Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Everysport Media Group: Kvartalsrapport januari - mars 2020 Everysport Media Group AB (publ.)

Pandemin påverkar negativt, men koncernen är välpositionerad när
sporten återvänder

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB
(publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj
2020.

Sammanfattning första kvartalet 2020:

· Nettoomsättning: 20,8 mkr (23,6 mkr)
· Rörelseresultat (EBITDA): 0,8 mkr (2,3 mkr)
· Resultat efter skatt: ?0,4 mkr (1,4 mkr)
· Resultat per aktie: ?0,08 kr (0,01 kr)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1,6 mkr (1,1 mkr)

VD, Hannes Andersson, har ordet:

Coronaviruspandemin prövar världen och oavsett var man befinner sig
har restriktioner blivit en del av vardagen. Den globala ekonomin har
påverkats kraftigt och därinom de marknader där koncernens bolag är
aktiva. Effekten blev tydlig mot slutet av det första kvartalet där
vi blev tvungna att lansera ett antal åtgärder för att anpassa oss
till en värld utan sport, i syfte att motverka ett tydligt tapp av
intäkter.

I takt med att idrottsevenemang världen över ställts in har samtliga
delar av vår verksamhet drabbats då det helt enkelt inte finns några
matcher att bevaka. Ett undantag har funnits vilket är svenskt trav
som har fortsatt att genomföras men med vissa restriktioner.
Trafiksiffrorna för våra mediasajter håller sig emellertid starka,
men vi ser ett signifikant tapp i annonsintäkter. Vi ser dock att
intäkter från våra slutkundsprodukter, primärt premiumtjänster
kopplade till våra mediaprodukter, har ökat under perioden vilket är
glädjande.

Statliga stödpaket har lanserats för att säkra företags överlevnad
under denna period. I Sverige har vi sett ett antal lösningar som ska
hjälpa företag att säkra sin likviditet, där vi inom koncernen tagit
del av ett antal. Under mars inledde vi en permittering som omfattade
delar av vår personal och vi har även tagit del av andra
stimulansåtgärder och subventioner, likt PPP-programmet för vårt
amerikanska bolag. Just nu är jag mycket imponerad över den
innovationsnivå som flödar inom koncernen och i våra team. Trots att
vi inte sitter intill varandra fysiskt för stunden, har nya produkter
och tjänster uppstått mer eller mindre dagligen som kommer att
fortsätta leva även när vardagen är åter. En nyckelfaktor för vår
långsiktiga tillväxt är att fortsätta leverera innovativa och ledande
lösningar kring sport och spel till våra kunder världen över. Så även
om situationen är utmanande just nu är jag övertygad om att ESMG är
väl positionerat, med produkter som stärkt våra positioner på
marknaden, redan under det andra halvåret av 2020.Vår kassaposition
stärktes under det första kvartalet och vi upplever att vi
sammantaget har en god finansiell ställning som medför att vi kan
vara uthålliga och redo att växla upp verksamheten så fort lättnader
av restriktioner möjliggör att idrottsevenemang hålls igen.

Framåtblickande uttalande
Den nuvarande globala osäkerheten kräver att vi har en ödmjuk
inställning till att förutse framtiden. Vi är fortsatt mycket
positiva avseende koncernen på lång sikt, där verksamheten återgått
till det normala när idrottsevenemang åter kan hållas. På kort sikt
kommer vi att under det andra kvartalet se en nedgång i omsättning
som också påverkar vårt resultat negativt. Vi kompenserar
omsättningstappet med reducerade kostnadsnivåer, men bedömer ändå att
koncernen under det andra kvartalet kommer att leverera ett
EBITDA-resultat i nivån 0 till -2,0 mkr.

Väsentliga händelser under det första kvartalet och efter periodens
slut

Under det första kvartalet har pandemin Covid-19 brutit ut. Det har
fått effekter på möjligheten att genomföra idrottsevenemang över hela
världen. Det får omedelbart effekt på efterfrågan på flera av
koncernens produkter och tjänster. När det här skrivs kan Everysport
Media Group inte göra en exakt bedömning av de långsiktiga effekterna
på koncernens verksamhet och finansiella utveckling då ett slutdatum
för pandemin inte går att estimera med säkerhet. Ledning och styrelse
övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att
snabbt och effektivt kunna hantera de eventuella risker och
situationer som kan uppstå. Flertalet åtgärder har redan tidigt
vidtagits för att anpassa kostnadsmassan mot den minskade efterfrågan
och koncernen står då redo att växla upp verksamheten så fort som
restriktionerna släpper och det är möjligt att hålla idrottsevenemang
igen. Det är koncernens bedömning att man idag har de tillgängliga
likvida medel samt möjligheter genom de stödåtgärder som presenterats
som säkerställer den fortsatta verksamheten 2020.

Everysport Media Group har under rapportperioden kommunicerat att
koncernen planerade för ett byte av redovisningsprincip från K3 till
IFRS, vilket även har slutförts till denna kvartalsrapports
offentliggörande. Syftet med bytet av redovisningsprincip är att
skapa en bättre jämförbarhet mot andra noterade bolag samt att skapa
en ökad transparens och förståelse för internationella investerare
kring de finansiella rapporterna.

Den största påverkan på det finansiella utfallet får förändringen av
avskrivningar. Enligt tidigare redovisningsstandard K3 sker linjär
avskrivning av goodwill, vilket på årsbasis tidigare påverkat
resultatet negativt om ca 12 mkr för Everysport Media Group, men
enligt IFRS nedskrivningstestas goodwill istället på kvartalsbasis
genom impairment-test. Det har även påverkat eget kapital med samma
belopp under föregående år vilket stärkt den finansiella ställningen
väsentligt.

Leasingkostnader förändras även det enligt IFRS och skrivs istället av
över leasingkontraktets längd och hamnar under av- och
nedskrivningsraden i resultaträkningen.För mer detaljerade
förklaringar över de förändringar som skett vid övergången från K3
till IFRS, se bilaga "Övergång till IFRS".

Omsättning, resultat och finansiell ställning under kvartalet

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 20,8mkr
(23,6mkr). En minskning med 12,0 % jämfört med samma kvartal
föregående år.

Utbrottet av Covid-19 fick en stor påverkan på omsättningen under
kvartalets senare del vilket gjort att omsättningen jämfört med samma
kvartal föregående år var betydligt lägre.

B2B

Covid-19 pandemin har haft starkast negativ påverkan på omsättningen
inom B2B-segmentet. Inom B2B-segmentet är det främst annonsaffären
som drabbats då efterfrågan på annonser minskat under senare delen av
kvartalet när bolagskunder behövt dra ner på
marknadsföringskampanjer. Koncernen har dock ett flertal uppdrag som
baseras på längre produktionsavtal som inte har påverkats i någon
större utsträckning, bland annat inom svenskt trav som är en av de
idrotter som fortsatt har kunnat utövas trots pandemin.

B2C

Trots att omsättningen på helheten inom koncernen har minskat jämfört
med samma period föregående år ser vi en ökning inom B2C-segmentet om
drygt 10%. Även om omsättningen inom B2C- segmentet har fått en viss
negativ påverkan av Covid-19 under kvartalets senare del så är det
ett resultat av ett långsiktigt arbete att hitta nya intäkter i form
av prenumerationsintäkter, styckköpsintäkter och andra intäkter
kopplade direkt mot konsumenter. Förflyttningen av intäkterna från
B2B- till B2C-segmentet är viktig ur ett strategiskt perspektiv då de
är mer stabila över tid och har en bättre marginal.

EBITDA och EBIT

EBITDA för det första kvartalet uppgick till 0,8 mkr (2,3 mkr). En
minskning med 65 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Minskningen av EBITDA jämfört med samma kvartal föregående år är
direkt kopplat till den påverkan Covid-19 har haft på omsättningen
under det första kvartalet. De rörliga driftkostnaderna som är mer
kopplade till omsättningen har minskat medan personalkostnader och
övriga externa kostnader ligger på en relativt jämn nivå jämfört med
föregående år. De åtgärder som vidtagits för att möta den lägre
omsättningsnivån på grund av Covid-19 kommer ge effekt först under
det andra kvartalet.

EBIT för det första kvartalet uppgick till ?0,1 mkr (1,6mkr). En
minskning med 109 % jämfört med samma kvartal föregående år.

EBIT under första kvartalet 2020 påverkas av av- och nedskrivningar
med -0,9 mkr (-0,7 mkr). Ökningen av av- och nedskrivningar är
kopplat till de investeringar som gjordes under föregående år.
Aktiverat arbete för egen räkning under det första kvartalet uppgick
till 0,9 mkr (0,5 mkr).

Finansiell ställning, likviditet, eget kapital och soliditet
Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett
eget kapital om 21,9 mkr (17,7 mkr) och en soliditet om 41 % ( 31
%).Likvida medel vid periodens utgång var 1,9 (2,7).

Utöver likvida medel har bolaget tillgång till ytterligare
bankfacilitet som stärker den finansiella ställningen

Aktien och aktieägare
Per avstämningsdagen den 31 mars 2020 var 4 542 496 aktier utgivna.
Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett
incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till
verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och
vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.).
Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847
teckningsoptioner. 25 teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny
aktie i bolaget till kursen 14,25 kr per aktie. Utnyttjande av
teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den
13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 4 812 689
st.

Vid sista kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 766
(907) aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick vid
periodens slut till 68 (59) stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport omfattar det svenska moderföretaget Everysport
Media Group AB (publ), organisationsnummer 556739-8143, och dess
dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamheter delas in i
Content och Media. Inom content är koncernen en ledande leverantör av
resultatdata, speltips och sportnyheter. Inom Media har koncernen de
digitala siterna bl.a. SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt,
HockeySverige, Travtjänsten och Sporttjänsten vilka fungerar som
motorer för de produkter som koncernen erbjuder. Moderföretaget är
ett aktieföretag registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige.
Adressen till huvudkontoret är Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm.
...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.