare att följa med oss på EQT:s
entreprenöriella resa. Med Wallenbergstiftelserna6 (http://#_ftn6)
som aktieägare, tillsammans med huvudägaren Investor AB, fortsätter
vi att arbeta nära varandra. Vi delar deras ansvarsfulla
ägarfilosofi, breda globala nätverk och kommer även i fortsättningen
att ha en ömsesidigt stark relation."

Christian Sinding, VD och Managing Partner på EQT: "Under de kommande
åren och decennierna är vi övertygade om att alla typer av
verksamheter kommer att påverkas av den teknologiska utvecklingen och
icke-hållbara affärsmodeller kommer att utmanas. Därför kommer EQT
fortsätta att transformera företag och stödja dem i att uppnå sin
långsiktigt fulla potential. Med EQT:s tematiska investeringsstrategi
kombinerat med vårt local-with-locals-koncept är EQT välpositionerat
för att fortsätta skapa värde för berörda parter. Detsamma gäller för
EQT - noteringen är ett naturligt steg i vår utveckling och möjliggör
fortsatt tillväxt och investeringar i EQT:s plattform. Samtidigt
behåller vi ett fast fokus på resultat och avkastning."

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
EQT har en 25-årig historia av tillväxt och har under den tiden
startat och utvecklat flera investeringsstrategier såsom
Infrastructure, som nu är en av de största infrastrukturfonderna
globalt. Tillväxt har historiskt varit beroende av att anskaffa
externt kapital till alla nya fonder och investeringsstrategier. EQT
har expanderat inom ett antal nya initiativ under de senaste åren där
en starkare balansräkning hade varit fördelaktig.

Erbjudandet förväntas öka EQT AB:s finansiella handlingsutrymme, för
att skapa möjligheter för fortsatta investeringar i verksamheten samt
stödja Koncernens tillväxt för att bibehålla en ledande position inom
privatmarknaden. Detta innefattar fortsatt expansion, både
geografiskt, såsom i Nordamerika och i Asien-Stillahavsområdet, och
såvitt gäller investeringsstrategier, såsom Venture Growth och
utvidgning av Real Estate. Erbjudandet kommer också att stärka
Koncernens profil hos publika investerare, affärspartners och
investerare i EQT:s fonder; bidra till att fortsätta investera i
personal och kompetens framförallt i tillväxtområden som Nordamerika
och Asien-Stillahavsområdet; ge EQT tillgång till kapitalmarknaden;
bredda Koncernens ägarbas och skapa en mer transparent och hållbar
bolagsstyrning och företagsstruktur anpassad till Koncernens
långsiktiga strategi.

Säljande aktieägare
De säljande aktieägarna i Erbjudandet kommer främst bestå av en grupp
av Partners (inklusive tre före detta Partners) och Investor AB7
(http://#_ftn7). Den övergripande principen är att samtliga
existerande aktieägare, inklusive Partners, sett som en grupp, och
Investor AB, kommer att sälja pro-rata i Erbjudandet, vilket innebär
en försäljning om cirka 13 procent av totalt ägande (exklusive
Wallenbergstiftelserna, se nedan). Samtliga Partners som återfinns
bland de tio största aktieägarna kommer att sälja pro-rata i
Erbjudandet.

Den 3 september 2019 ingick flera Partners (indirekt) ett avtal om
försäljning av aktier till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse,
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och
Amalia Wallenbergs Minnesfond ("Wallenbergstiftelserna"), genom
vilket Wallenbergstiftelserna (indirekt) förvärvade aktier i EQT AB
motsvarande cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier i EQT AB
innan Erbjudandet8 (http://#_ftn8). Wallenbergstiftelserna kommer
inte att sälja några aktier i Erbjudandet.

Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar
Erbjudandet maximalt 200 992 968 aktier, vilket motsvarar cirka 21,1
procent av aktierna och rösterna i EQT AB efter Erbjudandets
genomförande.

Samtliga säljande aktieägare i Erbjudandet kommer att ingå sedvanliga
åtaganden gentemot bankerna att inte överlåta eller annars förfoga
över sina respektive återstående innehav i EQT AB. Vidare har
samtliga Partners åtagit sig gentemot Koncernen att inte överföra
eller förfoga9 (http://#_ftn9) över sina respektive innehav under en
period om tre till fem år utan skriftligt godkännande från dagen före
Noteringen.

Prospekt och anmälan
Prospektet (på engelska och svenska) publiceras på EQT:s hemsida
(www.eqtgroup.com), SEB:s hemsida för prospekt
(www.sebgroup.com/prospectuses), Nordea:s hemsida (www.nordea.se)
samt Avanza:s hemsida (www.avanza.se). Anmälan kan göras via
internetplattformen hos SEB, Nordea och Avanza.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 13 - 20 september 2019
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 13 - 23 september
2019

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 24 september 2019
Likviddag: 26 september 2019

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med en
25-årig historia av att investera i, utveckla och äga bolag, med ett
dokumenterat "track record" av attraktiv och stabil avkastning inom
flera geografiska områden, sektorer och strategier. EQT förvaltar och
rådger flera specialiserade investeringsfonder och andra
investeringsenheter som investerar över hela världen med
målsättningen att skapa attraktiv avkastning och framtidssäkra
företag. EQT har tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och
Credit - vilka motsvarar cirka 56 procent, 36 procent respektive 8
procent av total AUM10 (http://#_ftn10). Alla affärssegment följer
ett ansvarsfullt förhållningssätt, en digital omstruktureringsagenda
och en tematisk investeringsstrategi.

EQT har sedan starten 1994 varit en pionjär på den privata marknaden.
Som ett av de första private equity-bolagen i Nordeuropa har EQT
expanderat geografiskt, skapat en global och väldiversifierad bas av
fondinvesterare samt etablerat och utvecklat nya affärsområden inom
till exempel Infrastructure, Real Estate, Venture Capital, Credit och
Public Value. Idag har Koncernen kontor i 15 länder på tre
kontinenter med cirka 650 heltidsanställda11 (http://#_ftn11). EQT:s
väletablerade plattform, förmåga att skapa stabil och attraktiv
avkastning, långsiktiga relationer med fondinvesterare, tillsammans
med sin unika kultur, värderingar och varumärke har bidragit till att
EQT har kunnat ta in cirka 62 miljarder euro i kapital sedan
grundandet.

Rådgivare
J.P. Morgan och SEB är Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co.
International plc, Nordea och UBS är Joint Bookrunners och ABG Sundal
Collier, Merrill Lynch International och BNP Paribas är Co-Lead
Managers i Erbjudandet.

Advokatfirman Vinge och Davis Polk & Wardwell London LLP är legala
rådgivare till EQT AB. Linklaters är legal rådgivare åt Joint Global
Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers.

För mer information, vänligen kontakta
Christian Sinding, VD och Managing Partner: 08 506 55 300
Kim Henriksson, CFO: 08 506 55 300
Nina Nornholm, Head of Communication: 08 506 55 300
EQT:s presskontakt: 08 506 55 334
Internationell presskontakt: Greenbrook Communications +44 20 7952
2000

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en
anfordran om att lämna ett e...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.