Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Euris: European Institute of Science AB Delårsrapport 2019 Q3

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-sep 2019 uppgick till 250 (262)
tSEK, varav Q3 utgjorde 52 (109) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-sep 2019 uppgick till -0.11
(-0.16) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna
och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i
förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad
vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden
2019-01-01 till 2019-09-30 rörelseintäkter om 305 (326) tSEK. Därav
utgjorde försäljning egna produkter 238 (107) tSEK, försäljning
externa produkter 12 (155) tSEK, samt royaltyintäkter 55 (64) tSEK.
Resultatet uppgick till -2 090 (-2 234) tSEK, motsvarande -0,11
(-0.16) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande
period föregående år förklaras främst av minskade rörelsekostnader.
Likvida medel uppgick 2019-09-30 till 53 (600) tSEK. Det egna
kapitalet uppgick till 1 161 (996) tSEK motsvarande 0.05 (0.07) SEK
per aktie. Soliditeten vid rapportperiodens slut uppgick till 71 (73)
%.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2019-07-01
till 2019-09-30 rörelseintäkter om 61 (133) tSEK. Därav utgjorde
försäljning egna produkter 43 (29) tSEK, försäljning externa
produkter 9 (80) tSEK, samt royaltyintäkter 9 (24) tSEK. Resultatet
uppgick till -695 (-714) tSEK, motsvarande -0.04 (-0.05) SEK per
aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period
föregående år förklaras främst av minskade rörelsekostnader.

VD har ordet

Bolagets verksamhet under det tredje kvartalet har haft en intensiv
utveckling. Ett ökat fokus på försäljning och marknadsföring av våra
egna produkter har resulterat i att antalet svenska djursjukhus som
rutinmässigt använder våra produkter har ökat från fem till sex
stycken. Vi märker dessutom att det blir allt lättare att attrahera
nya kunder då vi nu har expanderat basen med svenska
referenskunder.Tredje kvartalet för 2019 har resulterat i en förlust
på -695 (-714) tSEK. Resultatförbättringen jämfört med mot-svarande
period föregående år förklaras av att bolaget har minskat sina
rörelsekostnader. Försäljningen av egna produkter ökade till 43 tSEK
från 29 tSEK för samma period föregående år. Vidare har
bruttomarginalen ökat från 37 % (2018 Q3) till 63 % (2019 Q3), vilket
förklaras av att försäljningen av egna instrument och reagens står
för en större andel av intäkterna. Sammantaget har dock bruttovinsten
minskat till 42 tkr (2019 Q3) från 64 tkr (2018 Q2), vilket beror på
minskade intäkter på grund av lägre sommaraktivitet på djursjukhusen
samt avslutat royaltyavtal med konkurrenten LifeAssays AB.EURIS är
ett litet och snabbfotat bolag som med en växande produktportfölj har
ambitionen att nå en ledande position inom utvalda nischer av den
internationella veterinärdiag-nostikmarknaden för husdjur som årligen
uppgår till 1 172 miljoner USD (Källa: Markets and Markets 2014).

Reagensförsäljningen under Q3 minskade
Det är min bestämda uppfattning att förutsättningarna för att bolaget
skall uppnå lönsamhet genom en ökad reagensförsäljning är mycket
gynnsamma. Jag bedömer att bolaget ska kunna uppvisa vinst med en
kundbas på motsvarande 50 svenska djursjukhus som dagligen använder
TurboReader i sin kliniska rutin.En bra parameter för att följa
bolagets utveckling är det totala antalet sålda test, vilket
illustreras i grafen nedan. Antalet sålda test under tredje kvartalet
(2019 Q3) var

485 stycken, en minskning med 78 % jämfört med andra kvartalet (2019
Q2). Den lägre försäljningstakten under tredje kvartalet (2019 Q3)
beror på att våra kunder samt distributörer konsumerade ett mindre
antal reagens på grund av en lägre sommaraktivitet på djursjukhusen.
Min uppskattning är i dagsläget att lönsamhet kan uppnås vid cirka 25
000 sålda test per kvartal.

Starkare position på marknaden
EURIS har under tredje kvartalet fortsatt stärka sin position på
marknaden och vi känner oss väl positionerade gentemot våra
konkurrenter. Detta tack vare bolagets tekniska kompetens och
TurboReader?-systemets modulära och därmed flexibla uppbyggnad,
vilket möjliggör snabb utveckling av nya blodtest som efterfrågas av
kunderna. Därmed underlättas värvandet av nya kunder och
distributörer. I slutet av 2018 och under första kvartalet 2019 kunde
EURIS erbjuda fyra nya blodtest för katt och häst (katt -SAA,
häst-SAA, häst-ALB och häst-U-ALB). Vi har en högt ställd
ambitionsnivå gällande nya blodtest och förväntar oss ett fortsatt
högt lanseringstempo.Flertalet djursjukhus och
veterinär-praktikmottagningar håller på att uppdatera sina
journalsystem vilket på sikt kommer att kräva att alla patientnära
analysinstrument är uppkopplade mot nätverk (LIS). Vi arbetar med att
uppdatera vår programvara för att snabbt kunna erbjuda LIS i vårt
instrument med avsikten att underlätta försäljningsprocessen.
Eftersom konkurrenterna LifeAssays AB och Eurolyzer Gmbh i dagläget
inte erbjuder uppkoppling förväntas detta ge TurboReader? ytterligare
en viktig konkurrensfördel.

Nya reagens för stor-volym lab
För att accelerera vår försäljning av egna reagens håller EURIS på att
ta fram samma reagens som för TurboReader-instrumentet men
specialanpassade för större analysmaskiner på centrallaboratorier. Vi
söker kontinuerligt samarbeten med större etablerade partners och
distributörer som vi hoppas kommer leda till nya globala
affärsmöjligheter för bolagets reagens på den globala
veterinärdiagnostiska marknaden.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna nya aktieägare i bolaget
vars aktie handlas på Spotlight Stockmarket i Stockholm (www.
spotlightstockmarket.com).

Lund den 31 oktober 2019

Docent dr. Dario Kriz

Vd/grundare European Institute of Science AB
Docent vid Lunds Universitet

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget
står inför.

Lund den 31:e oktober 2019

Lars-Olof Hansson (ordförande), Ulric Aspegrén (ledamot), Arne
Jakobsson (ledamot), Kirstin Kriz (ledamot) och Dario Kriz (ledamot &
VD)

IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 vån., 223 63 Lund

Kontaktperson: Doc. dr. Dario Kriz, Tel: 0706-79 18 00

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som European Institute of
Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e
oktober 2019.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/european-institute-of-science-ab-dela...
https://mb.cision.com/Main/11578/2950540/1133459.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.