Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-20

Euris: EURIS: Kommuniké från årsstämman 2020

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS)
den 20 mars 2020 fattades följande beslut:

· Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2019
fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag
att bolagets till förfogande stående medel behandlas så att 2483130
SEK av överkursfonden samt 186943 SEK av reservfonden tas i anspråk
för täckande av förlust varefter 0 SEK överförs i ny räkning.

· Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

· Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 3 000 kr med 1 000 per
ledamot (som inte är A-aktieägare), skall utgå till styrelsen samt
att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som
utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna
erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från
styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor
enligt räkning.

· Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes: Lars Olof Hansson (omval), Dario Kriz (omval), Kirstin Kriz (omval), Arne Jakobsson (omval) samt Ulric Aspegrén (omval). Lars Olof Hansson omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att välja Annika Larsson från Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisor samt Anders Olof Persson från Mazars SET Revisionsbyrå AB som suppleant för European Institute of Science AB för en mandatperiod om ett år.

· Beslut om valberedning: Styrelsens ordförande skall årligen under
tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av tre
ledamöter som utses av bolagets tre största ägare / ägargrupperingar
per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att
avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot
skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall
rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har
det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara
styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens
sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen
skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de
uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.

· Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

· Stämman beslutade enhälligt att Bolagsordningens § 3 och § 7 ska
ändras så att de får följande lydelse:

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva
forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och
kommersialisering av produkter och metoder inom medicinskteknik för
den veterinära sjukvården samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget
skall idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där
fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse
till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för
kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i
framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra
meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i
Skåne län dagligen utkommande tidning eller via bolagets hemsida
(www.euris.se).

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos
bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman.
Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

· Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Stämman beslutade enhälligt att bolagets aktiekapital ska minskas
enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 271 200 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde
vara 2 öre per aktie.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid
registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller
på grund av formella krav.

· Beslut till nyemission

Stämman beslutade enhälligt att genomföra en företrädesemission enligt
följande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 542 400 kronor genom
nyemission av högst 27 120 000 stycken aktier av serie B (med ett
kvotvärde på 0,02 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 5 424 000 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:02
kronor och en överkurs om 0:18 kronor tillhopa 0:20 kronor i pengar
varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en
(1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en
(1) ny aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara
2020-03-27;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget
kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken
teckningsrätt;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2020-04-03
till 2020-04-17, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier
av serie B i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant
betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2020-04-03
till 2020-04-15;

att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas
samtliga aktieägare i bolaget,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt
formulär under teckningstiden från och med 2020-04-03 till
2020-04-17;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall
erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2020-04-27 eller
vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad
teckningstid;

att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå
i varje post ska vara 20 000 stycken,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat
teckningslista,

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier
man tecknat sig för,

att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med
företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske
skall lottning tillämpas,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även
kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning
innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2020-03-25;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att
ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från
och med 2020-04-03;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i
beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och
registrering av emissionen.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/euris--kommunike-fran-arsstamman-2020...
https://mb.cision.com/Main/11578/3064645/1214864.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.