Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-21

Eurocine Vaccines: Idag inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s företrädesemission

Idag, den 21 januari 2020, inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines
AB:s ("Eurocine Vaccines") företrädesemission av units för att
finansiera aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de
selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och
exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att
ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.
Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid
fulltecknad initial emission tillförs Eurocine Vaccines cirka 14,8
MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom
företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av
serie TO 3, vilka under juni 2020 berättigar innehavare att teckna
nya aktier till en emissionsrabatt om 30 procent mot genomsnittlig
volymviktad kurs i aktien. Bolaget har på förhand erhållit
teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK,
vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen.
Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och
garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent) i form av
en toppgaranti. Prospekt, teaser och anmälningssedel finnas
tillgängliga på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock
Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 21 januari - 4 februari 2020.
· Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 16
januari 2020 var aktieägare i Eurocine Vaccines äger företrädesrätt
att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare
innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1)
uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av
en (1) ny unit.

· Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 46
462 990 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 14 775
230,82 SEK före emissionskostnader. En (1) unit består av sex (6)
aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO 3.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

· Teckningskurs: Teckningskursen är 0,3180 SEK per unit (priset per
aktie uppgår således till 0,0530 SEK). Teckningskursen grundar sig på
den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en
handelsperiod om 15 dagar till och med den 3 januari 2020 med en
emissionsrabatt om cirka 44 procent.

· Antal aktier innan emission: 232 314 953 aktier.
· Värdering (pre-money): cirka 12,3 MSEK.
· Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight
Stock Market under perioden 21 januari 2020 till och med den 31
januari 2020.

· Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och
med den 21 januari 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i
slutet av februari 2020.

· Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina
uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en
maximal utspädning om cirka 54,5 procent genom företrädesemissionen
(beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen
dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad
emission).

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 i sammandrag

· De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 3 är planerade att
bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

· Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en
ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen uppgår till sjuttio
(70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien
enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den
period på 10 handelsdagar som slutar innan utnyttjandeperioden
börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan
den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen får inte
understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan
ske under perioden 1 - 12 juni 2020.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande
och garantiteckning samt prospekt och teaser finns tillgängliga på
bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Teckningsförbindelser och garantiteckning (top-down)

Eurocine Vaccines har på förhand erhållit teckningsförbindelser och
garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 27
procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar
cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3
MSEK (cirka 20 procent). Garantiteckningen är en s.k.
"top-down-garanti" eller "toppgaranti", vilket innebär att om
exempelvis företrädesemissionen tecknas till 80 procent verkställs
garantiteckning för resterande 20 procent upp till fulltecknad
företrädesemission av units. Teckningsgarantin adderas således till
gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i
företrädesemissionen.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen av units kommer representanter från
Eurocine Vaccines att presentera verksamheten och bolagets
framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående
schema för detaljer:

· 22 januari 2020, kl. 11.30-13.30

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Malmö Börshus,

Skeppsbron 2, 211 20 Malmö

Anmälan sker via www.sedermera.se

· 22 januari 2020, kl. 17.30-19.30

Investerarträff med Sedermera Fondkommission

Hotel Skt. Petri,

Krystalgade 22, 1172 Köpenhamn, Danmark

Anmälan sker via www.sedermera.se

· 23 januari 2020, kl. 11.30-13.30

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Scandic Klara,

Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

Anmälan sker via www.sedermera.se

· 24 januari 2020, kl. 11.30-13.30

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Elite park Avenue Hotel,

Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg

Anmälan sker via www.sedermera.se

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till Eurocine Vaccines i samband med företrädesemissionen av units.
Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Eurocine Vaccines, vänligen kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

e-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com,

telefon 070 634 0171.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/idag-inleds-teckningstide...
https://mb.cision.com/Main/11552/3012230/1177275.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.