Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines meddelar teckningskurs inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3

Eurocine Vaccines AB (publ) ("Eurocine Vaccines" eller "Bolaget")
meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO
3 ("TO 3") inleds den 1 juni 2020. Nyttjandeperioden löper från och
med den 1 juni till och med den 12 juni 2020. Innehavare av TO 3 äger
rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine
Vaccines till en kurs om 0,087 SEK per aktie. Teckningskursen för TO
3 uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för
aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under
en period om 10 handelsdagar, vilken slutar och inkluderar den 29 maj
2020. Sammantaget har Eurocine Vaccines, genom garantiteckning (s.k.
"top-down" eller "toppgaranti") och teckningsförbindelser, på förhand
avtalat om cirka 28 procent av emissionsvolymen för TO 3. Vid fullt
nyttjande av samtliga TO 3 tillförs Eurocine Vaccines cirka 24,3 MSEK
före emissionskostnader. Innehavare av TO 3 måste teckna nya aktier
genom utnyttjande av TO 3 senast klockan 17:00 CEST den 12 juni 2020,
alternativt sälja TO 3 senast den 10 juni 2020. Teaser och
informationsblad hålls från och med idag, den 29 maj, tillgängliga på
Eurocine Vaccines

(www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor.

VD Hans Arwidsson kommenterar:

"Eurocine Vaccines är på väg in i en ny fas med en pipeline av
vaccinkandidater med stor potential. I närtid arbetar vi målmedvetet
med avtalet kring klamydiavaccinkandidaten med Spixia och våra
förberedande aktiviteter inför klinisk studie. Vår ambition är att
ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast vid
halvårsskiftet 2020. Genom teckningsoptionerna av serie TO 3 förses
Eurocine Vaccines med nödvändigt kapital för verksamheten inklusive
klamydiaprojektet, till stor nytta för Bolaget och aktieägarna."

Top-down-garanti och teckningsförbindelser avseende TO 3

Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och
garantiåtagande om totalt cirka 28 procent av emissionsvolymen för TO
3. Garantiteckningen är en s.k. "top-down-garanti" eller
"toppgaranti", vilket innebär att om TO 3 nyttjas till cirka 72,5
procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 27,5 procent
(åtagandet ska dock inte överstiga 10 MSEK) upp till fulltecknad TO
3. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för
TO 3 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i
optionslösen för det fall samtliga TO 3 inte nyttjas av befintliga
innehavare. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har inte
säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

TO 3 i sammandrag:

· Teckningskurs: Varje TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1)
ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,087 SEK.

· Emissionsvolym: Det finns 278 777 940 utestående TO 3. Vid fullt
nyttjande av samtliga TO 3 tillförs Eurocine Vaccines cirka 24,3 MSEK
före emissionskostnader.

· Antal nu utestående aktier i Eurocine Vaccines: 511 092 893.
· Värdering (pre-money): Cirka 44,5 MSEK.
Vid fullt nyttjande av TO 3 kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines
öka med 278 777 940 till 789 870 833 och aktiekapitalet öka med 696
945,21240 SEK till 1 974 678,10930 SEK. Detta medför en utspädning om
cirka 35 procent baserat på antalet aktier i Eurocine Vaccines efter
fullt nyttjande av samtliga TO 3. TO 3 är upptagna till handel på
Spotlight Stock Market under kortnamnet "EUCI TO 3" och med ISIN
SE0013668258.

Viktiga datum för TO 3:

· 1 juni 2020 - Nyttjandeperioden inleds
· 10 juni 2020 - Sista dag för handel med teckningsoptioner
· 12 juni 2020 - Nyttjandeperioden slutar
· 17 juni 2020 - Planerat datum för offentliggörande av
nyttjandegrad

· 13 juli 2020 - Planerat datum för omväxling av interimsaktier till
aktier

Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på
Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser kommer
att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade
optionsinnehavare. Anmälningssedel samt teaser kommer att skickas ut
till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för
TO 3 hålls tillgängliga via Eurocine Vaccines hemsida.

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare - Så här nyttjar du dina
teckningsoptioner av serie TO 3

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att
du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast
klockan 17:00 CEST den 12 juni 2020, alternativt säljer dina
teckningsoptioner senast den 10 juni 2020.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till
exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK)
eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då
förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina
teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av
teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan
förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och
betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje
sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut
en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det
vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och
med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få
instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att
teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du
inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra
förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför
rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under
nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och
betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på
er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess
att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå
interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine
Vaccines.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya
aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att
skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera
Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till
Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel
samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast
klockan 17:00 CEST den 12 juni 2020. Tecknade och betalda aktier
kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA"
fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos
Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till
ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till Eurocine Vaccines i samband med optionslösen avseende TO 3.
Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-meddela...
https://mb.cision.com/Main/11552/3123474/1256199.pdf

Författare AktieTorget News