Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Ericsson: Ericssons årsstämma 2020

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 31 mars 2020 i
Kista/Stockholm.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om SEK 1,50 per aktie godkändes av stämman.
Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; SEK 0,75 per
aktie med torsdagen den 2 april 2020 som avstämningsdag för utdelning
och SEK 0,75 per aktie med fredagen den 2 oktober 2020 som
avstämningsdag för utdelning. Euroclear Sweden AB beräknas utbetala
SEK 0,75 per aktie tisdagen den 7 april 2020 och SEK 0,75 per aktie
onsdagen den 7 oktober 2020.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2019.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Ronnie
Leten omvaldes som styrelseordförande och Jon Fredrik Baksaas, Jan
Carlson, Nora Denzel, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kurt Jofs, Ronnie
Leten, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg
omvaldes som styrelseledamöter. Det noterades också att
arbetstagarorganisationerna har utsett Torbjörn Nyman, Kjell-Åke
Soting och Roger Svensson till arbetstagarledamöter i styrelsen med
Per Holmberg, Anders Ripa och Loredana Roslund som deras suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden.
Årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 4 075 000 och till
övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 1
020 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda,
bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt
följande: SEK 400 000 till ordföranden i Kommittén för Audit and
Compliance och SEK 250 000 till var och en av de övriga ledamöterna i
Kommittén för Audit and Compliance, SEK 200 000 till var och en av
ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive
Kommittén för teknik och vetenskap, och SEK 175 000 till var och en
av de övriga ledamöterna i Finanskommittén, Kompensationskommittén
respektive Kommittén för teknik och vetenskap.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av
arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade utse Deloitte AB som ny revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2020 (LTV 2020)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om inrättande av
LTV 2020 för medlemmar av Executive Team (för närvarande 15
personer), omfattande högst 2,5 miljoner B-aktier i Ericsson.
Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och
ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig
intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt
att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren
kvarstår i sin anställning. Prestationsvillkoren är kopplade till
utvecklingen av total shareholder return (dvs. aktiekursutveckling
inklusive utdelningar) ("TSR") under en treårsperiod (absolut
TSR-utveckling och relativ TSR-utveckling) samt till ett ettårigt
koncernresultatmål för 2020. Alla mål har en treårig
intjänandeperiod. Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. De
2,5 miljoner B-aktier som omfattas av LTV 2020 motsvarar cirka 0,1
procent av det totala antalet utestående aktier.

Vidare biföll stämman styrelsens förslag om att säkra bolagets
åtaganden enligt LTV 2020 genom ingående av aktieswapavtal med tredje
part.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

Stämman biföll styrelsens förslag om överlåtelse av högst 4,4 miljoner
egna aktier till anställda enligt tidigare beslutade och pågåande
långsiktigt rörliga ersättningsprogram 2018 ("LTV 2018") och 2019
("LTV 2019") och högst 1,6 miljoner egna aktier över börs i syfte att
täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma med anledning av
besluten om LTV 2018 och LTV 2019.

Stämman biföll styrelsens förslag om överlåtelse av högst 4 471 700
B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2021, i syfte att täcka
i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med tidigare
beslutade och pågående LTV-program; LTV 2016 och LTV 2017.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här
(https://www.ericsson.com/en/news-and-events/latest-news).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Ericsson Newsroom (https://www.ericsson.com/en/newsroom)

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att
tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets
erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services,
Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att
stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka
effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons
investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor
världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband.
Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq
New York. www.ericsson.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ericsson/r/ericssons-arsstamma-2020,c3077732
https://mb.cision.com/Main/15448/3077732/1221842.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.