Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-24

Evolution Gaming: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma
fredagen den 24 april 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i
Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken lördagen den 18 april 2020 (eftersom avstämningsdagen är
en lördag så måste aktieägare vara registrerad i aktieboken senast på
fredagen den 17 april 2020), och

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den
20 april 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Evolution Gaming Group
AB (publ), Att. Årsstämma, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige,
eller via e-post till agm@evolutiongaming.com. I anmälan ska det
uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två).

Försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman med anledning av
covid-19

Evolution Gaming värnar om våra aktieägares och vår personals hälsa. I
anledning av risken för smittspridning av covid-19 vidtar därför
Evolution Gaming vissa åtgärder för att minimera denna risk.

Själva årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen
förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer stämman att
rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som
inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i
stämmolokalen. Evolution Gamings styrelse, ledning och andra
anställda kommer endast närvara i den utsträckning som krävs.

Aktieägare som själv har något symptom eller har vistats i ett område
med smittspridning, eller som varit i kontakt med någon som har
symptom eller vistats i ett område med smittspridning, uppmanas att
inte närvara vid stämman utan istället delta genom ombud. Även
aktieägare som känner sig oroliga för själva bli smittade har
möjlighet att undvika att närvara personligen och istället delta via
ombud.

Evolution Gaming följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer
ytterligare åtgärder inför årsstämman att publiceras på dess
webbplats.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta vid stämman måste den som låtit förvaltarregistrera
sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera
aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den
18 april 2020. Eftersom avstämningsdagen är lördagen den 18 april
2020 måste en sådan registrering vara genomförd senast fredagen den
17 april 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att
detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i
aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda på ovanstående adress senast måndagen den 20 april 2020.
Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även
om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.
Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.evolutiongaming.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos
bolaget eller beställas via e-post till agm@evolutiongaming.com.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med
årsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear
Sweden AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
kallelsen är 181 622 725 aktier, vilket motsvarar totalt 181 622 725
röster. Bolaget innehar 338 000 egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Val av styrelse
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier
16. Beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av egna
aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och konvertibler

19. Stämmans avslutande
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jens von Bahr utses
till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 0.42 euro per aktie samt att
tisdagen den 28 april 2020 är avstämningsdag för erhållande av
vinstutdelning.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas
vinstutdelningen utbetalas måndagen den 6 maj 2020 genom Euroclear
Sweden AB.

Punkt 8: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas

Valberedningen förslår att sex styrelseledamöter ska väljas.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden
fram till nästa årsstämma ska uppgå till totalt 150 000 euro, varav
30 000 euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har
valts av årsstämman och inte är anställda i bolaget. Det föreslagna
arvodet bedöms vara marknadsmässigt.

Punkt 10: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall,
Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg omväljs som
styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021 samt att
Jens von Bahr omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet
av årsstämman 2021.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive en
bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget,
bolagsledningen och större aktieägare, finns på bolagets webbplats
www.evolutiongaming.com.

Punkt 11: Fastställande av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 12: Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet
av årsstämman 2021. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat
valberedningen att den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer
att utses till huvudansvarig revisor om Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor.

Punkt 13: Beslut om instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att de principer som anger hur valberedningens
ledamöter ska utses som antogs på årsstämman 2017, 2018 och 2019 ska
fortsätta tillämpas som instruktion till valberedningen.

Den instruktion till valberedningen som antogs på årsstämman 2017,
2018 och 2019 framgår av Bilaga 1.

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen för Evolution Gaming Group AB (publ) ("Bolaget" eller
"Evolution Gaming") föreslår att Bolaget från och med bolagsstämman
tillämpar följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Introduktion

Dessa riktlinjer gäller för ersättning till ledande befattningshavare
och för styrelseledamöter som har ingått ett anställnings- eller
konsultavtal med ett koncernbolag. I dessa riktlinjer avses med
ledande befattningshavare den verkställande direktören och vissa
andra ledande befattningshavare som från tid till annan rapporterar
till verkställande direktören.

Generella ersättningsprinciper

I korthet är Bolagets affärsstrategi att göra sina kunder
framgångsrika och tillhandahålla en utmärkt användarupplevelse för
deras slutanvändare genom att erbjuda felfria och lokaliserade spel
på alla digitala plattformar. För mer information om Bolagets
strategiska prioriteringar hänvisas till Bolagets årsredovisning och
webbplats, www.evoutiongaming.com.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att Bolaget kan locka,
motivera och behålla ledande befattningshavare med den expertis och
erfarenhet som krävs för att uppnå Bolagets verksamhetsmål.
Ersättningen ska baseras på villkor som är marknadsmässiga och
samtidigt anpassade till aktieägarnas intressen. Ersättning till
ledande befattningshavare ska bestå av en fast och, för vissa ledande
befattningshavare, rörlig lön. Dessa komponenter ska skapa en
välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens,
ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, såväl som Bolagets
totala resultat.

Dessa riktlinjer är inte tillämpliga på ersättning som beslutats eller
godkänts av bolagsstämman och gäller endast ersättningar som
överenskommits, och ändringar av ersättningar som redan
överenskommits, efter antagandet av dessa riktlinjer av årsstämman
2020.

För att följa tvingande regler eller fastställd lokal sedvänja kan
ersättning för anställda som omfattas av regler utanför Sverige
justeras, dock med hänsyn till, i den mån det är möjligt, det
övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Typer av ersättningar

Ersättning som omfattas av dessa riktlinjer kan bestå av fast
kontantlön, rörlig kontantlön, pension och and...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.