Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Everysport Media Group: Everysport Media Group: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Everysport Media Group AB (publ) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl.10.00 i bolagets lokaler på
Gamla Brogatan 11 i Stockholm

Särskilda åtgärder mot bakgrund av spridningen av coronaviruset
Den fortsatta utvecklingen av spridningen av coronaviruset (COVID-19)
är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Everysport Media
Group följer utvecklingen noggrant. Som en försiktighets- och
riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare, medarbetare m fl har
Everysport Media Group beslutat att göra vissa förändringar avseende
årsstämman, bland annat kommer följande åtgärder att vidtas:

- Inregistrering sker först från kl. 9.45.

- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.

- Det kommer inte att hållas några anföranden av Everysport Media
Groups VD eller styrelseordförande och presentationen av förslag
kommer att minimeras.

- Deltagande från ledningen och styrelsen kommer att begränsas.

Everysport Media Group följer noga effekterna av coronautbrottet i
Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller
rekommendationer från regeringen eller andra relevanta myndigheter
komma att besluta om att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i
samband med stämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken tisdagen den 19 maj 2020, och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast tisdagen den 19 maj 2020, under adress Everysport Media Group
AB, Box 3619, 103 59 Stockholm med angivande av "Årsstämma", eller
via e-post till alexander.rodstrom@esmg.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar,
ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) den 19 maj 2020 och
bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör
uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare
eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i
original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens
giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.esmg.se
senast tre veckor innan stämman, dvs. senast den 5 maj 2020, samt
skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av:
a. styrelseledamöter och styrelseordförande, samt
b. revisor

11. Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Inför årsstämman 2020 har Bolagets valberedning bestått av Paul
Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Bolaget, samt Johan
Ejermark, Michael Hansen och Eric Fischbein i egenskap av
representanter för de tre största ägargrupperna/aktieägarna som
röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget. Bolagets
valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och
8-11 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 7
b) och 12-13 på dagordningen.

Punkt 1 - Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Paul Fischbein till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2019, och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
sex för tiden intill nästa årsstämma, samt att inga
styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 250 000 kronor till
styrelsens ordförande och

50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda
styrelseledamöterna som inte har ett anställningsförhållande till
Bolaget. Valberedningen föreslår vidare att arvode ska utgå med 100
000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 50 000 kronor
till ledamot av revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå till
ledamot av ersättningsutskottet. Ersättning till revisor ska utgå
enligt principen löpande godkänd räkning.

Punkt 10 a) - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Michael Hansen, Johan Ejermark, Göran af
Klercker, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Charlotte Gustafsson, för
tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av
Paul Fischbein som styrelsens ordförande.

Punkt 10 b) - Val av revisor

Årsstämman 2019 valde Ernst & Young AB som revisionsbolag för en
mandatperiod om fyra år i enlighet med Bolagets bolagsordning. Nästa
revisorsval är således planerat till årsstämman 2023. Ernst & Young
AB har utsett Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och de två
aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största
aktieinnehaven i Bolaget vilka äger vardera utse en ledamot.
Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska
konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den 30
september och övrig tillförlitlig ägarinformation som
tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de två
största ägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot
av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att
utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan
kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga
förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om
den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i
valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets
webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av
stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, arvodering till
ordförande samt övriga ledamöter i revisionsutskottet, liksom av
revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska
utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att,
efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med
kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som
krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Denna ordning för valberedningen ska gälla till dess beslut om
förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Punkt 12 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma
med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av
totalt antal utestående aktier i

Bolaget vid tiden för bolagsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya
aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till
att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt
kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att
införskaffa kapital till Bolaget.

Punkt 13 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om ändringar i
bolagsordningen avseende revisors mandattid samt för att anpassa
bolagsordningen till lagändringar som trätt i kraft eller förväntas
träda ikraft under året, enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 FirmaBolagets § 1
firma är Everysport FöretagsnamnBolagets
Media Group AB företagsnamn är
(publ). Everysport Media
Group AB (publ).
§ 7 Styrelse och § 7 Styrelse och
revisorer (andra revisorer (andra
stycket)En till två stycke...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.