Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Ework Group AB: Ework kallar till årsstämma

Aktieägarna i Ework Group AB (publ), org. nr 556587-8708, ("Ework"
eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni
2020 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, i
Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen fredagen den 29 maj 2020, och

· anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast fredagen den 29 maj 2020
klockan 16.00.

Anmälan kan göras skriftligen till Ework Group AB, Mäster Samuelsgatan
60, 111 21 Stockholm, per telefon 08-50 60 55 00 på vardagar mellan
08.00-17.00, eller per e-post arsstamma20@eworkgroup.com. Vid anmälan
ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt
i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se
vidare nedan).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering ska
vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen 29 maj 2020 och bör
begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före angivet datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god
tid före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.eworkgroup.com.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Information kring de försiktighetsåtgärder som Ework vidtar inför
årsstämman 2020 för att minska spridningen av viruset, finns på
Eworks hemsida, www.eworkgroup.com. Årsstämman kommer bl.a. att
hållas så kort som möjligt och ingen förtäring eller dryck kommer att
serveras. Ework följer noggrant utvecklingen och ber aktieägarna att
hålla sig uppdaterade via hemsidan där kontinuerligt uppdaterad
information finns.

Ework vill påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud som
kan utöva dennes rösträtt istället för att närvara personligen.
Aktieägare som vill utse ett ombud att rösta för dennes räkning kan
därför använda fullmaktsformulär som finns tillgängliga på
www.eworkgroup.com.

Styrelsen har beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att lämna sin
röst på förhand, genom s.k. poströstning. Ework uppmanar aktieägare
att noga överväga att, istället för att närvara personligen, rösta
genom poströstning. Formulär för poströstning kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com. Sådant formulär
ska skickas till Bolaget på ovanstående postadress eller till
arsstamma20@eworkgroup.com i god tid före stämman, dock senast 29 maj
2020.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernbokslut.

9. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor.
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om principer för hur valberedning utses.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om ändring av bolagsordning.
17. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Inför årsstämman 2020 består Eworks valberedning av Magnus Berglind
(valberedningens ordförande) (eget innehav och via
kapitalförsäkring), Staffan Salén (Salénia AB) och Tim Floderus
(Investment AB Öresund).

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 53,5 % av ägande-
och röstetalet för samtliga aktier i Ework Group AB.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Salén väljs
till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning inte ska utgå.

Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att:

· antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7),
oförändrat, och

· antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag.
Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår till ordföranden med
SEK 324 000, en ökning med SEK 8 000 samt till styrelsens övriga
ledamöter med SEK 162 000 vardera, en ökning med SEK 4 000. Någon
ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår:

· omval av styrelseledamöterna Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan
Berlin, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg, Anna Storåkers och Erik
Åfors, och

· omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna
styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG till
revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021. KPMG har
meddelat Bolaget att revisor Helena Nilsson kommer att utses till
huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt
14)

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om följande
principer för valberedningen, i huvudsak likalydande med tidigare år,
att gälla tillsvidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger i uppdrag åt styrelsens
ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största
aktieägarna i Bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB, per
den 30 september varje år. Dokumenterat aktieägande via pensions-
eller kapitalförsäkring ska tas i beaktande. Dessa tre ägare ska
vardera utse en ledamot att utgöra valberedning för tiden intill dess
att ny valberedning utsetts. Valberedningen kan besluta att
ytterligare en ägare eller en grupp större aktieägare utser ledamot
att adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas
om annat ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses
till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska
tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har
utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess
utsedde ledamot ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i
Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej
beaktas. Ägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att
entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Väljer en av de tre
största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet ska
nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i
valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom
en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot
av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att
utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till
röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av
valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras
arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas
av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för
valberedningens arbete.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut
vid årsstämman:

a. förslag till ordförande vid årsstämman
b. förslag till antal styrelseledamöter och revisorer
c. förslag till styrelse
d. förslag till styrelseordförande
e. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för
utskottsarbete

f. förslag till revisorer
g. förslag till arvode för bolagets revisorer
h. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av
valberedning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att anta följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla
tills vidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören ("VD"), den vice
verkställande direktören ("vVD") och övriga ledande befattningshavare
i Eworks koncernledning. För koncernledningens sammansättning, se
årsredovisningen. Enskilda styrelseledamöter i Bolaget omfattas också
av riktlinjerna i den mån Bolaget ingår anställnings- eller
konsultavtal med dem. Endast ersättning enligt avtal som ingås eller
förändras efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman omfattas
av riktlinjerna.

Förslaget inför årsstämman 2020 överensstämmer i sak huvudsakligen med
de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019. Aktieägarna har inte
framställt några synpunkter på riktlinjerna.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Ework är en marknadsledande och oberoende konsultförmedlare i norra
Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.
Ework matchar konsulter mot uppdrag i de länder där Ework är
verksamt. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje
uppdrag med rätt kompetens från h...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.