Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-20

Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet i korthet
  • Koncernens organiska försäljning[1] ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år, främst driven av Networks i Nordamerika. Rapporterad försäljning var SEK 68,0 (56,3) miljarder, varav Vonage bidrog med SEK 2,9 miljarder sedan 21 juli.
  • Bruttoresultatet ökade till SEK 28,1 (24,8) miljarder, drivet av högre försäljning främst inom Networks och konsolideringen av Vonage.
  • Bruttomarginalen var 41,4% (44,0%), påverkad av lägre patent- och licensintäkter med SEK -1,1 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, kostnader inom leveranskedjan och större andel tjänster efter ökade marknadsandelar inom Networks.
  • EBITA uppgick till SEK 7,6 (9,3) miljarder med en EBITA-marginal på 11,2% (16,5%). EBITA påverkades främst av ökade investeringar i teknik, försäljningskostnader i segmentet Enterprise (huvudsakligen från konsolideringen av Vonage) och engångskostnader på SEK -0,5 miljarder.
  • EBIT uppgick till SEK 7,1 (8,8) miljarder med en EBIT-marginal på 10,5% (15,7%).
  • Betydande kontrakt med ytterligare utökad geografisk omfattning har tecknats. Dessa samt tidigare tecknade kontrakt kommer att fortsätta öka försäljningen under fjärde kvartalet och förväntas bidra med betydande volymer under 2023.
  • Periodens resultat var SEK 5,4 (5,8) miljarder.
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 2,5 (13,0) miljarder. Kassaflödet var lägre, främst beroende på uppbyggnad av rörelsekapitalet. Nettokassan 30 september 2022 var SEK 13,4 miljarder, jämfört med SEK 70,3 miljarder 30 juni 2022.
  • Vonage-transaktionen slutfördes 21 juli. Vonages EBITA var positiv, exklusive en engångsförvärvskostnad och förvärvsredovisning.

+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|SEK miljarder |Kv 3 |Kv 3 |Förändring|Kv 2 |Förändring |Jan |Jan |Förändring|
| |2022 |2021 |årsvis |2022 |kvartalsvis|-sep |-sep |årsvis |
| | | | | | |2022 |2021 | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|Nettoomsättning | 68,0| 56,3| 21%| 62,5| 9%|185,6|161,0| 15%|
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
| Försäljningstillväxt | - | - | 3%| - | - | - | - | 3%|
|just. för | | | | | | | | |
|jämf. enheter och | | | | | | | | |
|valutaeffekter[2]  | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|Bruttomarginal[2]  |41,4%|44,0%| - |42,1%| - |41,9%|43,4%| - |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|EBIT  | 7,1| 8,8| -19%| 7,3| -3%| 19,2| 19,9| -4%|
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|EBIT-marginal[2]  |10,5%|15,7%| - |11,7%| - |10,3%|12,4%| - |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|EBITA[2]  | 7,6| 9,3| -18%| 7,5| 2%| 20,0| 21,0| -4%|
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|EBITA-marginal[2]  |11,2%|16,5%| - |12,0%| - |10,8%|13,0%| - |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|Periodens resultat  | 5,4| 5,8| -7%| 4,7| 15%| 12,9| 12,8| 1%|
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|Vinst per aktie efter | 1,56| 1,73| -10%| 1,35| 16%| 3,80| 3,79| 0%|
|utspädning, | | | | | | | | |
|SEK  | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|Finansiella mått exkl. |
|omstr.kostnader[2] |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|Bruttomarginal exklusive |41,4%|44,0%| - |42,2%| - |41,9%|43,5%| - |
|omstruktureringskostnader | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|EBIT exkl. | 7,2| 8,8| -19%| 7,4| -2%| 19,3| 20,0| -3%|
|omstr.kostnader  | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|EBIT-marginal exkl. |10,6%|15,7%| - |11,8%| - |10,4%|12,4%| - |
|omstr.kostnader  | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|EBITA exklusive | 7,7| 9,3| -17%| 7,5| 2%| 20,2| 21,0| -4%|
|omstruktureringskostnader | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|EBITA-marginal exklusive |11,3%|16,5%| - |12,0%| - |10,9%|13,1%| - |
|omstruktureringskostnader | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|Fritt kassaflöde före M&A | 2,5| 13,0| -80%| 4,4| -43%| 5,3| 18,6| -71%|
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+
|Nettokassa vid periodens | 13,4| 55,7| -76%| 70,3| -81%| 13,4| 55,7| -76%|
|slut  | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+----------+

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi ser robust underliggande resultat och starkt momentum i verksamheten, och vi fortsätter att genomföra vår strategi. Detta innefattar ledarskap inom mobilnät genom ökade marknadsandelar. Sedan 2017 har vi ökat marknadsandelen inom RAN, Kina oräknat, från 33% till 39%, och vi har vunnit flera kontrakt i olika geografiska områden under tredje kvartalet. Vi fortsätter att befästa vår starka position inom 5G för att tillvarata de betydande möjligheter som öppnar sig i den snabbast uppskalande mobilgenerationen. Vår expansion i det spännande och snabbväxande Enterprise-området accelererar med förvärvet av Vonage, som ger oss tillgång till ett kraftfullt utbud av molnkommunikationstjänster.

Koncernens nettoomsättning[1] under kvartalet ökade organiskt med 3%, driven av starkt resultat från Networks. EBITA[2] på SEK 7,7 miljarder motsvarade en marginal på 11,3%, där högre bruttoresultat från affärstillväxt motverkades av ökade investeringar i teknik och konsolideringen av Vonage med förvärvsredovisning och engångsförvärvskostnader.

Vår verksamhet inom Networks såg stark organisk försäljningstillväxt[1] på 7% exklusive patent- och licensintäkter (4% inklusive patent- och licensintäkter), som drevs av vår marknadsledande portfölj främst i Nordamerika, där operatörerna fortsätter att kraftfullt driva 5G-utbyggnad. Efter förväntade rekordinvesteringar av operatörer under 2022 i Nordamerika förväntar vi oss att RAN-investeringarna ska vara fortsatt höga under 2023, även om detta blir på en lägre nivå än i år. Vi fortsätter att befästa vår ställning genom att öka våra globala marknadsandelar, vilket vi förväntar oss ska leda till övergripande tillväxt under 2023. Som vi tidigare noterat har ökade marknadsandelar med storskaliga projekt i tidiga faser en tendens att ha en utspädande effekt på bruttomarginalerna. Ökat bruttoresultat kommer dock att låta oss fortsätta investera i teknikledarskap. Vi är entusiastiska inför de möjligheter som vårt näterbjudande ger - underbyggt av vår starka portfölj.

För att fullt ut dra nytta av prestanda och egenskaper inom 5G är det avgörande att utnyttja mellanbandsfrekvenser. Den globala 5G-utbyggnaden är fortfarande i en tidig fas, och mindre än en fjärdedel av de globala LTE-noderna har uppgraderats med mellanband. Vi förväntar oss att se många nya användnings-områden för 5G, där vi redan ser hur intresset för Fixed Wireless Access ökar. De bredare tillämpningarna av 5G för konsumenter och företag kommer också att öka efterfrågan på nätkapacitet, och vi förutser därför en längre investeringscykel än för tidigare mobilgenerationer.

Vonage är en hörnsten för vår expansion i Enterprise. 5G erbjuder unika möjligheter, som hög hastighet och låg fördröjning. Vi förväntar oss att dessa möjligheter görs tillgängliga, konsumeras och betalas genom nätverks-API:er. Vi arbetar intensivt med ledande operatörer så att de ska kunna skapa ytterligare intäkter från sina nätinvesteringar genom vår globala nätplattform. I ett bredare perspektiv förväntar vi oss att förvärvet ska vara kraftigt värdeskapande, och göra det möjligt för oss att hjälpa kunder att påskynda sin digitala transformation, samtidigt som detta på ett betydande sätt formar hur 5G-nät kan generera intäkter. Detta ger operatörerna nya intäktskällor, vilket driver på ytterligare investeringar i nätet. I verksamheten inom Enterprise Wireless Solutions har vi nästan fördubblat vår försäljning under tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2021.

I det nya segmentet Cloud Software & Services påverkades intäkterna av lägre försäljning inom managed services och lägre patent- och licensintäkter. Bruttoresultatet var stabilt, trots kostnader för pågående 5G Core-utbyggnad. Vår ambition är att frigöra den stora potential som vi anser finns i denna verksamhet. Vår nya ledningsgrupp vidtar ytterligare åtgärder för att vända verksamheten och nå en tillfredsställande lönsamhet. Detta innefattar ett starkt fokus på att sänka kostnaderna, bland annat genom att förverkliga synergier genom kombinationen av två affärsområden, samtidigt som vi befäster vårt tekniska ledarskap och vår marknadsledande ställning. Resultatförbättringarna kommer gradvis.

Med den rådande inflationen gör vi prisjusteringar samtidigt som vi utnyttjar utbyte av produkter för att hantera marginalerna. Vi förenklar också verksamheten i hela bolaget och kommer att fortsatt proaktivt se över möjligheter till kostnadsminskningar, samtidigt som vi fortsätter att utveckla branschledande produkter och tjänster. Vi förbättrar kraftigt konkurrenskraften vad gäller kostnader med ett intensivt fokus på övergripande interna effektivitetsvinster och strukturella kostnader. Vi avser att nå vårt mål om en EBITA-marginal på 15-18% senast 2024, och vi kommer att kapa kostnader för att säkerställa att målet nås. För att nå kostnadsminskningarna förväntar vi oss att omstrukturerings-kostnaderna ska öka och ligga mer i linje med våra långsiktiga riktlinjer på 1%...

Författare Cision