Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Everysport Media Group: Kommuniké från årsstämman i Everysport Media Group AB (publ) den 7 maj 2019

Everysport Media Group AB (publ) har idag den 7 maj 2019 avhållit
årsstämma.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Behandling av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för
räkenskapsåret 2018 och att resultatet skulle balanseras i ny
räkning.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter Michael Hansen, Johan Ejermark, Göran af Klercker,
Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Charlotte Gustafsson. Paul
Fischbein omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare,
i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till
styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med
250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 00 kronor till
var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till
ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor och med 50 000
kronor till ledamot i utskottet. Inget arvode ska utgå för arbete i
ersättningsutskottet.

Revisorer

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har
utsett Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag till beslut om ordning för
valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningen ska bestå av
styrelsens ordförande och de tre aktieägare eller ägargrupper som
röstmässigt har de största innehaven i bolaget per den 30 september
2019 äger vardera utse en ledamot.

Emmisionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala
antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet
får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i
Bolaget vid tiden för bolagsstämman. Skälet till att styrelsen ska
kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt
kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att
införskaffa kapital till Bolaget.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående
kontaktperson, den 7 maj 2019.

För ytterligare information kontakta:

Hannes Andersson

VD

Tel: 0707-36 56 25

E-post: hannes.andersson@esmg.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/kommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/13975/2805397/1038789.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.