Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Everysport Media Group: Bokslutskommuniké 2019 Everysport Media Group AB (Publ.)

Konsumentintäkter lyfter resultatet

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB
(publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
februari 20

Sammanfattning fjärde kvartalet 2019:

· Nettoomsättning: 22,6 mkr (23,7 mkr)
· Rörelseresultat (EBITDA): 2,8 mkr (2,6 mkr)
· Resultat efter skatt: ?1,7 mkr (?1,1 mkr)
· Resultat per aktie: ?0,38 kr (0,01 kr)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 3,1 mkr (1,4 mkr)

Sammanfattning januari - december 2019:

· Nettoomsättning: 22,6 mkr (23,7 mkr)
· Rörelseresultat (EBITDA): 9,2 mkr (8,9 mkr)
· Resultat efter skatt: ?5,3 mkr (?4,7 mkr)
· Resultat per aktie: ?1,17 kr (?0,04 kr)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 4,8 mkr (5,9 mkr)

VD, Hannes Andersson, har ordet:

ESMG levererade ett högre helårsresultat 2019 än föregående år, trots
utmaningar på den svenska annonsmarknaden. EBITDA-resultatet om 9,2
mkr (8,9 mkr) är rekordhögt och med en nettoomsättning om 90,2 mkr
(89,6 mkr) uppnåddes en EBITDA-marginal om 10,2%. Ökningen var
primärt driven av tillväxt i konsumentintäkter samt en stark
utveckling internationellt. Vi uppnådde därmed våra uppsatta och
kommunicerade finansiella mål för 2019 samtidigt som vi fortsatte
hålla en hög investeringstakt. Under året såg vi även kostnader av
engångskaraktär om 0,7 mkr hänförbara till stundande byte av
redovisningsstandard (se nedan), som påverkade resultatet negativt.

Avslutningen på 2019 var stark. Under det fjärde kvartalet fortsatte
tillväxten att vara hög inom våra primära fokusområden, vilket ledde
till det högsta EBITDA-resultatet som uppnåtts under ett kvartal i
bolagets historia. Vi lanserade en rad nya produkter och tjänster,
däribland en ny premiumtjänst för FotbollDirekt samt en produkt för
andelsspel via Svenska Spel.

När vi nu rör oss in i 2020 och blickar framåt ser vi flera
katalysatorer för fortsatt tillväxt. Vi fortsätter investera i hög
takt i nya produkter både inom sportmedia och spelinformation, där
ett stort fokus för oss blir att lansera ytterligare produkter
internationellt. I Nordamerika har vi nu sju medarbetare och vi
planerar att bli fler i takt med att vår affär växer. Men vi vänder
också blickarna mot våra grannländer samt mot nya marknader i Europa.
Vi har en skalbar och framgångsrik modell som vi över tid planerar
att applicera på fler marknader.

Som ett steg i att öka jämförbarheten med andra noterade bolag har
beslut tagits om att under 2020 byta redovisningsstandard från K3
till IFRS. Effekten av övergången blir betydande för resultatet, då
goodwill i koncernen inte längre är föremål för linjära avskrivningar
utan istället kommer nedskrivningsprövas kvartalsvis. Under 2019, där
K3 ännu tillämpats, genomfördes nedskrivningar av goodwill om nära 12
mkr vilket återläggs vid övergången till IFRS under 2020 och
förväntas medföra ett kraftigt förbättrat rörelseresultat samt ökat
eget kapital.

Den digitala annonsmarknaden i Sverige försvagades under 2019 ledd av
spelbolagens minskade närvaro. Vi ser första små tecken på
återhämtning och att vi nu befinner oss i ett sportår, med både EM i
herrfotboll och OS i antågande, gör att vi är försiktigt positiva
till stabilare annonsmarknad för 2020. Vår tillväxt går dock i
slutkonsumentens tecken, där vi spår en bibehållen trend i fortsatt
växande prenumerationstal. Vi gör i och med det också vår största
rekryteringsinsats någonsin, när vi under våren planerar att anställa
tio nya medarbetare samt utöka vår närvaro med nya kontor i Göteborg
(Sverige) och Tampa (USA).

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet och efter periodens
slut

Under november genomfördes en sammanläggning av bolagets aktier av
serie A (1:25). Med anledning av sammanläggningen kommer
teckningskursen för bolagets teckningsoptioner av serie 2018/2020:1
och serie 2018/2020:2 att räknas om i enlighet med dess villkor. Den
nya teckningskursen uppgår till 14,25 SEK för båda
teckningsoptionsserierna.

I februari 2020 kommunicerades det att bolaget planerar att byta
redovisningsprincip från K3 till IFRS under 2020. Syftet med bytet av
redovisningsprincip är att skapa en bättre jämförbarhet mot andra
noterade bolag samt att skapa en ökad transparens och förståelse för
internationella investerare kring de finansiella rapporterna.

Omsättning, resultat och finansiell ställning under kvartalet

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 90,2 mkr (89,4 mkr).
En ökning med 1% jämfört medföregående år.

Trots minskningen på den digitala annonsmarknaden under året, främst
kopplat till minskad annonsering från speloperatörer, så ökar
nettoomsättningen totalt sett under 2019. Tillväxten i nya
fokusområden, såsom slutkundsprodukter med god marginal, och nya
marknader har under året varit stark och väger upp den negativa
utvecklingen på annonsmarknaden.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 22,6 mkr (23,7
mkr). En minskning med 4,6% jämfört med samma kvartal föregående år.

Minskningen under det fjärde kvartalet är kopplad till den minskade
omsättningen från speloperatörer på den digitala annonsmarknaden.
Under det fjärde kvartalet föregående år var orderingången från
speloperatörer hög då de skulle ta position på den svenska marknaden
inför omregleringen som implementerades 1 januari 2019. Tappet på
annonsmarknaden vägs upp av tillväxt i nya produkter och marknader
även under det fjärde kvartalet, vilket följer bolagets långsiktiga
strategi.

EBITDA och EBIT

EBITDA för helåret 2019 uppgick till 9,2 mkr (8,9 mkr).

EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 2,8 mkr (2,6 mkr).

Trots att satsningarna på nya produkter och marknader har lett till
att personal- och övriga kostnader ökat så har EBITDA-resultatet
förbättrats som en följd av tillväxt i nya produkter med högre
marginal. Satsningarna har inte bara gett effekt på kort sikt utan de
är även strategiskt viktiga ur ett värdeskapande perspektiv på längre
sikt. De rörliga driftskostnaderna har minskat till följd av att ett
antal externa säljuppdrag avslutats, som tidigare förde med sig höga
provisionskostnader

EBIT uppgick för helåret 2019 till -4,6 mkr (-3,4 mkr).
EBIT-resultatet för helåret 2019 påverkas av avskrivningar av
goodwill och utvecklingsprojekt om -13,8 mkr (-12,4 mkr).

EBIT uppgick för fjärde kvartalet till -1,5 mkr (-0,5 mkr).
EBIT-resultatet under fjärde kvartalet 2019 påverkas av avskrivningar
av goodwill och utvecklingsprojekt om -4,3 mkr (-3,2 mkr). Under det
fjärde kvartalet 2019 gjordes förutom planenliga avskrivningar en
nedskrivning av en gammal obsolet plattform om 1,0 mkr.

Avskrivningar av goodwill kommer att fortsätta framåt så länge bolaget
tillämpar K3-regelverket och det finns goodwill. Avskrivningarna är
inte kassaflödespåverkande.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick på helåret 2019 till 3,0 mkr
(2,0 mkr) och under det fjärde kvartalet till 0,6 mkr (1,1 mkr)

Finansiell ställning, likviditet, eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett
eget kapital om 10,8 mkr (15,6 mkr) och en soliditet om 27% (29%)

Likvida medel vid periodens utgång var 3 mkr (3,9 mkr)

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 31 december 2019 var 4 542 496 aktier
utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och
tillgångar.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett
incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till
verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och
vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.).
Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847
teckningsoptioner. 25 teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny
aktie i bolaget till kursen 14,25 kr per aktie. Utnyttjande av
teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den
13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 4 812 689
st.

Vid sista kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 824
aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick vid
periodens slut till 66 stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups
(publ.) revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisningen kommer att publiceras senast 3 veckor innan
årsstämman på bolagets hemsida samt Spotlights hemsida.

Årsstämman kommer hållas den 26 maj 2020.

Delårsrapport jan- mars 2020: 26 maj 2020

Halvårsrapport 2020: 23 juli 2020

Delårsrapport juli - sept 2020: 29 oktober 2020

Bokslutskommuniké 2020: 18 februari 2021

Stockholm 2020-02-20

Hannes Andersson

Verkställande direktör

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@esmg.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/bokslutskommunike-20...
https://mb.cision.com/Main/13975/3039295/1197329.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.