Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-07

Ericsson: Ericsson når uppgörelse beträffande amerikanska FCPA-utredningar

· Ericsson har nått en uppgörelse, ett treårigt så kallat Deferred
Prosecution Agreement (DPA), med U.S. Department of Justice (DOJ).
Uppgörelsen avser anklagelser om straffrättsliga överträdelser av
reglerna i U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Detta relaterar
till överträdelser av bokföringsregler under FCPA i fem länder
inklusive Djibouti där det även finns ett fall av mutbrott. Avtalet
innebär att DOJ skjuter upp åtal beträffande dessa anklagelser och
att anklagelserna kommer att avvisas när avtalet löper ut om Ericsson
uppfyller avtalets villkor. Villkoren innefattar betalning av ett
bötesbelopp om USD 520 650 432. Som en del i uppgörelsen erkänner
Ericssons egyptiska dotterbolag mutbrott i Djibouti.

· Ericsson har nått en separat uppgörelse avseende civilrättsliga
anklagelser framförda av Securities and Exchange Commissions (SEC)
relaterade till påstådda överträdelser av FCPA:s regler om bokföring
och redovisning respektive mutor. Ericsson har godtagit ett domslut
varigenom bolaget åläggs att inte bryta mot FCPA i framtiden.
Ericsson har även gått med på att betala en finansiell sanktion om
USD 458 380 000, samt USD 81 540 000 i ränta som upparbetats fram
till uppgörelsen.

· Ericsson har, som en del i uppgörelsen, godtagit att anlita en
oberoende observatör för övervakning av bolagets regelefterlevnad
under tre år, samtidigt som bolaget fortsätter att genomföra
omfattande åtgärder i syfte att stärka bolagets program för etik och
regelefterlevnad.

· Det totala beloppet enligt ovan, USD 1,06 miljarder (SEK 10,1
miljarder), täcks fullt ut av den avsättning om SEK 11,5 miljarder
som togs i tredje kvartalet 2019.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) tillkännagav idag en uppgörelse beträffande de
tidigare kommunicerade utredningarna som U.S. Department of Justice
(DOJ) och Securities and Exchange Commission (SEC) bedrivit gällande
bolagets efterlevnad av U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Samma faktaunderlag har delgetts DOJ och SEC men myndigheterna har
bedrivit separata utredningar.

Uppgörelserna rör historiska brott mot FCPA fram till och med första
kvartalet 2017. Även om bolaget hade ett program för regelefterlevnad
och ett stödjande kontrollramverk var dessa inte implementerade på
ett fullgott vis. Närmare bestämt agerade vissa medarbetare i några
marknader, varav vissa var högre chefer i dessa marknadsområden,
otillbörligt och bortsåg medvetet från att implementera tillräckliga
kontroller. De hade möjlighet att genomföra transaktioner för
illegitima syften och tillsammans med personer underställda dem
använde de sofistikerade upplägg för att dölja sina missgärningar.

Uppgörelsen avslutar SEC:s och DOJ:s utredningar beträffande Ericssons
och dess dotterbolags efterlevnad av FCPA.

DOJ:s förfarande är av straffrättslig karaktär medan SEC:s förfarande
är civilrättsligt. Myndigheterna utför sina utredningar oberoende av
varandra, med egen beslutsrätt och baserat på olika beviskrav. Mot
bakgrund av detta har DOJ och SEC kommit fram till olika slutsatser
baserat på samma faktaunderlag.

Uppgörelsen med DOJ

Ericsson har ingått ett så kallat Deferred Prosecution Agreement (DPA)
med DOJ i syfte att nå en uppgörelse gällande anklagelser om
straffrättsliga överträdelser av FCPAs regler om mutor i Djibouti.
Genom avtalet träffas också en uppgörelse beträffande anklagelser om
straffrättsliga överträdelser av FCPA:s regler om bokföring och
redovisning i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam.
Beträffande ärendet i Djibouti har Ericssons dotterbolag i Egypten
idag erkänt sig skyldigt till mutbrott. Som en del av uppgörelsen
kommer Ericsson att betala böter om USD 520 650 432.

Uppgörelsen med SEC

Ericsson och SEC har godtagit ett domslut beträffande påstådda
överträdelser av reglerna i FCPA beträffande bokföring och
redovisning i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och
Vietnam och beträffande mutor i Djibouti, Kina och Saudiarabien. Som
en del av uppgörelsen kommer Ericsson att betala en finansiell
sanktion om USD 458 380 000, samt USD 81 540 000 i ränta som
upparbetats fram till uppgörelsen.

Vid sidan av utredningarna har Ericsson sedan 2016 genomfört en
omfattande genomlysning av bolagets anti-korruptionsprogram
tillsammans med externa rådgivare med expertis på området. Baserat på
denna genomlysning har Ericsson vidtagit betydande åtgärder för att
förbättra sitt program för etik och regelefterlevnad.

I enlighet med uppgörelserna har Ericsson åtagit sig att fortsätta att
stärka sina interna kontroller och sitt program för regelefterlevnad.

Börje Ekholm, verkställande direktör och koncernchef, säger: "Dessa
tidigare misslyckanden gör mig upprörd. Att nå en uppgörelse med de
amerikanska myndigheterna gör det möjligt att avsluta detta kapitel i
vår historia. Vi kan nu gå vidare och bygga ett starkare bolag.

Uppgörelsen med SEC och DOJ visar att vi inte alltid har levt upp till
våra egna krav på hur affärer ska göras på rätt sätt. Händelserna
visar på vikten av faktabaserat beslutsfattande och av en kultur där
vi tar tag i svårigheter och där alla medarbetare vågar uttrycka sin
mening. Vi har outtröttligt arbetat för att implementera ett robust
program för etik och regelefterlevnad. Detta är ett ständigt pågående
arbete."

Ronnie Leten, styrelseordförande, säger: "I slutändan kan vi bara vara
framgångsrika om vi befäster en kultur av etik och regelefterlevnad.
Jag är säker på att genom de tydliga steg vi redan tagit är vi bättre
rustade att leverera på vår strategi utan att kompromissa med våra
värderingar."

Detaljer kring det förbättrade programmet för etik och
regelefterlevnad

Ericssons förbättringar av bolagets program för etik och
regelefterlevnad omfattar bland annat:

· Ytterligare resurser till funktionerna för compliance och
internutredning.

· Omstrukturera processen för hantering av påstådda överträdelser i
syfte att säkerställa centralt och professionellt mottagande av
påstådda överträdelser, utförande av utredningar och vidtagande av
åtgärder.

· Förfina processen för riskbedömning genom ett strukturerat
tillvägagångssätt och systematisk metod för riskminimering.

· Förbättra processen för granskning (due diligence) av tredje part,
innefattande övergripande övervakning av engagemang med tredje part.

· Införande av mer sofistikerade analysverktyg för att på ett bättre
sätt identifiera och förebygga högrisktransaktioner och engagemang.

· Förbättra processen för bakgrundskontroll av högre chefer avseende
affärsetik och regelefterlevnad.

· Uppdatera utbildningsmoduler i regelefterlevnad för anställda,
inklusive särskild utbildning för anställda i speciellt utsatta
roller.

· Förbättra den interna kommunikationen relaterade till
anti-korruption och regelefterlevnad för ökad kännedom, bland annat
kring bolagets nolltolerans mot korruption.

Telefonkonferens för journalister, analytiker och investerare

En telefonkonferens hålls för journalister, finansanalytiker och
investerare. Börje Ekholm, VD och koncernchef, Carl Mellander,
finanschef och Xavier Dedullen, chefsjurist, kommenterar och svarar
på frågor.

Telefonkonferensen börjar den 7 december kl 09:30 CET (08.30 GMT i
London och 03.30 EST i New York).

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av
nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 42651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358
9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 857 0686)

PIN-kod: 80473445 #

Telefonkonferensen kan följas på www.ericsson.com/investors eller
www.ericsson.com/newsroom.

Inspelning:

Inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en
timme efter att den har avslutats till och med den 14 december.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0) 8 519 993 85

Internationellt: +44 (0) 333 300 0819

PIN-kod: 301305281#

En web-cast-inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig
från ca en timme efter att de har avslutats på ericsson.com/newsroom
(https://www.ericsson.com/en/newsroom) and ericsson.com/investors
(https://www.ericsson.com/en/investors).

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här
(https://www.ericsson.com/en/news-and-events/latest-news).

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center (http://www.ericsson.com/news)

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att
tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets
erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services,
Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att
stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka
effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons
investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor
världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband.
Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq
New York. www.ericsson.com (http://www.ericsson.com/en).

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive
uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt,
framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell
ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt
information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och
finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra
marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar,
kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och
tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster
inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential
för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska
samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras
och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusi...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.