Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Euris: Delårsrapport 2020 Q1 1 jan - 31 mar 2020

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-mar 2020 uppgick till 114 (67) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-mar 2020 uppgick till -0,02 (-0,04) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna
och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i
förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad
vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden
2020-01-01 till 2020-03-31 rörelseintäkter om 114 (88) tSEK. Därav
utgjorde försäljning egna produkter 110 (64) tSEK, försäljning
externa produkter 4 (3) tSEK samt royaltyintäkter 0 (21) tSEK.
Resultatet uppgick till -602 (-688) tSEK, motsvarande -0.02 (-0.04)
SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period
föregående år förklaras främst av ökad nettoomsättning och sänkta
rörelsekostander.

Likvida medel uppgick 2020-03-31 till 370 (388) tSEK. Det egna
kapitalet uppgick till 717 (1 703) tSEK motsvarande 0.03 (0.09) SEK
per aktie. Soliditeten vid rapportperiodens slut uppgick till 73 (74)
%.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2020-01-22: Enligt pressmeddelande daterat den 22 januari 2020
meddelade Bolaget att det tecknat ett distributionsavtal för Sverige
med LAB Diagnostics Nordic AB gällande försäljning av reagens till
analysmaskiner av märket Roche cobas c 111 och c311.

2020-01-23: Enligt pressmeddelande daterat den 23 januari 2020
meddelade Bolaget att det tecknat ett distributionsavtal för Italien
med Laboratory Service s.r.l.

2020-01-30: Enligt pressmeddelande daterat den 30 januari 2020
meddelade Bolaget att det tecknat ett distributionsavtal för
Frankrike och Portugal med CliniSciences group.

2020-02-05: Enligt pressmeddelande daterat den 5 februari 2020
meddelade Bolaget att det erhållit sin första order från
distributören i Italien.

2020-02-14: Enligt pressmeddelande daterat den 14 februari 2020
meddelade Bolaget att styrelsen har beslutat att på årsstämman 2020
föreslå en företrädesemission på 5.42 MSEK.

2020-03-02: Enligt pressmeddelande daterat den 2 mars 2020 meddelade
Bolaget att det tecknat ett distributionsavtal för Sloveninen med
Felivet d.o.o.

2020-03-26: Enligt pressmeddelande daterat den 26 mars 2020 meddelade
Bolaget att det den pågående Coronavirus (COVID-19) pandemin som
drabbat Sverige och världen under första kvartalet 2020 har varken
påverkat European Institute of Science ABs försäljning av egna
produkter eller bolagets produktionskapacitet. Under perioden 1
januari till 26 mars 2020 uppgick bolagets försäljning av egna
produkter till 109 (64) tSEK vilket är en ökning med 70 % jämfört med
föregående kvartal (2019 Q4).

2020-03-30: Enligt pressmeddelande daterat den 30 mars 2020 meddelade
Bolaget att det erhållit sin första order från Korea. Ordern är ett
viktigt första steg som för EURIS närmare den asiatiska
veterinärdiagnostiska marknaden.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

2020-04-14: Enligt pressmeddelande daterat den 14 april 2020 meddelade
Bolaget att det med anledning av den pågående Coronavirus (COVID-19)
pandemin som drabbat Sverige och världen under 2020 sammanställt
försäljningsstatistik för bolagets globala försäljning av blodtest.
Det har därvid framkommit att den månatliga blodtestförsäljning under
2020 har uppgått till 28 (7) tSEK för januari, 39 (9) tSEK för
februari, 43 (39) tSEK för mars, samt 55 (18) tSEK för 1-14 april.
Den ökande månatliga försäljningen bekräftar bolagets bedömning
enligt tidigare pressmeddelande från 2020-03-26 att den pågående
Coronavirus (COVID-19) pandemin inte påverkat negativt European
Institute of Science ABs försäljning av egna produkter. Bolagets
bedömning är att efterfrågan på god djursjukvård framöver fortsatt
kommer att kvarstå och därmed marknaden för bolagets produkter.

2020-04-20: Enligt pressmeddelande daterat den 20 april 2020 meddelade
Bolaget att det tillförts genom nyemission 1.47 MSEK före
emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 0.20 MSEK.

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget
står inför.

Lund den 8:e maj 2020

Lars-Olof Hansson (ordförande) Arne Jakobsson (ledamot)
Kirstin Kriz (ledamot) Dario Kriz (ledamot & VD) Ulric Aspegrén (ledamot)
Tel: 0706-79 18 00
IDEON Science Park, Ideongatan 1A, 223 70 Lund

Kontaktperson: Doc. dr. Dario Kriz

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som European Institute of
Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e maj
2020.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.se (http://www.euris.org/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/delarsrapport-2020-q1-1-jan---31-mar-...
https://mb.cision.com/Main/11578/3107118/1244320.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.