Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Ericsson: Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2018

Tredje kvartalet i korthet

· Rapporterad försäljning ökade med 9% jämfört med samma kvartal
föregående år och försäljning justerad för jämförbara enheter och
valutaeffekter ökade med 1%.

· Segmentet Networks visade ökad försäljning justerad för jämförbara
enheter och valutaeffekter med 5% jämfört med samma kvartal
föregående år, med stark försäljningstillväxt i Nordamerika samt
Europa och Latinamerika.

· Bruttomarginalen var 36,5% (26,9%). Bruttomarginalen exklusive
omstruktureringskostnader förbättrades till 36,9% (28,5%), främst
driven av kostnadsminskningar och fortsatt upprampning av Ericsson
Radio System (ERS) samt goda framsteg gällande genomgång av kundavtal
inom Managed Services.

· Rörelsemarginalen var 6,0% (-7,4%). Rörelsemarginalen exklusive
omstruktureringskostnader var 7,0% (-1,7%).

· Rörelsemarginalen inom Networks exklusive
omstruktureringskostnader var 16,1% (11,9%) driven av
kostnadsminskningar och upprampning av ERS, delvis motverkat av ökade
FoU-investeringar.

· Rörelsemarginalen inom Digital Services exklusive
omstruktureringskostnader var -15,9% (-29,9%) med stöd av en
bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader på 36,9% (32,0%).
Bruttomarginalen minskade sekventiellt från 42,6%, främst på grund av
ökade avsättningar relaterade till transformationsprojekt.

· Rörelsemarginalen inom Managed Services exklusive
omstruktureringskostnader förbättrades till 6,8% (-9,5%) som resultat
av kostnadsminskningar och genomgång av kundavtal.

· Kassaflödet från rörelsen var SEK 2,0 (0,0) miljarder och fritt
kassaflöde exklusive M&A-aktiviteter var SEK 0,7 (-0,8) miljarder.
Nettokassan ökade till SEK 32,0 (24,1) miljarder jämfört med samma
kvartal föregående år.

+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|SEK miljarder |Kv 3 |Kv 3 |Förändring|Kv 2 |Förändring |Nio |Nio |
| |2018 |2017 |årsvis |2018 |kvartalsvis|månader|månader|
| | | | | | |2018 |2017 |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Nettoomsättning |53,8 |49,4 |9% |49,8 |8% |147,0 |147,5 |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
| Försäljningstillväxt |- |- |1% |- |7% |- |- |
|justerad för | | | | | | | |
|jämförbara enheter och | | | | | | | |
|valutaeffekter | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Bruttomarginal |36,5% |26,9% |- |34,8% |- |35,2% |24,0% |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Rörelseresultat |3,2 |-3,7 |- |0,2 |- |3,1 |-15,5 |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Rörelsemarginal |6,0% |-7,4% |- |0,3% |- |2,1% |-10,5% |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Periodens resultat |2,7 |-3,5 |- |-1,8 |- |0,2 |-13,9 |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Vinst per aktie efter |0,83 |-1,09 |- |-0,58 |- |0,01 |-4,31 |
|utspädning, SEK | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Vinst per aktie (ej IFRS),|1,03 |-0,29 |- |-0,09 |- |1,04 |-2,15 |
|SEK [1] | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Kassaflöde från rörelsen |2,0 |0,0 |- |1,4 |41% |5,1 |-1,6 |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Fritt kassaflöde exklusive|0,7 |-0,8 |- |-0,2 |- |1,3 |-5,4 |
|M&A [2] | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Nettokassa vid periodens |32,0 |24,1 |33% |33,1 |-3% |32,0 |24,1 |
|slut | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Bruttomarginal exklusive |36,9% |28,5% |- |36,7% |- |36,5% |26,2% |
|omstruktureringskostnader | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Rörelseresultat exklusive |3,8 |-0,8 |- |2,0 |85% |6,7 |-9,4 |
|omstruktureringskostnader | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+
|Rörelsemarginal exklusive |7,0% |-1,7% |- |4,1% |- |4,6% |-6,4% |
|omstruktureringskostnader | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+----------+------+-----------+-------+-------+

[1] Vinst per aktie efter utspädning, exklusive av- och nedskrivningar
av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive
omstruktureringskostnader. Potentiella stamaktier ger inte upphov
till någon utspädningseffekt om en konvertering till stamaktier
skulle medföra en förbättring av vinst per aktie.

[2] Fritt kassaflöde exklusive M&A: se Alternativa nyckeltal i slutet
av rapporten.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara
poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

"Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ligger
väl i linje med målen för 2020. Vi ser förbättringar inom hela
verksamheten som gett en bruttomarginal[1] på 36,9% (28,5%) och en
rörelsemarginal[1] på 7,0% (-1,7%). Koncernens organiska[2]
försäljningstillväxt var 1%, trots motvind från avslutade
icke-strategiska avtal.

Vi fortsätter att investera i vår konkurrenskraftiga 5G-klara portfölj
för att göra det möjligt för kunderna att migrera till 5G på ett
effektivt sätt. Operatörer i hela världen planerar att lansera
5G-tjänster, med Nordamerika i täten. Det starka intresset för 5G
bland kunderna ger gradvis ökade kostnader för fälttester. Vi
förväntar oss att kostnaderna är fortsatt höga åtminstone under de
kommande 12-18 månaderna, vilket är inräknat i lönsamhetsmålet på
minst 10% för 2020.

Bruttomarginalen[1] inom Networks förbättrades till 41,5% (34,8%) med
en organisk[2] försäljningstillväxt om 5%. Den starka försäljningen
drevs huvudsakligen av fortsatt hög aktivitetsnivå, främst i
Nordamerika. Tack vare den starka sekventiella försäljningsökningen
under tredje kvartalet förväntar vi oss lägre säsongsmässiga effekter
än normalt för fjärde kvartalet inom Networks.

Bruttomarginalen[1] inom Digital Services förbättrades till 36,9%
(32,0%) jämfört med samma kvartal föregående år, men minskade jämfört
med föregående kvartal. Vi ser tydliga resultat av
kostnadsminskningarna och goda framsteg inom stora delar av
verksamheten. Samtidigt ökade avsättningar relaterade till stora
digitala transformationsprojekt under kvartalet, vilket är
förklaringen till den sekventiellt sjunkande bruttomarginalen. Vi är
inte nöjda med utvecklingen i dessa digitala transformationsprojekt,
och vi ökar våra ansträngningar för att genomföra en vändning.

Inom Managed Services förbättrades bruttomarginalen[1] till 12,9%
(-4,0%) med stöd av effektivitetsförbättringar och genomgång av
kundavtal. Vi är klara med 40 av de 42 utvalda kundavtalen, med en
årlig lönsamhetsförbättring på SEK 0,9 miljarder. Vi ökar
investeringarna i FoU för att omvandla vårt erbjudande baserat på
automatisering och artificiell intelligens. Vi ser ett starkt
intresse från kunderna för de kommande lösningarna, men försäljningen
är ännu begränsad eftersom vi är i de inledande faserna.

Inom segmentet Emerging Business and Other ökade försäljningen med 22%
drivet av tillväxt inom iconectiv-verksamheten. Vi fortsätter att
investera i framtida strategiska tillväxtområden som Sakernas
internet. Vi ser ökande momentum och har under kvartalet tagit ett
viktigt kontrakt avseende vår konnektivitetsplattform. Eftersom delar
av portföljen inom Emerging Business är i en tidig fas är
försäljningen än så länge begränsad. Vi kommer att vara fortsatt
disciplinerade gällande investeringar inom Emerging Business, och
följer noga varje investering gentemot leveransmilstolpar.

Även om det kostnadsminskningsprogram som meddelades i juli 2017 har
avslutats fortsätter vi våra ansträngningar för ökad effektivitet och
kostnadsminskningar för att ytterligare förbättra vår
konkurrenskraft. Vår uppskattning för omstruktureringskostnaderna på
SEK 5-7 miljarder för helåret kvarstår. Fritt kassaflöde exklusive
M&A förbättrades till SEK 0,7 (-0,8) miljarder och vår kassa är
fortsatt stark. Arbetet för att ytterligare stärka balansräkningen
fortsätter.

Som tidigare meddelats har vi sedan 2013 frivilligt samarbetat med
amerikanska SEC och sedan 2015 med USA:s justitiedepartement (DOJ) i
deras undersökningar av Ericssons efterlevnad av USA:s Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA). Vi inte kan kommentera i detalj, men vi
kan ge följande uppdatering om processen. Vi har identifierat fakta
som är relevanta för undersökningarna och dessa har vi delgivit
myndigheterna. Vi fortsätter att samarbeta med SEC och DOJ och är i
diskussion med dem om att hitta en lösning. Även om det inte går att
avgöra hur länge diskussionerna kommer att pågå, tror vi baserat på
de fakta vi delat med myndigheterna att de troligen kommer att
resultera i monetära och andra åtgärder. Omfattningen av dessa
åtgärder går inte att bedöma nu, men de kan komma att bli betydande.
Vi fortsätter arbetet för att förbättra vårt program för
regelefterlevnad. Mer information finns under "Övrig information".

Det finns starkt momentum på den globala 5G-marknaden och ledande
marknader rör sig framåt. Den globala marknaden för radionät håller
på att återhämta sig efter flera års negativ tillväxt, och våra
investeringar inom FoU har positionerat oss väl för att dra fördel av
denna utveckling. Dock återstår mer arbete för att nå
tillfredsställande resultat inom samtliga delar av verksamheten. Vi
är fortsatt övertygade om att vi kommer att nå vårt långsiktiga mål
på minst 12% rörelsemarginal bortom 2020."
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.