Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-06

Euris: European Institute of Science AB Delårsrapport 2018 Q1-3

Finansiell information
· Nettoomsättning för perioden jan-sep 2018 uppgick till 262 (703)
tSEK, varav Q3 utgjorde 109 (0) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-sep 2018 uppgick till -0,16
(-0,06) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna
och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i
förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad
vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden
2018-01-01 till 2018-09-30 rörelseintäkter om 326 (794) tSEK. Därav
utgjorde försäljning egna produkter 107 (9) tSEK, försäljning externa
produkter 155 (0) tSEK, konsultarvoden 0 (694) tSEK samt
royaltyintäkter 64 (91) tSEK. Resultatet uppgick till -2 234 (-525)
tSEK, motsvarande -0,16 (-0,06) SEK per aktie. Resultatförsämringen
jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av
minskade konsultintäkter på grund av avslutad konsultverksamhet samt
ökade personalkostnader på grund av uppbyggnad av
försäljningsorganisation. Likvida medel uppgick 2018-06-30 till 600
(1 188) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 996 (1 607) tSEK
motsvarande 0,07 (0,20) SEK per aktie. Soliditeten vid
rapportperiodens slut uppgick till 73 (91) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2018-07-01
till 2018-09-30 rörelseintäkter om 133 (30) tSEK. Därav utgjorde
försäljning egna produkter 29 (0) tSEK, försäljning externa produkter
80 (0) tSEK, konsultarvoden 0 (0) tSEK samt royaltyintäkter 24 (30)
tSEK. Resultatet uppgick till -714 (-471) tSEK, motsvarande -0,05
(-0,06) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande
period föregående år förklaras främst av ökade personalkostnader på
grund av uppbyggnad av försäljningsorganisation.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2018-07-03: EURIS och det österrikiska bolaget Biomedica
Medizinprodukte GmbH med säte i Wien har undertecknat ett Letter of
Intent gällande distribution av bolagets produkter för
veterinärmarknaderna i Österrike, Tjeckien, Slovakien och Slovenien.

2018-07-16: European Institute of Science AB erhåller order från en ny
kund på Lunds Universitet. Order omfattar leverans av ett
veterinärdiagnostiskt instrument (ABACUS VET5) med tillhörande
reagens för hematologi. Ordervärdet uppgick till 75 tSEK och leverans
kommer att ske under augusti månad.2018-09-11: I syfte att förstärka
bolagets rörelsekapital för att säkerställa pågående
försäljningsexpansion och drift av verksamheten beslutar styrelsen
att genomföra en nyemission på högst 9 MSEK till kursen 0.50 SEK per
aktie och med företrädesrätt för aktieägarna.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

2018-10-16: EURIS påbörjat lanseringen av sitt test (SAA) för
inflammation hos katt. En första leverans har skett till ett svensk
djursjukhus. Bolaget har under sommaren och hösten tagit fram ett
test där serum Amyloid A (SAA) används som blodmarkör för
inflammation hos både katt och häst. I och med lanseringen av katt
(SAA) testet så ökar försäljningspotentialen för bolagets
produktserie TurboReader. Vidare stärker European Institute of
Science AB sin position gentemot kunderna genom att framgångsrikt
följa sin ambitiösa tidplan för expansion av testportföljen för
veterinärdiagnostik. Bolaget arbetar nu med utvecklandet av helt nya
test som ingen av våra konkurrenter inom veterinärdiagnostik idag kan
erbjuda.

2018-11-05: EURIS påbörjat lanseringen av sitt test (SAA) för
inflammation hos häst. En första leverans har skett till ett svensk
djursjukhus.

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget
står inför.

Lund den 6:e november 2018
Lars-Olof Hansson (ordförande), Arne Jakobsson (ledamot), Kirstin Kriz
(ledamot), Dario Kriz (ledamot & VD) och Ulric Aspegrén (ledamot)

Tel: 0706-79 18 00, IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 vån., 223
63 Lund

Kontaktperson: Dario Kriz (ledamot & VD)
Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som European Institute of
Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e
november 2018.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/european-institute-of-science-ab-delar...
http://mb.cision.com/Main/11578/2665598/940071.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.